OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt uchwały


Uchwała Nr ………………………..
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ……………………………………..


w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice.


Na podstawie art. 20 ust.1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2012.647 ze zmianami) i art. 18 ust.2 pkt. 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, (tekst jednolity Dz.U.2013.594 ), oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XXIII/186/2013 z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w miejscowości Dominice, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice zatwierdzonego uchwałą Nr XXVIII/226/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 grudnia 2005 r. zmienionego uchwałą Nr XIII/90/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 r.,

Rada Gminy Włoszakowice u c h w a l a co następuje:

§ 1.
1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w  miejscowości Dominice, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku, obejmującą część terenu jednostek 24ZR i KUz – zwaną dalej planem.
2. Zmiana planu obejmuje część działek o numerach ewidencyjnych 97 i 106 zlokalizowanych w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice.
3. Granice obowiązywania zmiany planu określa rysunek w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem planu, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
4. Integralnymi częściami uchwały są załączniki:
1) część graficzna - rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1,
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu miejscowego – załącznik nr 2,
3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Włoszakowice w sprawie sposobu realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, oraz zasadach ich finansowania – załącznik nr 3.
§ 2.
1. Przedmiotem planu jest zmiana przeznaczenia terenu działek rekreacyjnych na teren urządzeń elektroenergetyki.
2. Zakres ustaleń planu jest zgodny z art.15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w §1 niniejszej uchwały;
2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Włoszakowice;
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć graficzny zapis planu , stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały;
4) obszarze - należy przez to rozumieć cały obszar objęty planem, w granicach przedstawionych na rysunku planu;
5) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru wydzieloną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczoną symbolem funkcji i numerem;
6) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu (funkcji) lub różnym sposobie zagospodarowania;
7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w wyniku realizacji planu musi przeważać na danym terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;
8) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, obowiązujące normy oraz warunki i ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych;
§ 4.
1. Rysunek planu obowiązuje w granicach obszaru objętego planem.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, będące obowiązującymi ustaleniami planu :
1) Granica obszaru objętego planem;
2) Przeznaczenie (funkcja) terenów;
3) Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.
§ 5. Za względu na wielkość i funkcję terenów w planie nie ustala się:
1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
3) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości;
4) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy;
5) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
§ 6.
1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące przeznaczenie terenów:
1) Teren urządzeń elektroenergetyki – oznaczony symbolem E;
2) Teren komunikacji – oznaczony symbolem KUz.
2. Ustala się podział obszaru objętego planem na tereny funkcjonalne, liniami rozgraniczającymi, ściśle określonymi rozdzielającymi tereny o różnym sposobie użytkowania – linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem E, ustala się przeznaczenie podstawowe – teren urządzeń elektroenergetyki.
2. Na terenie o którym mowa w ust. 1 ustala się lokalizację:
1) naziemnej stacji transformatorowej SN/nn;
2) linii kablowych SN i nn;
3) zieleni niskiej.
3. Zasady zagospodarowania terenu:
1) maksymalny wskaźnik zabudowy – 50%;
2) minimalny wskaźnik zabudowy – 2%;
3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej – 20%.
4. Ze względu na funkcję terenu i rodzaj obiektu w planie nie ustala się:
1) linii zabudowy;
2) maksymalnej wysokości zabudowy i gabarytów obiektu stacji transformatorowej.
§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KUz, ustala się przeznaczenie podstawowe – teren komunikacji.
1) Istniejąca droga publiczna o nawierzchni gruntowej, docelowo o nawierzchni utwardzonej;
2) Szerokość pasa drogowego – wg rysunku planu;
3) Droga jedno-jezdniowa, dwu-pasowa o minimalnej szerokości jezdni – 6 m;
4) Dopuszcza się lokalizację:
a) dwustronnych chodników o szerokości wg. przepisów odrębnych,
b) oświetlenia ulicznego i sieci rozdzielczych oraz urządzeń infrastruktury technicznej;
c) pasów zieleni.
5) Dopuszcza się wjazd bramowy na teren oznaczony symbolem E.
§9. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenu wynikające z zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) Oddziaływanie stacji transformatorowej nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska określonych w przepisach odrębnych, poza terenem do którego inwestor posiada tytuł prawny;
2) Warstwa próchniczna gleby z terenu przeznaczonego pod trwałą zabudowę musi zostać zdjęta i rozplanowana w obrębie działki.
3) Obszar objęty planem nie należy do terenów podlegających ochronie akustycznej, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu, określone w przepisach odrębnych.
§10. Ustala się następujące warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) Na obszarze objętym planem przestrzeń publiczną stanowi teren komunikacji, oznaczony na rysunku planu symbolem KUz.
2) Na terenie przestrzeni publicznej, wymienionym w ust. 1 dopuszcza się:
a) lokalizację rozdzielczych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
b) zagospodarowanie zielenią urządzoną.
§ 11.
1. W granicach obszaru objętego planem nie występują niżej wymienione tereny i obiekty podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych :
1) obszary stref ochronnych ujęć wody;
2) tereny górnicze wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania;
3) tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi;
4) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, wymagające określenia sposobu ich zagospodarowania.
2. Nie wprowadza się ustaleń dotyczących granic i sposobu zagospodarowania ww. terenów.
§ 12.
1. Dla obszaru objętego planem nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu.
2. Do czasu realizacji ustaleń niniejszej uchwały tereny objęte planem pozostawia się w dotychczasowym użytkowaniu.
§ 13. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt. 12 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w niniejszej uchwale, ustala się wysokość stawki służącej naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości – w wysokości 5%.
§ 14. Dla obszaru objętego planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/239/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2005 roku.
§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Gminy Włoszakowice.

Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-08-14
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-14
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06