OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych Bukówiec Górny I w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny oraz prognozy oddziaływania na środowisko


O G Ł O S Z E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych Bukówiec Górny I w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny oraz prognozy oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.647 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Włoszakowice Uchwały Nr XXX/243/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych Bukówiec Górny I w obrębie geodezyjnym Bukówiec Górny oraz opracowaniu prognozy oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w zakresie w/w planu zagospodarowania przestrzennego. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice oraz składać wnioski, które zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres:
gmina@wloszakowice.pl
w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Włoszakowice.

Wójt Gminy Włoszakowice
mgr Stanisław Waligóra


Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-03-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-03-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06