OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zmiana opisu granic stałych obwodów głosowaniaUCHWAŁA Nr XXXII/259/2014
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 12 lutego 2014 roku


w sprawie zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Włoszakowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 12 § 2, § 3, §11 i § 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1. Na wniosek Wójta Gminy Włoszakowice dokonuje się zmiany opisu granicy obwodu głosowania Nr 1 utworzonego na terenie Gminy Włoszakowice Uchwałą Nr XIX/143/2012 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Włoszakowice na obwody głosowania, poprzez dopisanie nowopowstałych ulic: Bocznej, Kwiatowej, Romana Machnikowskiego, Sosnowej, Spacerowej, Świerkowej.

§ 2. Wykaz stałych obwodów głosowania uwzględniających zmianę, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


§ 5. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Wielkopolskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.


§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Irena Przezbór

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XXXII/259/2014
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 12 lutego 2014 r.


Uchwałą Nr XIX/143/2012 z dnia 25 października 2012 r. Rada Gminy Włoszakowice dokonała podziału Gminy Włoszakowice na 6 stałych obwodów głosowania, określając ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
W związku z powstaniem nowych ulic i wprowadzeniem przez Radę Gminy ich nazewnictwa zachodzi konieczność dokonania zmiany opisu granic polegającego na dopisaniu tychże ulic.
Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy i nie powoduje zmian granic obwodów głosowania, natomiast uzupełnia opis granicy jednego z obwodów głosowania o nowe nazwy ulic.


Pliki do pobrania:

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-02-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-02-19
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06