OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2010-2014 Uchwała Nr XXXIII/272/2014 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


(uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 2653 z dnia 23 kwietnia 2014 r.)


U C H W A Ł A NR XXXIII/272/2014

RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 31 marca 2014 r.


w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) oraz art.8 ust.2 i art.17 ust.1 pkt 3 i pkt 14, art.48 ust.1 i 4 i 5 art 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1.

Podwyższa się kwoty określone w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz.182 ze zm.) do wysokości 150% kryterium dochodowego na potrzeby ustalenia uprawnień do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”na lata 2014-2020 (M.P. z 2013r. poz.1024)


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy
Irena Przezbór

Autor informacji: Anna Nowak
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-23
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-04-02 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06