OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko do spraw wymiaru opłat i windykacji należności - nabór zakończony

Numer dokumentu: 1
Rok: 2013


Uwaga - informacja o wynikach naboru w załączniku

O g ł o s z e n i e
o naborze na wolne stanowisko

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul Karola Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice.

     

1.  Stanowisko  do spraw wymiaru opłat i windykacji należności


2. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe magisterskie ekonomiczne z zakresu rachunkowości, finansów publicznych lub prawo administracyjne
b) obywatelstwo polskie,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e)dobry stan zdrowia,
f) nieposzlakowana opinia.
g)dobra znajomość obsługi komputera w tym MS Office, Excel.

3. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość zagadnień z zakresu prawa administracyjnego, finansów publicznych samorządu terytorialnego, ordynacji podatkowej, egzekucji.
b) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
c) doświadczenie w pracy w administracji publicznej zwłaszcza w jednostkach samorządowych.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:
a) prowadzenie egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
b) prowadzenie postępowania zabezpieczającego,
c) prowadzenie ewidencji i aktualizacji tytułów wykonawczych,
d) dokonywanie rozliczeń i kontrola rachunkowa inkasentów,
e) prowadzenie ewidencji podatników w zakresie wymiaru podatku od środków transportowych i egzekucji tych należności,
f) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach,
g) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji świadczeń pieniężnych,
h) przygotowywanie materiałów do sprawozdania o zaległościach,
i) prowadzenie spraw z zakresu pomocy publicznej,
j) załatwianie wniosków o odroczenie terminu płatności i o umorzenie należności podatkowych.

5. Informacje o warunkach pracy:
a) praca w biurze urzędu gminy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych oraz na terenie Gminy Włoszakowice,
b) budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w
poruszaniu się i przemieszczaniu się,
c) duży kontakt z klientem,
d) zmienne tempo pracy,
e) wymiar czasu pracy: pełen etat.

6. Informacje dodatkowe:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.


7. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys(CV),
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),
f) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.(kserokopie).


8. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we Włoszakowicach ul. K. Kurpińskiego 29 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem „Nabór
na stanowisko stanowisku do spraw wymiaru opłat i windykacji należności”
w terminie do dnia 6 września 2013 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrzone.
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.Przyg. Monika Klemenska
tel. 65 5252997Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-09-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2013-08-20 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06