OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 11 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia z dnia 24 stycznia 2013 r.

Numer protokołu: 11
Rok: 2013


P R O T O K Ó Ł
-----------------------------------

z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia odbytego w dniu 24 stycznia 2013 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
członkowie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia: Krystyna John, Aniela Poloszyk, Leszek Jagodzik, Paweł Marcinek
przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
wójt Stanisław Waligóra
pracownik UG: Marek Wodawski

Porządek posiedzenia:
1. Analiza działalności Przedszkola.
2. Sytuacja finansowa szkół.
3. Inne sprawy na sesje:
- projekt regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy,
- projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włoszakowice,
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych na okres powyżej 3 lat.
4. Sprawozdanie koordynatora piłki nożnej – 2012 rok i plan na 2013 rok.
5. Lista ocenionych operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w ramach naboru wniosków dla działania „Odnowa wsi”.
6. Zaległości podatkowe.
7. Wniosek o zmianę m.p.z.p. (Boszkowo-Letnisko ul. Źródlana).


Ad 1. 2.
Komisja przeanalizowała działalność przedszkola i szkół funkcjonujących w gminie na podstawie materiału przygotowanego przez pracownika UG Marka Wodawskiego. Materiał w załączeniu.
Komisja dokonała wizji pomieszczeń "Małej Szkoły" wraz z dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących Tadeuszem Górnym i dyrektorem Przedszkola Renatą Mejza pod kątem przeniesienia do tego obiektu dzieci z dwóch budynków przedszkolnych z Włoszakowic. W tym celu niezbędne byłoby przeniesienie uczniów Małej Szkoły do budynku głównego przy ul. Kurpińskiego.
W "Małej Szkole" są wolne klasy, do których można by już przyjąć sześciolatki.
Dyrektor wstępnie stwierdził, że w budynku głównym szkoły są 2 wolne sale. Istniejące wolne klasy zostały zagospodarowane na inne cele. Zobowiązano dyrektora do przeprowadzenia przeglądu pomieszczeń szkolnych.
Komisja wstępnie zaopiniowała pozytywnie propozycję zmian lokalowych, sprawę należy jednakże jeszcze przemyśleć i dokonać głębszej analizy.

Ad. 3. Inne sprawy na sesje:
projekt regulaminu w sprawie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Ustawą nałożono na gminy obowiązek udzielania ww. pomocy uczniom jako zadanie własne dofinansowane z administracji rządowej. W 2012 r. gmina wydatkowała środki w wysokości 27.720,00 zł (dotacja rządowa 21.926,00 zł +20% środków gminy) na 144 uczniów uprawnionych. Co dało niespełna 200 zł na ucznia na rok kalendarzowy.
projekt programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Włoszakowice. Wstępnie komisja zaakceptowała projekt. Przed uchwaleniem zostanie projekt poddany do zaopiniowania przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
- projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę. Komisja zaakceptowała bezprzetargowe oddanie w dzierżawę Gminnemu Zakładowi Komunalnemu sp. z o.o. terenu stacji uzdatniania wody we Włoszakowicach, w Bukówcu Górnym, w Krzycku Wielkim, w Ujazdowie, w Boguszynie i terenu oczyszczalni ścieków w Grotnikach.

Ad 4. Komisja przyjęła sprawozdanie koordynatora piłki nożnej za 2012 r. oraz nie wniosła uwag do planów na rok bieżący. Sprawozdanie i plan w załączeniu. Radny Leszek Jagodzik wnioskował o ponowne przeanalizowanie podwyższonej stawki za wynajem hali sportowej (o prawie 30%).

Ad. 5. Wójt przedstawił listę ocenionych operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior w ramach naboru wniosków dla działania „Odnowa wsi”. Na liście znalazł się projekt remontu sali wiejskiej w Grotnikach i w Jezierzycach Kościelnych. Materiał w załączeniu.

Ad. 6. Zaległości podatkowe. Wójt przedstawił zaległości podatkowe za 2012 r.

Ad 7. Wniosek o zmianę m.p.z.p. dla terenu w Boszkowo-Letnisko ul. Źródlana). Wniosek w załączeniu Ze względów formalnych (las) Komisja stwierdziła, że ze względów formalnych nie ma możliwości zmiany m.p.z.p. dla wnioskowanego terenu. Dla tego rejonu przeprowadzania była procedura planistyczna w latach 2000-2005 w zakresie zmiany lasu na teren rekreacyjny z dopuszczeniem zabudowy letniskowej bez pozytywnego skutku. Od 2008 r. przepisy odnośnie wyłączania lasów z produkcji leśnej nie uległy zmianie w związku z czym stanowisko Komisji jest zasadne.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia

(-) Krystyna John

(-) Aniela Poloszyk

(-) Paweł Marcinek

(-) Leszek Jagodzik


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-07-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-23
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06