OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca - Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie


 

 

Wójt Gminy Włoszakowice

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie.

 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1)jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym ;

2)posiada wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

3)posiada studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs

kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

4)posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

5) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywna ocenę dorobku zawodowego;

6)posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust.1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

8)nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne;

9)nie była karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Z 2005 r. nr 14 poz.114 ze zm., os. zm. Dz.U.z 2006 r. Nr 79 poz. 551)


2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :

uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;

akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;

dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kuru kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek;

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

oświadczenie, że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm. os. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 220, poz.1600), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

oświadczenie, że kandydat nie byl karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1.pkt 4 odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 ze zm. os. zm. Dz.U. z 2006 r. Nr 79 poz. 551)

oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm. os. zm. z 2006 r. Nr 104 poz. 711) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora


3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem “Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie” do 5 marca 2007 r. do godziny 15,30 w sekretariacie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. Karola Kurpińskiego 29.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Włoszakowice.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt

(-) mgr Stanisław Waligóra


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-02
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06