OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie § 2 ust. 1 Uchwały Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

ogłaszam

nabór wniosków o dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

1. Przedmiotem naboru jest dofinansowanie zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Włoszakowice.

2. Na dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1, w roku 2013 przeznacza się w budżecie gminy kwotę 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100).

3. Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku jest właściciel nieruchomości będącym osobą fizyczną lub wspólnota mieszkaniowa, na której realizowana będzie inwestycja o której mowa w ust. 1 lub posiada tytuł prawny do tej nieruchomości.

4. Wnioskowane zadania muszą być zrealizowane do 15 grudnia 2013 r. tj. złożenie zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji wraz z załącznikami.

5. Do wniosku należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością,
2) kosztorys inwestorski, umowę z wykonawcą przedsięwzięcia (faktury/rachunki) lub ofertę wykonawcy przedsięwzięcia,
3) kopię zgłoszenia lub decyzji o pozwoleniu na budowę (jeśli są wymagane).

6. Wymogi formalne i terminy:
1) wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2013 r., osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice (Sekretariat pok. 107) lub za pośrednictwem poczty pod adresem: Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Urzędu),
2) wniosek musi być kompletny zgodny z § 2 ust. 4 Uchwały Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice.

7. Wnioski o udzielenie dofinansowania będą rozpatrywane według kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania się środków budżetu Gminy Włoszakowice przeznaczonych na ten cel.

8. Warunki przyznania dofinansowania określa Uchwała Nr XXVI/208/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 16 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu dofinansowania zakupu i montażu kotłów c.o. zasilanych ekogroszkiem i biomasą na terenie Gminy Włoszakowice” ze środków budżetu Gminy Włoszakowice

9. Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z zapewnieniem przyznania dofinansowania.

10. Dofinansowanie przedsięwzięcia polegać będzie na zwrocie części poniesionych kosztów inwestycyjnych na podstawie załączonej do zawiadomienia o oddaniu do użytku instalacji, faktur lub rachunków potwierdzających rzeczywiście poniesione koszty inwestycyjne.

11. Wnioskodawca może uzyskać dofinansowanie przedsięwzięcia do 30% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów, kwota ta jednak nie może przekroczyć wartości 1 800,00 zł.

12. Po sprawdzeniu, że wniosek jest kompletny, spełnia wymogi formalne i kryteria ustalone w programie, Wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i ustalonym terminie podpisania umowy w sprawie przyznania dofinansowania.

13. Przyznanie dofinansowania może być poprzedzone przeprowadzeniem wizji lokalnej.

14. Dofinansowanie wypłacane będzie w jednej transzy na wskazane w umowie konto Inwestora.

15. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice
2) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 116 Urzędu Gminy Włoszakowice, tel. 65 525 29 94, e-mail: gmina@wloszakowice.pl


Wójt
(-) Stanisław Waligóra

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06