OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekty uchwał w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych: w Boszkowie-Letnisku i we Włoszakowicach


PROJEKT

UCHWAŁA Nr .............../............../2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ............................... 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku obręb Grotniki.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Boszkowie – Letnisku (obręb Gotniki), oznaczonej numerem działki 135/2, o powierzchni 0,1229 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00052201/8, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Przyg. M. Mroziński
akcept.


U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr ….................../........../2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ......................... 2013 r.

Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi ul. Morelową w Boszkowie – Letnisku (obręb Grotniki) i docelowo stanowić będzie połączenie ul. Starkowskiej w Boszkowie – Letnisku z ul. Wakacyjną w Starkowie, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.Pojekt


UCHWAŁA Nr .............../............../2013
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia ............................... 2013 r.
w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach.

Na podst. art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na nabycie nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach, oznaczonej numerem działki 232/1, o powierzchni 0,0808 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1L/00020204/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lesznie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3

Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

Przyg. M. Mroziński
akcept.
U z a s a d n i e n i e

do Uchwały Nr ….................../........../2013 Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ......................... 2013 r.

Uwzględniając fakt, że nieruchomość będąca przedmiotem nabycia stanowi odcinek ul. Podgórnej we Włoszakowicach, zasadnym jest nabycie tej części nieruchomości przez Gminę Włoszakowice z przeznaczeniem pod drogę.
Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących min. zasad nabywania nieruchomości. Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2013-10-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-10-25
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06