OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice w sprawie wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami do nieruchomości w miejscowości Dłużyna.

Numer dokumentu: Nr : B. NiB.6220.15.11.2013
Rok: 2013

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zmianami ) Wójt Gminy Włoszakowice zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 08.11.2013 r., znak: Nr : B. NiB.6220.15.11.2013 decyzji, której treść podaję poniżej:

DECYZJA NR 7/2013
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. , poz 267), art. 71 ust. 2 pkt. 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami) a także § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U z 2010 r. Nr 213 poz. 1397, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.08.2013 r. przedłożonego przez Pana Marcina Krawczyka z firmy EKO-INSTAL HARASIMOWICZ I WSPÓLNICY Sp. J. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentującego Gminę Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami do nieruchomości w miejscowości Dłużyna,

STWIERDZAM

1. Brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami do nieruchomości w miejscowości Dłużyna.
2. Integralną częścią decyzji jest załącznik stanowiący charakterystykę przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

Do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął w dniu 26 sierpnia 2013 r. wniosek Pana Marcina Krawczyka z firmy EKO-INSTAL HARASIMOWICZ I WSPÓLNICY Sp. J. z siedzibą przy ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp., reprezentującego Gminę Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami ścieków i przyłączami do nieruchomości w miejscowości Dłużyna.
Wnioskodawca przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia, poświadczone przez organ kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy i miejscem realizacji przedsięwzięcia oraz wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227, ze zmianami) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia określonego we wniosku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy właściwy miejscowo wójt.
W związku z powyższym Wójt Gminy Włoszakowice poprzez obwieszczenie upublicznione w Urzędzie Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Dłużyna i na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postępowanie zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy toczyło się z możliwością udziału społeczeństwa (informacja o złożonym wniosku i możliwości udziału w postępowaniu wywieszona została na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Dłużyna oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice i prasie regionalnej). W toku postępowania, nie wpłynął żaden wniosek lub uwaga.
Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz, 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-II.4240.357.2013.KT z dnia 27 września 2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią sanitarną nr ON.NS-72/5/32-263/13 z dnia 17 września 2013 r. odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Po zapoznaniu się z wnioskiem Inwestora oraz kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, Wójt Gminy Włoszakowice, w trybie postanowienia Nr: B. NiB.6220.15.6.2013 z 09 października 2013 r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
Organ, zgodnie z art 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, poprzez obwieszczenie upublicznione na w dniach od 14.10.2013 r. do 29.10.2013 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Dłużyna w dniach od 16.10.2013 r. do 06.11.2013 r., zawiadomił strony o wydanym postanowieniu z 09 października 2013 r. nie stwierdzającym potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Ponadto, na podstawie art. 10 § 1, w trybie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w podanych wyżej terminach zamieszczono obwieszczenie skierowane do stron postępowania, o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wyznaczając termin 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją sprawy. W wyznaczonym terminie strony nie skorzystały z przysługującego im prawa.
Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia pod kątem uwarunkowań, związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. skalę i charakter inwestycji, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z realizacją inwestycji, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, emisję i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia oraz jego usytuowanie na obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, organ stwierdził co następuje:
Na terenie objętym wnioskiem nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej o łącznej długości ok. 12 000,00 m w miejscowości Dłużyna. Ścieki z miejscowości objętej wnioskiem będą odprowadzane do istniejącej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grotniki, następnie systemem kanalizacyjnym będą odprowadzane na istniejącą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Grotniki. W ramach prac budowlanych zostaną wykonane: sieć kanalizacyjna grawitacyjna, sieć kanalizacyjna tłoczna, studnie kanalizacyjne oraz sieciowe przepompownie i tłoczne ścieków. Planowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wykonana będzie z rur PVC, PP, KAMIONKA lub PE. Kolektory kanalizacyjne uzbrojone będą w studnie rewizyjne betonowe z uszczelką oraz studnie z polipropylenu lub polichlorku winylu. Przyjęta technologia wykonania sieci z rur z tworzyw sztucznych zapewni zarówno pełną szczelność układu, jak również długotrwałą jego eksploatację oraz odporność na agresywne oddziaływanie ścieków. Teren przewidziany pod planowaną sieć kanalizacyjną stanowią głównie pobocza zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym oraz działki prywatne bezpośrednio do niego przylegające.
Przedmiotowe przedsięwzięcie wykazuje brak powiązań z innymi przedsięwzięciami, a w związku z tym brak kumulowania się oddziaływań na obszarze na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Nie stwierdza się też emisji i występowania innych uciążliwości (inwestycja nie będzie powodowała ponadnormatywnego oddziaływania akustycznego na środowisko), w tym brak przesłanek do występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii. Inwestycja nie będzie wiązała się z nadmiernym wykorzystaniem zasobów naturalnych.
Mając na uwadze wymienione wyżej postanowienia oraz rozpatrywane okoliczności, a ponadto wobec stwierdzenia, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na:
1. obszarach wodno – błotnych czy innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych,
2. obszarach wybrzeży,
3. obszarach górskich lub leśnych,
4. obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników śródlądowych,
5. obszarach na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,
6. obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne,
7. obszarach o znacznej gęstości zaludnienia (nie wywoła konfliktów społecznych),
8. uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej,
9. obszarach przylegających do jezior,
uwzględniając jednocześnie usytuowanie przedsięwzięcia na:
1. obszarach wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody (przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na Obszarze Przemęckiego Parku Krajobrazowego, dla którego nie ma obecnie obowiązujących przepisów wykonawczych, na obszarze chronionego krajobrazu o nazwie Przemęcko – Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, który również nie posiada obowiązujących zakazów oraz na obszarze specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011),
oraz z uwagi na fakt, że przedsięwzięcie będzie miało charakter i zasięg lokalny (bez ryzyka transgranicznych oddziaływań) mało znaczący, krótkotrwały (związany jedynie z czasem budowy) i odwracalny, a także mając na uwadze, iż realizacja inwestycji nie wiąże się z koniecznością wycinki drzew, nie zmieni się dotychczasowe użytkowanie działek, a teren inwestycji to przede wszystkim pobocze zlokalizowane bezpośrednio w pasie drogowym, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary chronione, a w szczególności na gatunki ptaków oraz ich siedliska, dla ochrony których został wyznaczony obszar Natura 2000, ani pogorszenia integralności obszaru Natura 2000 lub powiązania z innymi obszarami – stwierdzić należy, że dla projektowanej inwestycji nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza wiąże właściwy organ władny do wydania decyzji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1– 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 86.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydaniu decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13. Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Wójta Gminy Włoszakowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Otrzymują:
1. Eko-Instal HARASIMOWICZ I WSPÓLNICY Sp. J. (Pełnomocnik – Pan Marcin Krawczyk),
2. Gmina Włoszakowice w miejscu,
3. Strony postępowania zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
4. a/a

Niniejsza decyzja nie podlega opłacie skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, ze zmianami)


Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2013-11-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-11-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06