OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXII/258/2014 w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 1424 z dnia 5 marca 2014 r.)
/>UCHWAŁA Nr XXXII/258/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 r.

w sprawie zmiany opisu granic stałych okręgów wyborczych w Gminie Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 419 § 1, § 2 i § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się zmiany opisu granicy okręgów wyborczych: Nr 2 i Nr 3 utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice uchwałą Nr XVIII/137/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie dokonania podziału Gminy Włoszakowice na okręgi wyborcze poprzez dopisanie nowopowstałych ulic w następujący sposób :
1) do okręgu wyborczego Nr 2 dopisuje się ulice: Kwiatową, Spacerową, Boczną, Sosnową, Świerkową,
2) do okręgu wyborczego Nr 3 dopisuje się ulicę Romana Machnikowskiego.

§ 2. Wykaz stałych okręgów wyborczych uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór


U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXII/258/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 lutego 2014 r.


Uchwałą Nr XVIII/137/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału gminy 15 okręgów wyborczych ustalając ich granice, numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmian opisu granic okręgów wyborczych Nr 2 i Nr 3 polegających na dopisaniu nazw tychże ulic.
Przedmiotowa uchwała ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic okręgów wyborczych, natomiast uzupełnia opis granic okręgów o nowe nazwy ulic.Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-28
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-02-19 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06