OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb Dłużyna).


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) Wójt Gminy Włoszakowice zawiadamia strony poprzez obwieszczenie o wydanej w dniu 18.04.2014 r., znak: Nr : B. NiB.6220.19.57.2012 decyzji, którego treść podaję poniżej:

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 1 i 2 pkt. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust.1 oraz art. 82 i 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz, 1397, z późn. zm.), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. , poz 267), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorstwa Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 130, 02-634 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb Dłużyna) i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

ustalam
środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna) i jednocześnie:

I. Określam:
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 15 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda, wysokości wieży elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika do 120 m i maksymalnym poziomie mocy akustycznej pojedynczej turbiny nie wyższym niż 105,5 dB oraz infrastruktury towarzyszącej tj.: wewnętrznych dróg dojazdowych do elektrowni, tymczasowych dróg montażowych i placów montażowych, linii elektroenergetycznych średniego napięcia łączących elektrownie wiatrowe z miejscem przyłączenia do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (określone na późniejszym etapie, podczas uzyskiwania warunków przyłączenia do KSE) oraz sieci telekomunikacyjnej pozwalającej monitorować pracę turbin wiatrowych przez całą dobę.
Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach:
EW 1 – działka nr 412/2, EW 2 – działka nr 386, EW 3 – działka nr 372/1, EW 4 – działka nr 372/1 – obręb ewidencyjny Dłużyna,
EW 5 – działka nr 60, EW 6 – działka nr 863, EW 7 – działka nr 862/2, EW 8 – działka nr 199, 200, EW 9 – działka nr 193, EW 10 – działka nr 269, EW 11 – działka nr 272, EW 12 – działka nr 1031/2, EW 13 – działka nr 1031/1, 1031/2, EW 14 – działka nr 298/2, EW 15 – działka nr 320/4 – obręb ewidencyjny Bukówiec Górny.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Poz 627, ze zm.).
2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczegółowym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
2.1. Zaprojektować zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego, które w przypadku ewentualnego wycieku oleju transformatorowego umożliwią przechwycenie całej jego objętości.
2.2. Prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środku transportu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem zminimalizowania poziomu hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wycieków substancji ropopochodnych.
2.3. Miejsce parkowania, tankowania oraz obsługi pojazdów i maszyn wykorzystywanych na etapie realizacji przedsięwzięcia zorganizować na terenie o szczelnym podłożu.
2.4. W trakcie prowadzenia prac polegających na wykonaniu głębokich wykopów fundamentowych zabezpieczyć wykopy oraz prowadzić ich regularne inspekcje, pod kątem obecności drobnych ssaków, płazów lub gadów. W przypadku stwierdzenia ich obecności, przenieść je w odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
2.5. W trakcie prac przygotowawczych należy zdjąć wierzchnią warstwę gleby i odpowiednio składować do jej ponownego wykorzystania w celu rekultywacji placu budowy.
2.6. Po zakończeniu prac budowlano-montażowych lub likwidacji inwestycji należy przywrócić pierwotny charakter terenu w kierunku rolniczego wykorzystania, przeprowadzić rekultywację miejsc, w których znajdowały się drogi dojazdowe oraz fundamenty elektrowni wiatrowych.
2.7. Zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie.
2.8. W fazie realizacji inwestycji zabezpieczyć zaplecze socjalne dla pracowników, łącznie z tymczasowymi sanitariatami, regularnie opróżnianymi przez uprawnione do tego podmioty gospodarcze posiadające stosowne zezwolenia.
2.9. W celu ograniczenia czasowego pojawiającego się hałasu, wytwarzanego przez pojazdy i pracujące maszyny budowlane prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego powinny być prowadzone w porze dziennej tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00. Nie dotyczy to tych prac, które wymagają pracy ciągłej przez kilkanaście godzin, np. wylewania fundamentów, czy transportu wielkogabarytowych elementów turbin wiatrowych.
2.10. Skrzynie ładunkowe samochodów transportujących materiały sypkie, przykrywać plandekami. Utrzymywać w czystości wyjazd z terenu budowy i drogi utwardzone.
2.11. Drzewa, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty, odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi.
2.12. Prace związane z ewentualną wycinką drzew prowadzić w okresie od 1 do 14 marca oraz od 1 września do 14 listopada. Dopuszcza się wykonanie wycinki poza ww. terminami po stwierdzeniu przez specjalistę, że w miejscu prowadzenia prac nie występują gatunki zwierząt objętych ochroną lub po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt chronionych.
2.13. Prowadzić stały monitoring pracy wszystkich urządzeń, mający na celu ograniczenie do minimum awarii urządzeń zainstalowanych w siłowniach wiatrowych. Obsługa serwisowa musi być prowadzona przez wykwalifikowane służby mające do tego uprawnienia.
2.14. Zastosować jeden typ elektrowni, o tych samych parametrach i rozmiarach tj. o mocy nominalnej do 2 MW każda, wysokości wieży elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika do 120 m i maksymalnym poziomie mocy akustycznej pojedynczej turbiny nie wyższym niż 105,5 dB.
2.15. Turbiny wiatrowe zlokalizować nie bliżej niż 200 m od granicy lasów i zadrzewień oraz cieków wodnych.
2.16. Zainstalować nowe turbin wiatrowe posiadające odpowiednie certyfikaty.
2.17. W celu eliminacji zjawiska stroboskopowego, wieże i łopaty wirnika pokryć kolorem w matowych odcieniach szarości. Końcówki łopat pomalować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania przeszkód powietrznych, farbą eliminującą refleksy słoneczne.
2.18. Nie stosować oświetlenia światłem białym. Stosować światło średniej intensywności o minimalnej wymaganej przepisami mocy oraz liczbie błysków na minutę.
2.19. W przypadku ewentualnej katastrofy budowlanej w obrębie konstrukcji elektrowni, użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia nadzoru budowlanego o tym zdarzeniu i podporządkować się decyzjom wydanym przez ten organ. Jednocześnie niezbędnym jest podjąć działania dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy i naprawienia wszelkich szkód powstałych w środowisku przyrodniczym oraz strat w uprawach oraz mieniu.
2.20. Należy zapewnić dotrzymanie obowiązujących standardów akustycznych wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. Poz. 112).
2.21. Stosować czasowe wyłączenie pięciu turbin wiatrowych przy prędkościach wiatru poniżej 6 m/s, zgodnie z zestawieniem zamieszczonym poniżej:
nr turbiny
okres
godziny

EW1


01-15.04
19.30-23.30

16-30.04
20.00-0.00

01-15.05
20.30-0.30

16-31.05
21.00-1.00
EW10, EW11
21-30.06
21.30-1.30

01-20.07
21.30-1.30

EW2, EW3

01-20.07
21.30-1.30

21-31.07
21.00-1.00

01-15.08
20.30-0.30

16-31.08
20.00-0.00

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.):
W dokumentacji służącej do wydania decyzji o zatwierdzeniu projektu i udzieleniu pozwolenia na budowę należy uwzględnić następujące rozwiązania chroniące środowisko:
3.1. Zaprojektować 15 turbin wiatrowych o mocy nominalnej do 2 MW każda, wysokości wieży elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika do 120 m i maksymalnym poziomie mocy akustycznej pojedynczej turbiny nie wyższym niż 105,5 dB.
3.2. Elektrownie wiatrowe wyposażyć w system pełnego zabezpieczenia odgromowego, zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, zabezpieczenia antykorozyjne wieży i obudowy.
3.3. Elektrownie wiatrowe wyposażyć w system elektroniczny, stabilizujący moc wyjściową generatora.
3.4. W przypadku zastosowania transformatorów olejowych pod stanowiskami transformatorów wykonać szczelnie zaizolowane misy olejów zdolne przejąć w całości olej transformatorowy w przypadku rozszczelnienia ich konstrukcji.
3.5. Dopuszcza się etapowy charakter planowanej inwestycji.
3.6. Zachować następujące współrzędne posadowienia turbin w układzie współrzędnych PL-1992 oraz zastosować metody redukujące poziom mocy akustycznej poszczególnych turbin w porze nocy do wskazanych poniżej wartości :


l.p.
oznaczenie turbiny
nr działki
obręb
współrzędna X
współrzędna Y
maksymalny poziom mocy akustycznej w porze nocy
1
EW1
412/2
Dłużyna
321 067
458 980
105
2
EW2
386
Dłużyna
320 947
458 631
105
3
EW3
372/1
Dłużyna
320 936
458 324
105
4
EW4
372/1
Dłużyna
320 921
458 032
105
5
EW5
60
Bukówiec Górny
320 898
457 626
105
6
EW6
863
Bukówiec Górny
320 681
455 457
103
7
EW7
862/2
Bukówiec Górny
320 688
455 168
105,5
8
EW8
199, 200
Bukówiec Górny
322 561
458 359
103
9
EW9
193
Bukówiec Górny
322 566
458 031
105
10
EW10
269
Bukówiec Górny
322 583
457 765
105
11
EW11
272
Bukówiec Górny
322 573
457 457
103
12
EW12
1031/2
Bukówiec Górny
322 369
455 127
105,5
13
EW13
1031/1, 1031/2
Bukówiec Górny
322 332
454 809
105,5
14
EW14
298/2
Bukówiec Górny
323 450
456 611
105,5
15
EW15
320/4
Bukówiec Górny
323 741
456 280
105,5

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. Poz. 1479).

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

II. Nie stwierdza się konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej.

III. Nakłada się obowiązek zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:
1. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbin w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
2. Po dokonaniu ostatecznych korekt prowadzić okresowy monitoring hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w okresie pięciu lat. Monitoring ten powinien obejmować pomiary hałasu wykonane nie mniej niż cztery razy do roku, po jednym pomiarze w każdej z pór roku, przy warunkach, przy których wpływ turbin na akustyczny stan jakości środowiska będzie największy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, w której grunt będzie zmrożony, zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawiać właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.
3. Przeprowadzić ornitologiczny i chiropterologiczny monitoring poinwestycyjny, obejmujący cykl roczny, który powinien być trzykrotnie powtarzany w ciągu 5 lat po oddaniu farmy wiatrowej do eksploatacji w następującym zakresie:
3.1. ptaki występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie lęgowym – przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt, gatunki średnioliczne, nieliczne, bardzo nieliczne i skrajnie nieliczne (wg zobiektywizowanej skali zawartej w opracowaniu Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP "pro Natura");
3.2. ptaki migrujące w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaki zimujące;
3.3. nietoperze występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie rozrodu i migracji;
3.4. śmiertelność ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz szybkości ich zanikania z powierzchni.
4. Zgromadzone wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i nietoperzy i ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub kompensacyjne. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących przedstawić w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Raporty z wynikami prowadzonego monitoringu porealizacyjnego przedstawić w okresie do dwóch miesięcy po zakończeniu każdego z rocznych cykli monitoringowych.

IV. Nie stwierdzam konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

V. Nie nakładam obowiązku ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

VI. Nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej z uwzględnieniem zapisów pkt. III sentencji niniejszej decyzji, w terminie 5 lat od oddania farmy wiatrowej do eksploatacji, a w przypadku realizacji inwestycji etapami, każdorazowemu w terminie 5 lat od zakończenia poszczególnych etapów inwestycji.


UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek przedsiębiorstwa Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Racławickiej 130, 02-634 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1027, 1030, 1042/2, 1042/4, 1042/6, 1043 (obręb Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb Dłużyna).

Wnioskodawca przedłożył kartę informacyjną przedsięwzięcia opracowaną przez firmę Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz, ul. Przemysłowa 21/1, 52-333 Wrocław, poświadczone przez organ kopie map ewidencyjnych z zaznaczonym przebiegiem granic terenu, którego wniosek dotyczy i miejscem realizacji przedsięwzięcia oraz wypis z ewidencji gruntów dla nieruchomości na której będzie realizowane przedsięwzięcie.
Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Organem właściwym do wydania przedmiotowej decyzji dla przedsięwzięcia określonego we wniosku jest zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy właściwy miejscowo wójt.
Z uwagi na liczbę stron postępowania, Wójt Gminy Włoszakowice zgodnie z dyspozycją art. 74 ust. 3 cyt. wyżej ustawy, w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz 267) poprzez obwieszczenie upublicznione na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice i w prasie lokalnej, zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Postępowanie zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy cyt. wyżej ustawy toczyło się z możliwością udziału społeczeństwa (informacja o złożonym wniosku i możliwości udziału w postępowaniu wywieszona została na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna, Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice i w prasie regionalnej). W określonym terminie 21 dni, żadna ze stron i nikt ze społeczeństwa nie złożył uwag i wniosków do prowadzonego postępowania.
Planowane przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz, 1397 ze zm.) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagany (instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru inne niż wymienione w § 2 ust. 1. pkt 5 o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m).
W toku prowadzonego postępowania, na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił pismem NiB.6220.19.2.2012 z dnia 19 października 2012 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem Nr B. NiB.6220.19.3.2012 z dnia 19 października 2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią sanitarną nr ON.NS-72/5/43-366/12 z dnia 29 października 2012 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-II.4240.403.2012.PS z dnia 13 listopada 2012 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, zostały wywieszone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla.
Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B. NiB.6220.19.10.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie swym zakresem obejmował informacje zawarte w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zagadnienia zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-II.4240.403.2012.PS z dnia 13 listopada 2012 r. oraz zagadnienia zawarte w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON.NS-72/5/43-366/12 z dnia 29 października 2012 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia w/w postanowienia, w zakreślonym terminie 7 dni żadna ze stron postępowania nie wniosła zażalenia.
W dniu 20 listopada 2012 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek właściciela nieruchomości na której projektowana jest przedmiotowa inwestycja, dotyczący prośby uznania za stronę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Organ prowadzący postępowanie pismem Nr B.NiB.6220.19.14.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. poinformował wnioskodawcę, iż jest stroną postępowania w przedmiotowej sprawie i zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej zostanie zawiadomiony poprzez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłoszenia.
W dniu 19 listopada 2012 r. wpłynął wniosek Firmy Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz, opracowującej raport o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, z prośbą o udzielenie informacji na temat faktycznego zagospodarowania i wykorzystania terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz wniosek o udostępnienie informacji dotyczących aktualnie istniejących oraz planowanych przedsięwzięciach polegających na budowie turbin wiatrowych na terenie Gminy Włoszakowice (poza inwestycją, której Inwestorem jest firma Gestamp Eolica Polska). Organ prowadzący postępowanie pismem Nr B. NiB.6220.19.16.2012 z dnia 7 stycznia 2013 r. poinformował wnioskodawcę, iż na chwilę obecną na terenie Gminy Włoszakowice istnieją cztery elektrownie wiatrowe o mocy: 1 x 80 kW, 2 x 90 kW i 1 x 250 kW, o całkowitej wysokości do 55 m, zlokalizowane we Włoszakowicach (obręb Grotniki) i aktualnie planowane są dwa przedsięwzięcia polegające na budowie elektrowni wiatrowych składających się z dwóch turbin o mocy 800 kW zlokalizowanych na dwóch działkach położonych w Bukówcu Górny.
Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B.NiB.6220.19.17.2012 z dnia 9 stycznia 2013 r. zawiesił z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia w/w postanowienia, w zakreślonym terminie 7 dni żadna ze stron postępowania nie wniosła zażalenia.
Organ prowadzący postępowanie, pismem Nr B – NiB.6220.19.22.2012 z dnia 4 lutego 2013 r. zawiadomił strony postępowania o planowanych oględzinach nieruchomości położonych w miejscowościach: Włoszakowice (w części: ul. Kurpińskiego, ul. Zachodnia, ul. Grotnicka, ul. Zakątek, ul. Zacisze, ul. Dłużyńska, ul. Dworcowa, ul. J. Otto, ul. Podgórna), Bukówiec Górny (Janówko), Dłużyna i Skarżyń, w celu ustalenia ich faktycznego zagospodarowania i wykorzystania zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Obwieszczenie o wydanym zawiadomieniu podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna, sołectwa Skarżyń i sołectwa Sądzia.
W wyniku przeprowadzonych oględzin nieruchomości położonych w miejscowości Włoszakowice (w w/w rejonach) w dniu 26 lutego 2013 r., stwierdzono, że przeważającym rodzajem terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W trakcie przeprowadzonych czynności nie brała udziału żadna ze stron postępowania.
W wyniku przeprowadzonych oględzin nieruchomości położonych w miejscowości Bukówiec Górny (Janówko) w dniu 27 lutego 2013 r., ustalono, że przeważającym rodzajem terenu jest zabudowa zagrodowa. W trakcie przeprowadzonej wizji terenowej udział wzięła jedna ze stron postępowania, która wniosła następujące uwagi do protokołu:
wizja terenowa nie została przeprowadzona na terenach na których realizowana będzie inwestycja,
przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w zbyt bliskiej odległości względem nieruchomości na której planuje budowę elektrowni wiatrowej, co w świetle przewidzianych inwestycji będzie rzutowało na zmniejszenie przychodów i będzie podstawą do podjęcia działań prawnych,
uwzględnienie we wszystkich opracowaniach ekofizjograficznych oddziaływania uwzględniającego inwestycję, na którą uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i na którą stara się o uzyskanie warunków zabudowy.

W wyniku przeprowadzonych oględzin nieruchomości położonych w miejscowościach Dłużyna i Skarżyń w dniu 28 lutego 2013 r., ustalono, że przeważającym rodzajem terenu jest zabudowa zagrodowa. W przeprowadzonych czynnościach brała udział jedna ze stron postępowania, która zgłosiła następującą uwagę do protokołu:
w związku z zamiarem powiększenia fermy trzody chlewnej planuje rozbudowę gospodarstwa rolnego na terenach będących w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych. Powodem lokalizacji inwestycji jest dostęp do mediów m. in. energii elektrycznej oraz drogi dojazdowej do nieruchomości, a także odpowiednia odległość od zwartej zabudowy położonej w miejscowości Dłużyna.
W wyniku przeprowadzonych oględzin nieruchomości położonych w miejscowości Sądzia w dniu 1 marca 2013 r., stwierdzono, że przeważającym rodzajem terenu jest zabudowa zagrodowa. W trakcie przeprowadzonych czynności nie brała udziału żadna ze stron postępowania.
Z powyższych oględzin zostały sporządzone protokoły, a określenie rodzajów terenów według ich przeznaczenia nastąpiło zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Wójt Gminy Włoszakowice pismem Nr B-NiB.19.23.2012 z dnia 4 lutego 2013 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel z prośbą o zakwalifikowanie terenu obejmującego miejscowość Machcin zgodnie z art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W odpowiedzi na powyższe pismo, Urząd Miejski Śmigla udzielił informacji, że w części terenu wsi Machcin obowiązuje uchwała Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko-Morownica”, a poza w/w planem występują tereny użytkowane jako obszary rolne oraz zabudowa zagrodowa z budownictwem mieszkaniowym.

Organ prowadzący postępowanie pismem Nr B – NiB.6220.19.24.2012 z dnia 2 kwietnia 2013 r., udzielił odpowiedzi firmie Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz na pismo z dnia 16 listopada 2012 r. (data wpływu 19 listopada 2012 r.), w sprawie ustaleń z przeprowadzonych oględzin nieruchomości położonych we wskazanych miejscowościach oraz przekazał dostarczona do tut. Urzędu płytę CD z uchwałą Nr XI/99/11 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów lokalizacji siłowni wiatrowych – gmina Śmigiel, obszar „Żegrówko-Morownica”. Organ jednocześnie poinformował, że nie posiada informacji o maksymalnej mocy akustycznej, współrzędnych oraz producenta i modelu turbin wiatrowych zlokalizowanych w miejscowości Włoszakowice (obręb Grotniki).

W dniu 17 grudnia 2012 r. do tut. Urzędu wpłyną wniosek Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana w Warszawie o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu oraz wniosek o udostępnienie informacji o środowisku – przekazanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz pozostałą dokumentacją postępowania. Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B – NiB.6220.19.25.2012 z dnia 3 kwietnia 2013 r. uznał za stronę postępowania w/w fundację. Obwieszczenie o wydaniu postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Organ, pismem Nr B – NiB.6220.19.26.2012 z dnia 3 kwietnia 2013 r. udzielił informacji Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana w Warszawie, iż wszystkie rozstrzygnięcia w sprawie dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice i w załączeniu przekazał w formie elektronicznej (na płycie CD) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.

W dniu 9 maja 2013 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek Przedsiębiorstwa Gestamp Eolica Polska Sp. z o.o. dotyczący zmiany wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie zmiany numerów działek ewidencyjnych na których planowane jest posadowienie dwóch turbin wiatrowych. Do wniosku dołączono zmienioną kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami tj. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. W zmienionej karcie informacyjnej przedsięwzięcia, teren, który obejmuje planowane przedsięwzięcie tj. działki o numerach: 1027, 1032, 1042/2, 1042/4, 1042/6, 1042/6, 1043 (obręb Bukówiec Górny) zastąpiono działkami o numerach: 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb Bukówiec Górny).

Biorąc pod uwagę powyższe, Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B NiB.6220.19.27.2012 z dnia 11 czerwca 2013 r. podjął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb Dłużyna), zawieszonego z urzędu postanowieniem Wójta Gminy Włoszakowice Nr: B. NiB.6220.19.17.2012 z dnia 09 stycznia 2013 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Jednocześnie, organ prowadzący postępowanie podał do publicznej wiadomości informację o złożonym wniosku i możliwości udziału w postępowaniu poprzez wywieszenie zawiadomienia na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna, Urzędu Miejskiego Śmigla oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice i w prasie regionalnej). W określonym terminie 21 dni, żadna ze stron i nikt ze społeczeństwa nie złożył uwag i wniosków do prowadzonego postępowania.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił pismem NiB.6220.19.31.2012 z dnia 18 czerwca 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz pismem Nr B. NiB.6220.19.32.2012 z dnia 18 czerwca 2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią sanitarną nr ON.NS-72/5/23-182/13 z dnia 5 lipca 2013 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz określił zakres raportu o jego oddziaływaniu na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4240.229.2013.PS z dnia 5 lipca 2013 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, zostały wywieszone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla.
Uwzględniając powyższe, Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B. NiB.6220.19.34.2012 z dnia 9 sierpnia 2013 r. stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił, że raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie swym zakresem obejmował informacje zawarte w art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zagadnienia zawarte w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nr WOO-I.4240.229.2013.PS z dnia 5 lipca 2013 r. oraz zagadnienia zawarte w opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie nr ON.NS-72/5/23-182/13 z dnia 5 lipca 2013 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia w/w postanowienia, w zakreślonym terminie 7 dni żadna ze stron postępowania nie wniosła zażalenia.
W dniu 9 sierpnia 2013 r. do tut. Urzędu wpłynął wniosek strony postępowania w sprawie przedstawienia następujących uwag do planowanej inwestycji:
czy mimo lokalizacji turbin możliwe będzie późniejsze przekształcenie sąsiednich działek rolnych w działki z prawem zabudowy,
czy obecność turbin będzie w jakiś sposób ograniczać bądź wykluczać realizację inwestycji na działkach sąsiednich, jak zabudowa jednorodzinna czy przemysłowa,
przez kogo i na jakich warunkach zostanie wyceniony i zrekompensowany spadek wartości nieruchomości sąsiadujących z inwestycją.
W odpowiedzi na powyższe pismo, organ prowadzący postępowanie pismem Nr B. NiB.6220.19.38.2012 z dnia 11 września 2013 r. wyjaśnił, że:
na terenie objętym zmianą Studium zakazuje się realizacji zabudowy mieszkaniowej oraz wydzielania działek budowlanych związanych z zabudową mieszkaniową. Ponadto na wydzielonych działkach dopuszcza się jedynie realizacje zabudowy zagrodowej związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą (wyłącznie budynki gospodarcze, garażowo-gospodarcze, inwentarskie, magazynowe, szklarnie),
obecność turbin ograniczy możliwość realizacji niektórych inwestycji jak wskazano powyżej. Niezależnie od tego należy podkreślić, że w rejonie projektowanych turbin wiatrowych już obecnie niemożliwe jest realizowanie inwestycji ze względu na występowanie wysokiej bonitacji gruntów (kl. I do III),
na cenę gruntów rolnych wpływa bardzo wiele czynników, a sąsiedztwo nowych inwestycji równie dobrze może podnieść ich wartość. W przypadku istniejących farm wiatrowych nie zaobserwowano spadku wartości pobliskich gruntów, wręcz przeciwnie zwiększyły swoją wartość. Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości, może żądać od gminy odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienia nieruchomości lub jej części. Realizacja roszczeń, o których mowa powyżej, może nastąpić również w drodze zaoferowania przez gminę właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości zamiennej. Z dniem zawarcia umowy zamiany roszczenia wygasają (ust. 2). Natomiast jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości ulegała obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość i nie skorzystał z praw wymienionych wyżej, może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości (ust. 3). Wysokość odszkodowania ustala biegły rzeczoznawca majątkowy.

W dniu 22 sierpnia 2013 r. Inwestor przedłożył raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez firmę Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz oraz w załączeniu przedłożył Monitoring ornitologiczny obszaru planowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Włoszakowice (sprawozdanie z prac terenowych z rocznych badań w okresie kwiecień 2010 – marzec 2011) oraz Monitoring chiropterologiczny obszaru planowanej farmy wiatrowej w rejonie miejscowości Włoszakowice (raport końcowy z badań całorocznych).
Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Włoszakowice wystąpił pismem Nr B NiB.6220.19.36.2012 z dnia 28 sierpnia 2013 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz pismem Nr B NiB.6220.19.37.2012 z dnia 28 sierpnia 2013 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia.
W dniu 18 września 2013 r. Inwestor przedłożył wypisy z ewidencji gruntów dla nieruchomości znajdujących się w obrębie oddziaływania akustycznego przedmiotowej inwestycji.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem Nr ON.NS-72/7/7-251/13 z dnia 23 września 2013 r. zwrócił się do Wójta Gminy Włoszakowice o uzupełnienie wniosku Nr B NiB.6220.19.37.2012 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w zakresie przedłożenia wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, udzielenia informacji o rodzaju decyzji, wymienionych w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o którą ubiega się Inwestor po otrzymaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz przedłożenia mapy ewidencyjnej z naniesioną lokalizacją turbin wiatrowych. Powyższe, organ prowadzący postępowanie uzupełnił pismem Nr B NiB.6220.19.40.2012 z dnia 7 października 2013 r.
Wójt Gminy Włoszakowice pismem Nr B NiB.6220.19.39.2012 z dnia 7 października 2013 r. przesłał do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu kserokopię wniosku Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kserokopię pełnomocnictwa udzielonego Panu Aleksandrowi Knoll, kserokopię wypisu z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z wykazem stron postępowania. Ponadto, organ poinformował, że Gmina Włoszakowice przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Bukówiec Górny i Dłużyna.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 1 października 2013 r. zwrócił się do Inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i jednocześnie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy na 4 listopada 2013 r. Inwestor dokonał uzupełnienia raportu pismem z dnia 17 października 2013 r. (egzemplarz uzupełnienia został przedłożony również Wójtowi Gminy Włoszakowice).
W dniu 25 października 2013 r. do Urzędu Gminy Włoszakowice wpłynął wniosek Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice” z dnia 23 października 2013 r. w sprawie dopuszczenia do udziału na prawach strony w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Jednocześnie wnioskodawca zwrócił się o udostępnienie karty informacyjnej przedsięwzięcia w formie plików elektronicznych lub przesłania jej kserokopii. Wójt Gminy Włoszakowice postanowieniem Nr B. NiB.6220.19.42.2012 z dnia 8 listopada 2013 r. dopuścił Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice” do udziału w postępowaniu na prawach strony. Obwieszczenie o wydaniu w/w postanowienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
Organ prowadzący postępowanie, pismem Nr B – NiB.6220.19.44.2012 z dnia 14 listopada 2013 r. udzielił informacji w/w stowarzyszeniu, iż karta informacyjna przedsięwzięcia udostępniona została w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią sanitarną nr ON.NS-72/7/7-251/13 z dnia 22 października 2013 r. zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia pod względem wymagań sanitarno-higienicznych z zastrzeżeniami. Obwieszczenie o wydanej opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, zostało wywieszone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 31 października 2013 r. udzielił informacji, iż ze względu na konieczność uzupełnienia raportu przez Inwestora wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 18 listopada 2013 r.
W dniu 13 listopada 2013 r. Inwestor przedłożył pozostałe wypisy z rejestru gruntów dla nieruchomości będących w obrębie oddziaływania akustycznego.
Wójt Gminy Włoszakowice pismem Nr B NiB.6220.19.45.2012 z dnia 18 listopada 2013 r. zawiadomił strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 24 grudnia 2013 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w zawiadomienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 15 listopada 2013 r. udzielił informacji, iż ze względu na konieczność uzupełnienia raportu przez Inwestora wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 18 grudnia 2013 r. oraz pismem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 21 listopada 2013 r. wezwał Inwestora o ponowne uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.
Organ prowadzący postępowanie, pismem Nr B NiB.6220.19.47.2012 z dnia 19 grudnia 2013 r. zawiadomił strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 24 stycznia 2014 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w zawiadomienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 17 grudnia 2013 r. udzielił informacji, iż ze względu na prowadzone postępowanie wyjaśniające wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 8 stycznia 2014 r., pismem z dnia Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 8 stycznia 2014 r. ponownie wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 22 stycznia 2014 r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem Nr WOO-I.4242.233.2013.KB z dnia 14 stycznia 2014 r. uzgodnił realizację planowanego przedsięwzięcia i określił warunki jego realizacji. Obwieszczenie o w/w postanowieniu, zostało wywieszone na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla.
Wójt Gminy Włoszakowice pismem Nr B – NiB.6220.19.51.2012 z dnia 24 stycznia 2014 r. zawiadomił strony postępowania o nowym terminie załatwienia sprawy tj. do 24 marca 2014 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w zawiadomienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Obwieszczeniem Nr B.NiB.6220.1953.2012 z dnia 30 stycznia 2014 r. podano do publicznej wiadomości o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna). Udostępniona została pełna dokumentacja wraz z treścią uzyskanych opinii i uzgodnień. Powyższe obwieszczenie zostało wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. Raport o oddziaływaniu na środowisko został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice.
W wyznaczonym w obwieszczeniu terminie 21 dni, wpłynęło do Urzędu Gminy Włoszakowice w dniu 21 lutego 2014 r. pismo Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice” dotyczące uwag i wniosków do treści raportu o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko. Z powyższymi uwagami zapoznali się Autorzy Raportu OOŚ i formie elektronicznej ustosunkowali się do wymienionych zarzutów.
Zdaniem stowarzyszenia zgłaszającego uwagi część dokumentacji posiada opisy w języku angielskim, który nie jest językiem urzędowym w Polsce, a posługiwanie się taką dokumentacją uniemożliwia prawidłową ocenę treści dokumentu przez społeczeństwo. Zarzut dotyczy wyłącznie oryginalnych wydruków z programu WindPro, który jest powszechnie stosowanym narzędziem do tego typu analiz. Autorzy Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia załączyli do sporządzonej oceny takie wydruki z tego programu, które w oryginalnej formie są w języku angielskim (dotyczy to Załączników nr: VIII.B, VIII.C, VIII.D, VIII.E – akustyka, IX.A, IX.B, IX.C, IX.D – migotanie cienia, XIV.A, XIV.B, XIV.C, XIV.D - akustyka – skumulowane, XV.A, XV.B, XV.C – migotanie – skumulowane). Inwestor takie wydruki z programu WindPro przekazał również Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu w odpowiedziach na wezwania dotyczące uzupełnienia Raportu OOŚ. Należy zaznaczyć, że założenia metodyczne, uzyskane wyniki zostały wprowadzone w języku polskim w Raporcie OOŚ oraz kolejnych odpowiedziach do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, a także szczegółowo omówione w języku polskim. Autorzy Raportu OOŚ, uzyskane wyniki z programu WindPro przenieśli do Raportu OOŚ właśnie w celu przetłumaczenia na język polski wartości jakie uzyskano w symulacjach i obliczeniach.
Odnosząc się do zastrzeżeń dotyczących braku przedstawienia strefy bezpieczeństwa wokół turbin wiatrowych należy stwierdzić, że funkcjonujące turbiny wiatrowe nie są urządzeniami stwarzającymi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Awarie nowoczesnych turbin (a takie zostaną zastosowanie w przedmiotowej inwestycji) zdarzają się bardzo sporadycznie i nie zanotowano żadnego incydentu, w wyniku którego byłoby zagrożenie zdrowia lub życia okolicznych mieszkańców. Turbiny wiatrowe, co wielokrotnie wspomniano w Raporcie OOŚ są na bieżąco monitorowane i konserwowane przez producenta i Inwestora przedsięwzięcia. W przypadku jakichkolwiek anomalii są wyłączane i naprawiane. W przypadku bardzo silnego wiatru – powyżej 20 m/s będą również wyłączane (informacja również zawarta w Raporcie OOŚ). Autorzy Raportu OOŚ zwrócili jedynie uwagę na możliwość ewentualnego rzucania lodem. Jednak współcześnie produkowane turbiny eliminują tego typu zjawisko, obniżając ryzyko uderzenia takim odłamkiem lodu, co również przedstawiono i opisano w Raporcie OOŚ. Dodatkowo Autorzy Raportu (na stronie 132-133) zaproponowali dodatkowe umieszczenie tablicy informacyjnej. Należy zwrócić uwagę, że takie zjawisko (które będzie skutecznie minimalizowane i neutralizowane) jakim są spadające odłamki lodu czy śniegu, mogą wystąpić jedynie w porze zimowej, kiedy wokół turbiny nie są prowadzone prace polowe. Natomiast informacje o zagrożeniach zostały przedstawione w opracowanym Raporcie OOŚ, a każdy z mieszkańców mógł zapoznać się z jego treścią, w związku z czym społeczeństwo zostało dostatecznie poinformowane.
Zarzut dotyczący braku przeprowadzenia analizy akustycznej przedsięwzięcia, uwzględniający emisję hałasu podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia, nie jest zasadny. Autorzy Raportu OOŚ przeanalizowali oddziaływanie akustyczne na etapie budowy oraz likwidacji. Informacje zostały zawarte w Raporcie OOŚ w rozdziale 8.2.9 oraz w rozdziale 8.4.
Odnosząc się do uwag dotyczących braku w Raporcie OOŚ analizy oddziaływania infradźwięków na okolicznych mieszkańców należy wskazać, że analiza oddziaływania w zakresie infradźwięków została szczegółowo opisana w Raporcie OOŚ w rozdziale 8.3.9. Nie pominięto zatem tego zagadnienia w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jak słusznie wskazano w piśmie Stowarzyszenia, w polskim prawodawstwie nie ma norm prawnych dotyczących poziomów infradźwięków w środowisku. Według rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku (Dz. U. z 2002 r. Nr 217 poz. 1833 z późn. zm.), hałas infradźwiękowy na stanowiskach pracy jest charakteryzowany poprzez:
równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwością G odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (wyjątkowo w przypadku oddziaływania hałasu infradźwiękowego na organizm człowiek w sposób nierównomierny w poszczególnych dniach w tygodniu) – wartość dopuszczalna 102 dB,
szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego – wartość dopuszczalna 145 dB.
W przypadku stanowisk pracy młodocianych i kobiet w ciąży obowiązują inne wartości dopuszczalne. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, nie wolno zatrudniać kobiet w ciąży w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:
równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwością G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego, określonego w kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,
szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB.
Poziom infradźwięków, których źródłem są turbiny wiatrowe jest jednak zwykle niższy od tzw. tła, czyli poziomu infradźwięków, których źródłem jest wiatr czy fale morskie. Część doświadczeń wykazała, że infradźwięki wytwarzane przez turbiny nie są odbierane przez organizm człowieka (Howe Gastmeier Chapnik Limited – HGC Engineering, 2006). Także na podstawie informacji opublikowanych w dwumiesięczniku „Zielona Planeta” (styczeń-luty 2004 r.) przez dr inż. Ryszarda Ingielewicza i dr inż. Adama Zagubienia z Politechniki Koszalińskiej, którzy wykonali pomiary i analizę zjawisk akustycznych z zakresu infradźwięków towarzyszących pracy elektrowni wiatrowych, stwierdzono, że praca elektrowni wiatrowych nie stanowi źródła infradźwięków o poziomach mogących zagrozić zdrowiu ludzi. W odległości 500 m, uzyskane wartości osiągnęły maksymalną wartość 82,7 dB (Lin) i 78,4 dB G. W odległości 500 m od wieży turbiny zmierzone poziomy infradźwięków zbliżone były praktycznie do poziomów tła. Tezy te oparli na pomiarach wykonanych na farmie wiatrowej złożonej z dziewięciu elektrowni typu VESTAS V80 – 2,0 MW OptiSpeed. Ze względu na brak kryteriów oceny hałasu infradźwiękowego w środowisku naturalnym, posiłkowano się kryteriami dotyczącymi stanowisk pracy. Należy jeszcze raz podkreślić, że w przypadku ocenianej inwestycji, najbliższa zabudowa zagrodowa położona jest około 570 m od projektowanych turbin wiatrowych, co w świetle wyżej cytowanych wyników dr inż. Ingielewicz i dr inż. Zagubienia należy uznać w zupełności za bezpieczną.
Zarzut dotyczący braku opisu rodzajów i ilości zanieczyszczeń powietrza, jakie powstaną w trakcie budowy i likwidacji przedsięwzięcia należy uznać za bezzasadny, gdyż ocena oddziaływania na powietrze na etapie budowy została przedstawiona w rozdziale 8.2.8, natomiast na etapie likwidacji przedstawiono w rozdziale 8.4 (strona 134 Raportu OOŚ). Zagadnienia te zostały zatem omówione i uwzględnione w ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Nieuzasadniony jest również zarzut dotyczący braku opisu urządzeń służących do zbierania, gromadzenia i oczyszczania ścieków socjalnych i deszczowych oraz braku przedstawienia lokalizacji tych urządzeń. Farma wiatrowa nie produkuje żadnych odpadów w tym, ścieków, w związku z tym nie planuje się żadnych urządzeń służących temu celowi. Na etapie budowy i likwidacji teren budowy będzie wyposażony w toalety typu TOI TOI dla pracowników zaangażowanych w budowę co zostało uwzględnione w Raporcie OOŚ.
Odnosząc się do uwagi dotyczącej nieuwzględnienia w Raporcie OOŚ opisu rodzajów i ilości materiałów i zasobów (wody, energii, wszystkich materiałów budowlanych, paliwa, itd.) przewidywanych do zużycia na etapie budowy, należy zwrócić uwagę, że przewidywaną ilość wykorzystanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii przedstawiono w rozdziale 2.5. Raportu OOŚ (strony 36-37). Zagadnienia te zatem zostały uwzględnione w sporządzonej ocenie oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Następnym zastrzeżeniem w/w stowarzyszenia do Raportu OOŚ jest brak wskazania przewidywalnej ilości osób zatrudnionych podczas budowy, eksploatacji i likwidacji farmy wiatrowej. Należy podkreślić, że szczegółowa analiza wielkości zatrudnienia pracowników w planowanej inwestycji, nie stanowi przedmiotu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Należy dodać, że w zależności od zastosowanych technologii, maszyn i urządzeń oraz wyboru organizacji prac przez wykonawcę ilość zatrudnionych osób może być różna. Inwestor dopuszcza możliwość etapowania budowy co dodatkowo utrudnia tego typu szacunki. Analogiczna sytuacja dotyczy etapu likwidacji farmy wiatrowej, która będzie miała miejsce dopiero za kilkadziesiąt lat. Farma wiatrowa w trakcie eksploatacji jest praktycznie bezobsługowa, jedynie w trakcie kontroli turbin, prac serwisowych lub ewentualnych napraw w przypadku awarii angażuje się w zależności od zadania do wykonania odpowiednią ilość osób. Dodatkowo w pierwszych 5 latach eksploatacji będą przeprowadzane na terenie farmy monitoringi porealizacyjne awifauny oraz monitoring hałasu, realizowany przez specjalistów z każdej z tych dziedzin. Niezależnie od powyższego w toku postępowania rozważono wpływ procesu inwestycyjnego zarówno w zakresie budowy i likwidacji siłowni wiatrowych na środowisko, nakładając obowiązki na Inwestora bez względu na ilość zatrudnionych osób (tj, wyposażenie w toalety przenośne, postępowanie z odpadami, pory pracy pracowników w ciągu dnia, zabezpieczenia przed awariami w trakcie inwestycji itp.)
Zdaniem zgłaszającego uwagi stowarzyszenia wydajność elektrowni wiatrowych szacowana jest według różnych źródeł na poziomie 20 – 25 %. W przypadku wariantu zakładającego budowę 15 elektrowni wiatrowych i przy założeniu 25 % wydajności oraz biorąc pod uwagę planowane czasowe wyłączenia 6 turbin wiatrowych, zdaniem stowarzyszenia znacznie zawyżono roczną produktywność energii elektrycznej w raporcie analizowanego projektu (81 000 Mwh/rok) i w związku z tym przedstawiono nierealne ilości redukcji rocznych emisji zanieczyszczeń. Odnosząc się do powyższej uwagi należy zaznaczyć, że planowana produkcja zakłada pracę turbiny z maksymalną mocą przez 2700 h w ciągu roku przy zastosowaniu turbin z rotorem o średnicy do 120 m. Z obliczeń wynikających z potencjału wiatru i dostępnych na rynku turbin taki wynik jest bardzo prawdopodobny. Aktualnie produkowane turbiny mają niewspółmiernie lepsze parametry (krzywe mocy) od produkowanych jeszcze kilka lat temu. Już turbiny montowane kilka lat temu w Polsce osiągają podobne wyniki produkcji. Przykład: Polskie koncerny energetyczne PGE i ENERGA odkupiły w 2013 roku od duńskiego koncernu DONG ENERGY WIND dwie działające w Polsce farmy wiatrowe: Karnice (30MW) oraz Jagniątkowo (30,5 MW) a więc obie o mocy takiej jaka planowana jest na terenie gminy Włoszakowice. W komunikacie podano, że obie farmy wyprodukowały w 2012 roku łącznie 146 Gwh energii a więc średnio po 78 000 MWh na jedną farmę przy zastosowaniu turbin dostępnych w latach 2007-2008. W raporcie OOŚ dla farmy Karnice mówi się o planowanej produkcji 90 000 MWh/rocznie. Czasowe wyłączenia 6 turbin dotyczy wyłącznie okresu od maja do sierpnia na czas 4 godzin na dobę, przy czym jedynie w okresie 1-20.07 dotyczy to jednocześnie 4 turbin, w pozostałych dniach wyłączenia dotyczą jednocześnie 2 turbin. Należy dodać, że intensywność produkcji energii jest sezonowa i przeważająca produkcja energii ma miejsce w okresie jesień-zima (ze względu na większe prędkości wiatru w tych okresach). Ponadto wyłączenia turbin mają miejsce tylko w przypadku, gdy prędkość wiatru jest poniżej 6 m/s a więc przy takim wietrze moc turbiny jest ograniczona do maksymalnie 0,4 MW (dla turbiny 2 MW) więc wyłączenia nie wpłyną znacząco na roczną produkcję energii.
Odnosząc się do uwag dotyczących braku przedstawienia w Raporcie OOŚ bezpośredniego oddziaływania na etapie likwidacji farmy wiatrowej na wody powierzchniowe, podziemne, powietrze, klimat akustyczny, glebę, warunki życia i zdrowia ludzi, dobra materialne, zabytki i krajobrazy, stwierdzić należy, że faza likwidacji przedsięwzięcia, która będzie miała miejsce najprawdopodobniej po upływie około 30 lat funkcjonowania turbin jest trudna do precyzyjnej oceny oddziaływania na środowisko. Na taki stan rzeczy może mieć wpływ m. in.:
szybki postęp technologiczny m. in. urządzeń, które będzie można wykorzystać do demontażu turbin (np. mogą być już napędzane silnikami elektrycznymi, nieemitującymi spalin do powietrza atmosferycznego),
stan środowiska za kilkadziesiąt lat – wody, powietrza, klimatu akustycznego, gleb,
zmiana kierunku ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych czy kulturowych.
Nie mniej jednak Autorzy Raportu OOŚ starali się w oparciu o dostępną wiedzę i własne doświadczenie przedstawić zagadnienia związane z oddziaływaniem jakie mogą wystąpić za 30 lat, podczas likwidacji przedsięwzięcia. Zostało ono przedstawione w rozdziale 8.4. Raportu OOŚ (strony 133-135).
Według stowarzyszenia zgłaszającego uwagi w Raporcie OOŚ wymienia się między innymi miejscowości takie jak: Berlinek, Kierzki czy Janówko, które nie znajdują się na omawianym terenie. Wskazane nazwy miejscowości zostały przedstawione na stronie 114 Raportu OOŚ. Zostały one wymienione dla miejscowości z których z części budynków turbiny będą widoczne. Analizy te zostały wykonane za pomocą specjalistycznego oprogramowania GIS (System Informacji Geograficznej), które następnie zwizualizowano przez firmę Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz na mapach topograficznych w skali 1:25 000. Na tej podstawie odczytano nazwy miejscowości (osad). Należy podkreślić, że mapy te znajdują się w aktualnym państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym, które można nabyć w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. W przypadku omawianego terenu, Autorzy Raportu OOŚ posłużyli się mapami topograficznymi opracowanymi przez Państwowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne w Poznaniu w roku 1982 o godłach: 432.14 – Mochy; 432.23 – Śmigiel, 432.32 – Wijewo, 432.41 – Włoszakowice, 432.34 – Wschowa, 432.43 – Święciechowa. Na podstawie powyższych informacji należy stwierdzić, że pomimo iż zostały sporządzone 30 lat temu, są to obowiązujące mapy topograficzne Polski znajdujące się w zasobie CODGiK. Zatem Autorzy Raportu OOŚ nie popełnili błędu stosując nazewnictwo znajdujące się na mapach topograficznych. Należy wyjaśnić, że nazwy te pomimo, iż nie figurują jako oficjalne to są one zastosowane nieformalnie, wśród lokalnej społeczności jak np. przytoczone: Berlinek – obecnie część miejscowości Włoszakowice, Janówko – osada wchodząca w skład sołectwa Bukówiec Górny, Kierzki – osada wchodząca w skład sołectwa Skarżyń. W związku z powyższym lokalna społeczność nie powinna mieć problemów z identyfikacją nazw jakie przedstawiono w Raporcie OOŚ.
Kolejnym zarzutem zgłoszonym do Raportu OOŚ jest rozdział dotyczący „Analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem oraz dotychczasowych konsultacji społecznych”. Według stowarzyszenia podano nieprawdziwe informacje o dobrym poinformowaniu lokalnej społeczności o zamierzeniu inwestycyjnym ocenianego przedsięwzięcia. Powyższy zarzut można odeprzeć następująco. Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Informacje o złożonym wniosku i raporcie o oddziaływaniu planowanej inwestycji na środowisko wraz z jego uzupełnieniem oraz wszystkie zawiadomienia i postanowienia organu, wywieszone były na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna, Urzędu Miejskiego Śmigla oraz podane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice i w prasie regionalnej. Ponadto mieszkańcy mieli również możliwość naocznie zapoznać się ze specyfiką energetyki wiatrowej podczas zorganizowanego przez Urząd Gminy Włoszakowice wyjazdu do gminy Kobylnica, gdzie uczestniczyli w wizji lokalnej na farmach wiatrowych oraz mieli okazję spotkania się z Wójtem gminy Kobylnica, który przedstawił charakterystykę takich inwestycji w swojej gminie. Również Wójt Gminy Włoszakowice zaciągał informacji u swoich odpowiedników w innych gminach, w których zlokalizowane są farmy wiatrowe w celu uzyskania informacji o ewentualnym wpływie istniejących farm wiatrowych na zdrowie mieszkańców, środowisko naturalne czy też podnoszony przez grupę mieszkańców problem spadku wartości nieruchomości i braku rozwoju gminy spowodowanym posadowieniem turbin wiatrowych. Informacje z gmin Margonin i Śmigiel są udostępnione na stronie internetowej Urzędu Gminy Włoszakowice. Na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniony Raport OOŚ dotyczący planowanej inwestycji. Również prowadzone równolegle postępowanie w sprawie uchwalenia studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest prowadzone z udziałem społeczeństwa. Każdy ma prawo zapoznać się z przedmiotową sprawą i wnieść swoje uwagi. Ponadto odbyło się w dniu 11 kwietnia 2013 r. spotkanie informacyjne w Bukówcu Górnym, w którym uczestniczyli przedstawiciele Inwestora, lokalne władze samorządowe, przedstawiciel firmy Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz oraz około 160 mieszkańców tej wsi i około 30 osób spoza Bukówca Górnego. Informacja o w/w spotkaniu znalazła się w Raporcie OOŚ (strona 162). Zatem zarzut dotyczący podania w Raporcie OOŚ nieprawdziwych informacji o dobrym poinformowaniu lokalnej społeczności o zamierzeniu inwestycyjnym jest bezzasadny.
Zdaniem stowarzyszenia w Raport OOŚ bagatelizuje kwestie wpływu planowanej inwestycji na ludzi – oddziaływanie na człowieka i warunki jego dalszego życia są rozpatrzone w stopniu niedostatecznym. Odnosząc się do powyższej uwagi należy zaznaczyć, że Raport OOŚ przygotowany przez firmę Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz uwzględnia zarówno aspekty oddziaływania na środowisko przyrodnicze (faunę i florę), jak również na człowieka. Analizie oddziaływań inwestycji na człowieka został poświęcony rozdział 8.3.15 Raportu OOŚ (strony 120-133), który uwzględnił szereg aspektów jak m.in. hałas, migotanie cienia, efekt stroboskopowy, promieniowanie elektromagnetyczne, rzucanie lodem. W całym raporcie jest wiele odniesień do potencjalnych oddziaływań na człowieka. Ponadto Autorzy Raportu dołożyli szereg starań, aby dopuszczalne standardy nie zostały przekroczone. W związku z tym zaproponowali szereg działań minimalizujących, które znajdują się w Raporcie OOŚ (np. redukcje poziomów hałasu w porze nocnej). Biorąc pod uwagę powyższe, błędnym jest twierdzenie, że zbagatelizowano kwestie oddziaływania na ludzi.
W dniu 25 lutego 2014 r. do tut. Urzędu wpłynęły oświadczenia dwóch stron postępowania dotyczące stanowczego sprzeciwu przeciwko budowie na terenie Gminy Włoszakowice elektrowni wiatrowych z następujących powodów:
elektrownie wiatrowe spowodują nieodwracalną zmianę charakteru regionu Gminy Włoszakowice z rolno-rekreacyjnego na przemysłowy,
sąsiedztwo elektrowni wiatrowych spowoduje spadek ceny ziemi i nieruchomości w całej okolicy i może spowodować roszczenia w stosunku do gminy na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
nastąpi deformacja krajobrazu naturalnego i kulturowego Gminy Włoszakowice,
mieszkańcom zamieszkałym w pobliżu elektrowni wiatrowych zagraża choroba wibroakustyczna.
Wójt Gminy Włoszakowice pismem Nr B. NiB.19.55.2012 z dnia 18 marca 2014 r. zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, wyznaczając termin 7 dni na zapoznanie się z dokumentacją sprawy. Jednocześnie organ wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy tj. do 18 kwietnia 2014 r. Obwieszczenie o wydaniu w/w zawiadomienia podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego Śmigla, a także zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice. W wyznaczonym terminie zgłosiła się jedna strona postępowania w celu zapoznania się z zebraną w toku postępowania dokumentacją. Natomiast nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.
Projektowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie maksymalnie 15 elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej pojedynczej turbiny nie wyższej niż 2 MW. Wysokość wieży elektrowni nie przekroczy 100 m, średnica wirnika wyniesie do 120 m, a maksymalny poziom mocy akustycznej turbiny będzie nie wyższy niż 105,5 dB. Całkowita wysokość siłowni, przy maksymalnie wzniesionym skrzydle nie będzie zatem przekraczać 160 m n.p.t. W ramach przedsięwzięcia planuje się także wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej, w tym kabli podziemnych łączących poszczególne elektrownie z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym, dróg dojazdowych do siłowni, placów manewrowych i montażowych.
Na terenie planowanego przedsięwzięcia brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Rada Gminy Włoszakowice uchwałą Nr XXX/242/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r. uchwaliła zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice w zakresie lokalizacji elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Dłużyna oraz Bukówiec Górny.
Obszar, na którym usytuowane zostaną turbiny wiatrowe oraz infrastruktura towarzysząca stanowi teren użytkowany rolniczo, pod uprawy, o wartości geobotanicznej od IIIa do V. Ponadto, występują nieliczne użytki zielone.
Przedmiotowe przedsięwzięcie, realizowane będzie poza obszarami podlegającymi ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. Nr 627, ze zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000, obszar specjalnej ochrony ptaków Pojezierze Sławskie PLB300011 oddalony jest o ok. 430 m od terenu przedmiotowej inwestycji. Ponadto w odległości ok. 450 m od najbliżej zlokalizowanej turbiny znajdują się: Przemęcki Park Krajobrazowy oraz obszar chronionego krajobrazu pn.„ Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”. Pierwotnie, w wariancie I inwestycja obejmowała budowę 20 turbin, jednakże do realizacji wybrano wariant II, w którym zrezygnowano z budowy 5 turbin, między innymi z uwagi na potencjalnie negatywne oddziaływanie na nietoperze, stwierdzone podczas monitoringu przedinwestycyjnego. Ponadto, dokonano korekty lokalizacji 2 turbin wiatrowych w celu zachowania odległości 200 m od granicy lasu, zgodnie z zaleceniami Tymczasowych wytycznych dotyczących oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II, grudzień 2009).
Na etapie realizacji przedsięwzięcia Inwestor zakłada, że ewentualne oddziaływanie na florę i siedliska roślinne ograniczy się jedynie do miejsca posadowienia turbin i dróg dojazdowych. Nie przewiduje się prac budowlanych na obszarze zajmowanym przez istniejącą zieleń naturalną, w tym planowanej wycinki drzew. Natomiast prace budowlano-montażowe mogą wywołać migrację niektórych gatunków fauny na tereny sąsiednie, spowodowane hałasem, drganiami, emisjami spalin czy też wzmożoną obecnością ludzi. Migracja będzie mieć charakter czasowy i po zakończeniu prac najprawdopodobniej odtworzone zostaną dotychczasowe struktury i relacje. W wyniku prac ziemnych, likwidacji podlegać będzie fauna glebowa na terenach bezpośredniej lokalizacji elektrowni i infrastruktury towarzyszącej. Prace budowlane polegające na wykonaniu głębokich wykopów fundamentowych dla turbin wiatrowych Inwestor zamierza prowadzić pod stałym nadzorem przyrodniczym, polegającym na codziennym kontrolowaniu wykopów w celu identyfikacji ewentualnych zwierząt, które mogły zostać w nich uwiezione. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, zwierzęta zostaną przeniesione poza strefę prowadzonych prac. Oddziaływania na etapie budowy będą miały charakter krótkotrwały, ograniczony i nie będą miały znaczenia dla utraty bioróżnorodności.
Ze względu na pracę maszyn budowlanych oraz pojazdów możliwe jest wystąpienie niewielkiego negatywnego oddziaływania w postaci zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi gleby i wód podziemnych – oddziaływanie to będzie miało epizodyczny charakter i ograniczony zasięg. W celu minimalizacji w/w zanieczyszczeń do prac budowlanych wykorzystany winien być wyłącznie sprawny sprzęt. W przypadku przekraczania kablami elektroenergetycznymi i telekomunikacyjnymi cieków wodnych, przejścia te zostaną wykonane metodą przecisku sterowanego, w rurze osłonowej, pod dnem cieku.
Na etapie budowy przedmiotowa inwestycja nie będzie korzystać z zasobów wód powierzchniowych, ani podziemnych zlokalizowanych w pobliżu terenu przedsięwzięcia. Zaplecze socjalne budowy będzie oparte na zamkniętych systemach wodnokanalizacyjnych typu TOI TOI, obsługiwanych przez zewnętrzne firmy specjalistyczne, posiadające stosowne zezwolenia.
Realizacja farmy wiatrowej będzie mieć wpływ na przekształcenie powierzchni ziemi i gleby. Wpływ ten wynikać będzie z: przygotowania i zajęcia terenu na potrzeby montażowe i pod posadowienie elektrowni, realizację dróg dojazdowych, wykonanie wykopów pod kable energetyczne średniego napięcia. Przewiduje się, że w związku z pracami fundamentowymi dla każdej elektrowni nastąpi trwała zmiana lub utrata warstwy glebowej, bezpośrednie zdeformowanie powierzchni terenu oraz ingerencja w struktury geologiczne do głębokości fundamentowania, tj. ok. 3 m.
Na etapie prowadzonych prac budowlanych występować będzie niezorganizowana emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, związanych z typowymi pracami ziemnymi, budowlano-montażowymi i transportem. Transport urobku samochodami ciężarowymi, dowóz betonu do wylewania fundamentów oraz transport konstrukcji powinien być wyznaczony z ominięciem w jak największym stopniu terenów osadniczych. Wpływ emisji zanieczyszczeń powstających w trakcie prac montażowych i wykończeniowych będzie ograniczony do obszaru ich bezpośredniego otoczenia i nie będzie stanowił zagrożenia dla środowiska. Emisje zanieczyszczeń będą miały charakter wyłącznie okresowy i krótkotrwały.
W trakcie montażu turbin wiatrowych wystąpią okresowe i krótkotrwałe oddziaływania na klimat akustyczny, związane z pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i elementów konstrukcyjnych. W celu minimalizacji ewentualnych uciążliwości prace powinny być prowadzone wyłącznie w godzinach pory dziennej (od 6.00 do 22.00). Ograniczenie to nie dotyczy transportu wielkogabarytowych elementów konstrukcji wieży oraz gondoli i elementów rotora, który powinien odbywać się w porze nocnej. Również niektóre procesy technologiczne związane z fundamentowaniem, które nie mogą być przerywane, będą mogły być prowadzone również w porze nocnej. Ze względu na znaczą odległość od zabudowy mieszkaniowej od miejsca lokalizacji poszczególnych turbin prace budowlane i montażowe nie powinny być uciążliwe dla mieszkańców. Nadto wykonawca inwestycji powinien dysponować nowoczesnym sprzętem budowlanym oraz zadbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń poprzez systematyczną ich konserwację.
Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenach rolnych, w związku z tym nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zabytki chronione i dobra kultury.
Na etapie budowy farmy wiatrowej możliwe są nieznaczne negatywne oddziaływania na środowisko życia ludzi. Negatywne skutki wynikające ze wzmożonego ruchu ciężkich pojazdów podczas transportu materiałów oraz dojazdu na plac budowy będą odczuwalne przede wszystkim przez mieszkańców pobliskich miejscowości, przez które będzie przejeżdżał wykorzystywany sprzęt ciężki, tj. betoniarki, wywrotki, dźwigi. Tego typu oddziaływania będą mieć charakter tymczasowy (okres budowy), a ich wpływ na okoliczną ludność będzie nieznaczny.
Inwentaryzacja florystyczna terenu przeznaczonego pod budowę farmy wiatrowej została wykonana we wrześniu 2012 r. Teren zweryfikowano pod kątem występowania: gatunków roślin chronionych, w tym wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Siedliskowej, chronionych gatunków grzybów i porostów oraz chronionych siedlisk przyrodniczych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Siedliskowej. Na podstawie przeprowadzonych obserwacji stwierdzono, że na terenie przeznaczonym pod inwestycję nie występują chronione gatunki roślin, grzybów, porostów czy też chronione siedliska. Dla omawianego terenu przeprowadzony został całoroczny przedinwestycyjny monitoring chiropterologiczny (Jaros, 2011). Realizowano go od czerwca 2010 do czerwca 2011 r. Badaniami objęto teren inwestycji, z lokalizacją wszystkich 20 turbin, które uwzględniano na wstępnym etapie projektu. Obserwacje prowadzone były na 5 punktach nasłuchowych oraz 2 transektach. Na terenie badań odnotowano obecność co najmniej 8 gatunków nietoperzy, z czego najliczniej mroczka późnego, którego kolonia rozrodcza znajduje się na badanej powierzchni oraz borowca wielkiego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badana powierzchnia nie posiada walorów chiropterologicznych wyróżniających ją w skali kraju lub regionu, ma jednak duże znaczenie dla lokalnych populacji nietoperzy. W związku z tym, mając na uwadze fakt, że w okresie od 1 kwietnia do 31 sierpnia odnotowano zwiększoną aktywność nietoperzy na badanym obszarze, szczególnie w pobliżu turbin o numerach: EW1, EW2, EW3, EW10 i EW11 nałożono warunek ich czasowego wyłączania w porze największych aktywności nietoperzy, a więc do ok. 4 godzin po zachodzie słońca, przy prędkości wiatru poniżej 6 m/s. Ponadto, w związku z tym, że niektóre typy światła przyciągają owady, co z kolei może powodować wzrost aktywności nietoperzy w tych miejscach, nałożono warunek zastosowania odpowiedniego światła o minimalnej mocy i liczbie błysków wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obecnie kwestię tę reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (Dz. U z 2003 r. Nr 130 poz.1193 ze zm.). Mając na uwadze, że elementy takie jak: zadrzewienia, ciągi zieleni wysokiej oraz zbiorniki wodne mogą przyciągać nietoperze, a co za tym idzie zwiększać ryzyko ich śmiertelności, wykonawca raportu zaproponował, aby w odległości do 200 m od planowanych turbin nie lokalizować ww. elementów.
Ponadto, w związku z lokalizacją inwestycji w znacznej odległości od obszarów Natura 2000, których przedmiotami ochrony są gatunki nietoperzy, autor monitoringu stwierdził, iż nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu inwestycji na gatunki i stanowiska nietoperzy chronione w ramach sieci Natura 2000.
Przedinwestycyjnym monitoringiem ornitologicznym (Sieracki, Wylegała, 2011). został również objęty obszar o powierzchni ok. 25 km2 w rejonie miejscowości Włoszakowice, Grotniki, Dłużyna, Nowe Szczepankowo, Sądzia oraz Bukowiec Górny. Obserwacje na tym terenie prowadzone były w okresie od kwietnia 2010 do marca 2011 na 3 transektach, 3 punktach obserwacyjnych oraz 1 kwadracie badanym wg protokołu MPPL. Podczas prac terenowych stwierdzono na badanym obszarze łącznie 83 gatunki ptaków, w tym 51 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Stwierdzono 10 gatunków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 gatunków z Czerwonej listy gatunków ginących i zagrożonych. Dla żadnego gatunku badana powierzchnia nie pełni ważnej roli jako lęgowisko oraz miejsce odpoczynku lub żerowisko, zarówno w skali krajowej jak i regionalnej. Ponadto wyniki badań wykazały, iż analizowana inwestycja znajduje się poza ważnymi korytarzami wędrówkowymi stanowiącymi trasy migracyjne ptaków. W związku z tym, że wyniki monitoringu wskazują na relatywnie niewielkie znaczenie omawianego obszaru dla ptaków, zarówno w czasie migracji, jak i okresie lęgowym, jego autorzy stwierdzili, że nie przewiduje się negatywnego oddziaływania planowanej inwestycji również na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Pojezierze Sławskie PLB300011.
Na obecnym etapie Inwestor nie planuje wycinki drzew, jednakże w przypadku konieczności jej wykonania nałożono warunek, aby przeprowadzić ją w okresie od 1 do 14 marca oraz od 1 września do 14 listopada, a więc poza okresem lęgowym ptaków oraz okresami rozrodu i hibernacji nietoperzy. Dopuszcza się wykonanie wycinki poza ww. terminami po stwierdzeniu przez specjalistę, że w miejscu prowadzenia prac nie występują gatunki zwierząt objętych ochroną lub po uzyskaniu zezwolenia właściwego organu na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do zwierząt chronionych.
Ponadto, możliwość przypadkowego uszkodzenia drzew, w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty zostanie wyeliminowana poprzez warunek odpowiedniego zabezpieczenia na czas budowy drzew narażonych na uszkodzenia, oraz prowadzenia i organizacji prac w najmniej szkodzący sposób.
W celu przeanalizowania rzeczywistego zagrożenia, jakie może powodować przedmiotowa inwestycja dla ptaków i nietoperzy na etapie jej funkcjonowania i podjęcia w razie potrzeby działań zapobiegawczych, nałożono warunek przeprowadzenia monitoringu porealizacyjnego w odniesieniu do ptaków i nietoperzy, które są grupą szczególnie narażoną na niekorzystny wpływ tego typu konstrukcji. Pomocne przy określeniu metodyki prowadzenia monitoringu mogą być opracowania Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej 2008 Wytyczne w zakresie oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki oraz Porozumienia dla Ochrony Nietoperzy 2009 Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze (wersja II grudzień 2009), które określają minimalne standardy w prowadzeniu tego typu badań. W przypadku ukazania się nowych wytycznych, zaleca się dostosowanie metodyki do wymagań obowiązujących w przyszłości.
Otoczenie planowanego przedsięwzięcia może stanowić atrakcyjne siedliska m. in. dla płazów. W trakcie wędrówek lub polowania w obrębie miejsca prowadzonych robót mogą one wpadać do głębokich wykopów, z których nie będą mogły się wydostać, w związku z tym mogą one wymagać działań ratunkowych. Z tego powodu nałożono warunek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem obecności drobnych zwierząt w wykopie. W przypadku stwierdzenia ich obecności, niniejszą decyzją zobowiązano Inwestora do przeniesienia ich w odpowiednie dla danego gatunku miejsce.
W celu weryfikacji ewentualnego oddziaływania skumulowanego, dokonano analizy występowania innych turbin w promieniu 10 km od inwestycji. Z uzyskanych informacji wynika, że najbliżej położona istniejąca farma wiatrowa, składająca się z 4 turbin wiatrowych znajduje się w odległości ok. 800 m od planowanej inwestycji, natomiast w odległości ok. 200 m planuje się budowę kolejnych 2 turbin. Wyniki monitoringu ornitologicznego wykazały, że z pewnością wystąpi efekt skumulowany związany ze śmiertelnością ptaków w wyniku kolizji, jednakże z uwagi na lokalizację inwestycji poza ważnymi korytarzami wędrówkowymi stanowiącymi trasę ptaków należy uznać, że wpływ ten będzie niewielki. W odniesieniu do oddziaływania skumulowanego na nietoperze stwierdzono, że zastosowane działania minimalizujące polegające na czasowym wyłączaniu poszczególnych turbin pozwolą na zredukowanie wpływu skumulowanego na tą grupę zwierząt, do minimum.
Na etapie eksploatacji, przedsięwzięcie nie będzie mieć negatywnego wpływu na ujęcia wody i złoża wód podziemnych oraz powierzchniowych. Farma wiatrowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą, będzie oddziaływać na warunki wodne jedynie poprzez lokalne infiltracje wody opadowej do gruntu.
W związku z przedmiotowym przedsięwzięciem, na każdym jego etapie będą wytwarzane odpady, zarówno niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. W przedstawionym raporcie Inwestor wykazał, iż wytwarzane odpady będą magazynowane selektywnie w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami oraz będą przekazywane w pierwszej kolejności do odzysku podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. W przypadku, kiedy nie będzie takiej możliwości, wytworzone odpady będą przekazywane do unieszkodliwiania lub składowania. Niniejszą decyzją zobowiązano Inwestora, aby w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo – wodnego, zaprojektował zabezpieczenie, które w przypadku ewentualnego wycieku oleju eksploatacyjnego umożliwi, przechwycenie całej jego objętości. Przy założeniu, że Inwestor będzie realizował planowane przedsięwzięcie zgodnie z zapisami w raporcie i warunkami niniejszej decyzji, nie będzie ono naruszać przepisów w zakresie gospodarki odpadami.
Elektrownie wiatrowe są źródłami hałasu o dużej mocy akustycznej, powodującymi zmiany klimatu akustycznego w rozległym otoczeniu. Głównym źródłem hałasu podczas pracy turbin wiatrowych jest: hałas mechaniczny – wywołany pracą rotora, hałas aerodynamiczny – związany z przepływem mas powietrza na krawędzi śmigieł wiatraka. W związku z ryzykiem wystąpienia przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w porze nocy na granicy najbliższych terenów chronionych akustycznie niniejszą decyzją zobowiązano Inwestora do obniżenia poziomu mocy akustycznej części turbin wiatrowych w porze nocy do wartości wskazanej w warunkach realizacji inwestycji. Analiza akustyczna wykonana przy powyższych założeniach wykazała, iż na granicy najbliżej położonych terenów objętych ochroną akustyczną dopuszczalne poziomy hałasu nie zostaną przekroczone. W związku z powyższym, przy spełnieniu warunków wpisanych do niniejszej decyzji dotyczących lokalizacji, parametrów technicznych elektrowni oraz obniżania poziomu mocy akustycznej turbin w porze nocy nie przewiduje się, aby eksploatacja przedsięwzięcia powodowała przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 ze zm.), zarówno w porze dnia jak i w porze nocy. Z uwagi na fakt, iż przewidywane poziomy hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną są, zgodnie z przedłożoną analizą, zbliżone do poziomów dopuszczalnych w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonej symulacji, w niniejszej decyzji nałożono na Inwestora obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, po uruchomieniu inwestycji, w warunkach, w których wpływ inwestycji na akustyczny stan jakości środowiska jest największy. Ponadto, zobowiązano Inwestora, aby po dokonaniu ostatecznych korekt prowadził okresowy monitoring hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną przez okres pięciu lat. Powyższe działanie umożliwi określenie rzeczywistego wpływu przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska w rejonie lokalizacji inwestycji. Inwestor został zobowiązany do dokonania właściwych korekt parametrów pracy turbin, w przypadku stwierdzenia przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, oraz do udokumentowania poprawności zmian nastaw w postaci wyników pomiarów poziomów hałasu przedkładanych właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.
Uzyskane wyniki analizy, wykazują, że elektrownie wiatrowe emitują infradźwięki na bardzo niskim poziomie, zdecydowanie poniżej wartości mogących wpływać niekorzystnie na zdrowie ludzkie.
Zgodnie z informacjami zawartymi w Raporcie OOŚ, wpływ planowanego przedsięwzięcia na pole magnetyczne jest nieznaczny, ze względu na wysokość występowania źródła powstawania tegoż pola (ponad 100 m n.p.t) oraz skuteczne właściwości ekranujące gondoli. Linie kablowe poprowadzone zostaną wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Należy zaznaczyć, że w przypadku linii podziemnej, grunt stanowi bezpieczną izolację, gdyż nie przewodzi tego typu promieniowania, w związku z czym nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na środowisko. Natomiast sama farma wiatrowa znajdować się będzie na terenach użytkowanych rolniczo, co jeszcze bardziej minimalizuje możliwość ewentualnego oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na ludzi, a także na zwierzęta.
Przedmiotowe zamierzenie spowoduje niewątpliwie silne przekształcenie fizjonomii krajobrazu. Obiekty, z uwagi na swe rozmiary stanowiły będą silne dominaty krajobrazowe. Na etapie planowania, Inwestor starał się w sposób maksymalny ograniczyć oddziaływanie inwestycji na krajobraz. Zastosowano elektrownie wiatrowe o tej samej, wysokości, z trzema łopatami. Zrezygnowano z jednej z turbin, która położona była w bliskiej odległości Przemęckiego Parku Krajobrazowego. Usytuowanie w zgrupowaniach, ze względu na odległości między poszczególnymi siłowniami wynoszące kilkaset metrów, utworzą niewielką przesłonę krajobrazową na różnych poziomach. Oddziaływanie na walory krajobrazowe środowiska jest zagadnieniem niezmierzalnym, a jego ocena jest w znacznej mierze subiektywna.
Na podstawie wykonanej analizy migotania cienia zawartej w Raporcie OOŚ, stwierdza się występowanie tego zjawiska wokół ocenianego przedsięwzięcia. Zjawisko to w planowanej farmie wiatrowej będzie w pełni akceptowalne, ze względu na stosunkowo niewielki astronomicznie prognozowany czas zacienienia. Nie zostanie przekroczona progowa wartość częstotliwości migotania cienia (2,5 Hz), co zatem oznacza brak jakiegokolwiek negatywnego wpływu na zdrowie człowieka.
Zgodnie z art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przeanalizowano wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na cele środowiskowe zawarte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. W ramach funkcjonowania przedmiotowej inwestycji nie będą wprowadzane bezpośrednio do wód powierzchniowych żadne substancje. Uwzględniając lokalizację i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia oraz planowane rozwiązania chroniące środowisko gruntowo-wodne, nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne, w tym wody podziemne i powierzchniowe. W związku z powyższym należy uznać, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie miała negatywnego wpływu na osiągnięcie celów środowiskowych określonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry.
Elektrownie wiatrowe nie należą do przedsięwzięć wymienionych w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, dla których można utworzyć obszar ograniczonego użytkowania. Należą do nich linie elektroenergetyczne. Biorąc jednak pod uwagę wskazany zasięg oddziaływania pola elektromagnetycznego nie przewiduje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
Ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, nie stwierdzono konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Ponadto, ze względu na lokalizację oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono również konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach użytkowanych rolniczo, a także mając na uwadze wyniki uzyskane w trakcie monitoringu przedrealizacyjnego oraz nałożone warunki realizacji inwestycji, nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione, a także na zdrowie ludzi.
Podstawą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach są wyniki uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Lesznie, ustalenia zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jak również wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa.
Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz uzyskanych opinii i uzgodnień, można stwierdzić, że uwzględnienie nałożonych niniejszą decyzją warunków, powinno zabezpieczyć środowisko przed ewentualnym negatywnym wpływem ze strony planowanego przedsięwzięcia.
Niezależnie od sformułowanych już we wcześniejszych częściach niniejszego uzasadnienia wyjaśnień szczegółowych wskazujących na spełnienie prawnych wymogów dopuszczalności wydania niniejszej decyzji, zgodnie z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. , poz 267), należy dodatkowo stwierdzić, że:
opracowany Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna), z załącznikami oraz jego uzupełnieniem, opracowany został zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) i Postanowieniem Wójta Gminy Włoszakowice jego zakres,
tutejszy organ uznał za udowodnione wszystkie fakty, o których mowa w treści wymienionych wyżej dokumentów,
materiał dowodowy w niniejszej sprawie jest kompletny, w szczególności zawiera wszystkie elementy i dane, których zgromadzenie jest warunkiem pozwalającym na poczynienie właściwych ocen w zakresie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, przez co zawartość ta może być uznana za zgodną z wymogami przepisów określających wymagania, co do treści raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
w ocenie organu prowadzącego postępowanie, zawartość materiału dowodowego jest prawidłowa merytorycznie i logicznie, natomiast wszystkie zawarte w tym materiale treści zostały sformułowane w sposób profesjonalny i z uwzględnieniem wymogów specjalistycznej wiedzy,
tutejszemu organowi nie przedstawiono żadnych dowodów, które mogły by pozostawać w sprzeczności z materiałem dowodowym zgromadzonym w niniejszej sprawie i uzasadniającym uwzględnienie złożonego w niniejszej sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Decyzja niniejsza wiąże właściwy organ władny do wydania decyzji określonej w art. 72 ust. 1 pkt 1– 13 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – art. 86.
2. Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87.
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydaniu decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 – 13. Wniosek powinien być złożony nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3.
4. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem Wójta Gminy Włoszakowice, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.Załącznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy OOŚ.

Otrzymują:
1. Pan Aleksander Knoll (Pełnomocnik Inwestora)
2. Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana
3. Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Gminy Włoszakowice”
4. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna, Urzędu Miejskiego Śmigla oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice)
5. a/a

Za wydanie powyższej decyzji pobrano w dniu 8 października 2012 r. opłatę skarbową w wysokości 205,- zł. (przelew na numer rachunku bankowego 58 8661 0009 0000 1209 2000 0001) zgodnie z częścią I pkt. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1282, ze zmianami).

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu decyzji. Termin 14 dni liczy się od dnia następnego po dniu, w którym obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości.


Załącznik
do decyzji Nr : B. NiB.6220.19.57.2012
z dnia 18 kwietnia 2014 r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.)


Rodzaj, Skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie 15 turbin wiatrowych o maksymalnej mocy pojedynczej siłowni do 2,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycję tworzyć będą następujące elementy:
budowa 15 turbin wiatrowych,
wewnętrzne drogi dojazdowe do elektrowni, tymczasowe drogi montażowe i place montażowe,
linie elektroenergetyczne średniego napięcia łączące elektrownie wiatrowe z miejscem przyłączenia do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej (określone na późniejszym etapie),
sieć telekomunikacyjna pozwalająca monitorować pracę turbin wiatrowych przez całą dobę.
Turbiny wiatrowe będą nowe i posiadać będą wszystkie niezbędne certyfikaty oraz posiadać będą następujące parametry:
maksymalna moc generatora do 2 MW,
ilość łopat – 3
długość pojedynczej łopaty – do 60 m,
średnica wirnika – do 120 m
wysokość wieży (oś wirnika) – do 100 m n.p.t.,
maksymalna wysokość ze śmigłami – do 160 m n.p.t.,
maksymalna moc akustyczna – 105,5 dB,
prędkość startowa wiatru – 3,0 m/s,
prędkość samoczynnego wyłączenia – 20 m/s,
szacowany czas użytkowania – 30 lat.
Turbina wiatrowa będzie posadowiona na betonowym fundamencie o średnicy około 20 m (o szacowanej powierzchni około 320 m2) i nie będą wystawały ponad poziom działki, aby nie utrudniały rolniczego wykorzystania terenu. Wieża siłowni wiatrowej będzie pełnościenna, stalowa o wysokości do 100 m. Składać się ona będzie z kilku segmentów, które będą połączone ze sobą za pomocą śrubowych połączeń kołnierzowych o wzmocnionej wytrzymałości. Wewnątrz znajdować się będą: wyciąg, drabina z zabezpieczeniem oraz podesty spoczynkowe i robocze. Gondola wykonana będzie z tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym. Struktura nośna składa się z odlanego korpusu maszyny, spawanej podstawy generatora i z konstrukcji nośnej dźwigu pokładowego. Konstrukcja nośna dźwigu pokładowego służy jednocześnie, jako rama nośna obudowy gondol. Wirnik składa się z trzech łopat, piasty wirnika, 3 wieńców obrotowych oraz 3 napędów służących do zmiany kąta natarcia łopat wirnika. Wykonane będą z wysokiej jakości tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym.
Energia elektryczna będzie wytwarzana w czasie pracy elektrowni wiatrowej przy prędkościach wiatru od około 3 do 20 m/s. Jeżeli wiatr przekroczy maksymalną prędkość (20 m/s), wówczas w celach bezpieczeństwa nastąpi automatyczne zatrzymanie turbin, poprzez zadziałanie hamulca. Sygnały do sterowania pracą tych urządzeń pochodzą z zainstalowanego na gondoli anemometru, na bieżąco mierzonego prędkość i kierunek wiatru.
Zewnętrzne końce śmigieł pomalowane będą w 5 pasów o jednakowej szerokości, prostopadłych do dłuższego wymiaru łopaty śmigła, pokrywających 1/3 długości łopaty śmigła – trzy koloru czerwonego lub pomarańczowego i dwa białego, przy czym skrajne pasy nie będą koloru białego. Elektrownie wiatrowe będą oznakowane (w porze nocnej) światłem średniej intensywności koloru czerwonego o pulsującym sygnale, umieszczonym na najwyższym miejscu gondoli. Ponadto obiekty elektrowni będą wyposażone w instalację odgromową. Na całej turbinie nie będzie reklam, za wyjątkiem oznaczeń (logo) producenta i/lub inwestora, bądź właściciela urządzeń. Kolorystyka turbin będzie najprawdopodobniej w odcieniach szarości, która zapewni zminimalizowanie oddziaływania stroboskopowego na okoliczną zabudowę mieszkaniową. Cały zespół turbin wiatrowych pracować będzie bezobsługowo. Nie wymaga to budowy zaplecza socjalnego oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Pracą turbin sterować będzie komputer, kontrolujący i monitorujący działanie całej farmy wiatrowej przez 24 h na dobę. Wszystkie operacje dokonywane są automatycznie, tj. zatrzymanie instalacji przy spadku prędkości wiatru poniżej prędkości rozruchowej, wyłączanie instalacji przy prędkości wiatru powyżej prędkości, monitorowanie stanu oleju i jego temperatury, ciśnienia hamulca hydraulicznego, itp.
Wyprowadzenie mocy z poszczególnych turbin odbywać się będzie poprzez kable podziemne SN do miejsca wskazanego w warunkach przyłączeniowych Operatora Sieci. Wszystkie linie kablowe, które będą średniego napięcia planuje się ułożyć pod powierzchnią ziemi. W tym samym wykopie będą układane linie telekomunikacyjne.
Na potrzeby inwestycji planuje się w maksymalny sposób wykorzystać istniejące już drogi. Istniejące drogi polne zostaną odpowiednio utwardzone i poszerzone. Zostaną one wykonane z tłucznia łamanego, stabilizowanego mechanicznie o szerokości około 4,5 m. Drogi odpowiadać będą normom wymaganym dla transportu ponadnormatywnego turbin wiatrowych, z obciążeniem 12 t. na oś. Drogi dojazdowe do elektrowni będą na czas budowy zakończone stałymi placami montażowymi. Place te będą pełniły jednocześnie funkcję zaplecza budowy. Po zakończeniu etapu budowy, przy elektrowniach pozostawione zostaną place manewrowe, które będą służyć ekipom serwisowym elektrowni. Przewiduje się również możliwość tworzenia na czas budowy placów składowych, stanowiących jej dodatkowe zaplecze (np. na łopaty wirnika przed ich montażem). Powierzchnia jednej elektrowni, obejmująca teren zajety przez fundament turbiny wiatrowej, drogi dojazdowe, łuki, plac manewrowy szacowna jest na około 0,31 ha. Zatem w przypadku budowy 15 turbin, powierzchnia terenu zajętego pod inwestycję wyniesie około 4,65 ha.

Przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych surowców, materiałów, paliw oraz energii na etapie budowy i eksploatacji.

Na etapie budowy woda dostarczana będzie jedynie beczkowozem spoza terenu inwestycji. Fundamenty zostaną wykonane z dostarczonej, gotowej do użycia, mieszkanki betonowej. Natomiast na etapie eksploatacji inwestycja ta nie wymaga korzystania z wody. Również nie będzie ona potrzebna do celów sanitarnych, ze względu na bezobsługową konstrukcję elektrowni.

Na etapie budowy zostaną zużyte surowce, w postaci betonu, do odpowiedniego zamontowania turbin w podłożu. W związku z czym szacuje się (nie są znane na obecnym etapie dokładne dane), że wykonane zostaną fundamenty o średnicy około 20 m i głębokości około 3 m p.p.t. Szacuje się, że zapotrzebowanie na mieszkankę betonową dla 1 wieży wyniesie około 940 m3. Natomiast na etapie eksploatacji jedynym surowcem koniecznym do prawidłowego funkcjonowania inwestycji będzie olej hydrauliczny, którego wymiana prowadzona będzie przez zewnętrzne firmy serwisowe, w odstępach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta.

Na etapie budowy zużyte zostanie jedynie paliwo potrzebne do obsługi maszyn wykorzystywanych przy budowie i pojazdów transportujących materiały. Natomiast etap eksploatacji będzie wiązał się jedynie ze zużyciem niewielkiej ilości paliwa przez firmy serwisowe, dokonujące okresowych przeglądów turbin.

Przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń powstające na etapie budowy i funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia.

Na etapie budowy mogą powstać zanieczyszczenia socjalno-bytowe, które związane będą z funkcjonowaniem zaplecza placu budowy. Jednak zaplecze to będzie opierało się na zamkniętych systemach wodnokanalizacyjnych typu TOI TOI, które będą obsługiwane przez zewnętrzne firmy specjalistyczne.

W fazie budowy elektrowni wiatrowych przewiduje się występowanie hałasu oraz ograniczonych emisji zanieczyszczeń do powietrza, których głównym źródłem będą maszyny budowlane oraz środki transportu wykorzystywane przy pracach budowlanych (do przemieszczania mas ziemnych, piasku i cementu) powodujące unos pyłu. Uciążliwości związane z prowadzonymi pracami budowlanymi występować będą wyłącznie w porze dziennej.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia wytwarzanie odpadów związane będzie z pracami ziemnymi, przygotowaniem placów montażowych, fundamentowaniem oraz montażem konstrukcji elektrowni. W wyniku prac przygotowawczych i montażowych powstaną odpady budowlane, zaliczone do grupy 15, 17 oraz 20 według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów.

Etap funkcjonowania przedsięwzięcia wiązać się będzie z emisją do środowiska energii, w szczególności energii akustycznej. W przypadku pozostałych czynników obejmujących emisję substancji, tj. zanieczyszczenia atmosfery, odpady, ścieki, inne oddziaływania negatywne – nie wystąpią lub też będą niewielkie.

Przyjmuje się, że uciążliwość przedsięwzięcia w przypadku likwidacji będzie podobna jak na etapie budowy. Na etapie tym nastąpi demontaż i transport elementów znajdujących się na powierzchni ziemi.


Rozwiązania chroniące środowisko.
W celu minimalizacji ewentualnego wpływu elektrowni wiatrowych w fazie planowania, realizacji, funkcjonowania i likwidacji inwestycji, Inwestor zaproponował działania mające na celu ograniczenie i zapobieganie niekorzystnym zjawiskom.
Etap planowania inwestycji:
przeanalizowano różne warianty rozmieszczenia elektrowni wiatrowych, ograniczono liczbę planowanych elektrowni wiatrowych z 20 do 15, co wpłynęło na zmniejszenie potencjalnych uciążliwości projektowanej farmy wiatrowej,
wybór turbiny o tej samej wysokości i średnicy rotora,
oddalenie turbin wiatrowych na minimum 200 m od granicy lasów i zadrzewień oraz cieków wodnych,
zainstalowanie nowych turbin wiatrowych, posiadających odpowiednie certyfikaty,
w konstrukcji wież zastosowano budowę rurową,
w celu eliminacji zjawiska stroboskopowego, wieże i łopaty wirnika zostaną pomalowane na kolor szary matowy. Końcówki łopat zostaną pomalowane zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznakowania przeszkód powietrznych, farbą eliminującą refleksy słoneczne.
Etap realizacji:
w trakcie prac przygotowawczych nastąpi zdjęcie wierzchniej warstwy gleby i jej składowanie do ponownego wykorzystania w celu rekultywacji placu budowy,
zabezpieczenie wykopów fundamentowych lub wykopów pod obiekty infrastruktury przed ewentualnym wpadnięciem zwierząt. Przeprowadzanie regularnych inspekcji wykopów w celu uwolnienia zwierząt, które nie mogą się z nich wydostać,
wszelkie prace mogące powodować uszkodzenia w drzewostanie i zadrzewieniach nie będą prowadzone w trakcie sezonu lęgowego ptaków – czyli od połowy marca do połowy lipca, a ich przeprowadzenie nie będzie możliwe w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca – dopuszcza się jednak prowadzenie tych prac, pod warunkiem udziału ornitologa i jego pozytywnej opinii,
prace związane z ewentualną wycinką drzew, szczególnie starych i dziuplastych, nie będą wykonywane w okresie rozrodu nietoperzy czyli od 1 kwietnia do 30 sierpnia oraz w okresie hibernacji od połowy listopada do końca lutego. W Pozostałych miesiącach przed wycinką nastąpi inspekcja czy dana dziupla nie jest zajęta przez nietoperze i w razie konieczności kontakt z chiropterologiem w celu ustalenia dalszych działań,
w celu ograniczenia czasowego pojawiającego się hałasu, wytwarzanego przez pojazdy i pracujące maszyny budowlane prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych i sprzętu budowlanego będą prowadzone w godzinach od 6 do 22.
budowa elektrowni odbywać się będzie z gotowych elementów dowożonych i składanych w całość na miejscu na placach montażowych, co znacznie przyśpieszy realizację przedsięwzięcia, a także zmniejszy ilość produkowanych odpadów,
wywożenie powstałych odpadów budowlanych na wyznaczone miejsca składowania lub na działające składowisko odpadów,
po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren wokół wież zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.
Etap eksploatacji:
po stwierdzeniu przekroczeń hałasu emitowanego przez poszczególne elektrownie w obrębie zabudowy mieszkaniowej, nastąpi dostosowanie ich zakresu pracy w celu zachowania norm akustycznych,
w przypadku ewentualnej katastrofy budowlanej w obrębie konstrukcji elektrowni, użytkownik zobowiązany jest do powiadomienia nadzoru budowlanego o tym zdarzeniu i podporządkować się decyzjom wydanym przez ten organ. Jednocześnie niezbędnym jest podjąć działania dla wyjaśnienia przyczyn katastrofy i naprawienia wszelkich szkód powstałych w środowisku przyrodniczym oraz strat w uprawach oraz mieniu,
prowadzenie stałego monitoringu prac wszystkich urządzeń, w celu ograniczenia do minimum awarii urządzeń zainstalowanych w siłowniach wiatrowych,
w przypadku stwierdzenia kolizji ptaków i nietoperzy wskutek rozbicia się o konstrukcje elektrowni, zwłaszcza rzadkich gatunków, podjęcie działań mających na celu ustalenie przyczyn oraz łagodzenie ich negatywnego wpływu na ptaki i nietoperze.
Etap likwidacji:
prace prowadzone będą poza porą nocną, w godzinach od 6 do 22, w celu eliminacji hałasu związanego z pracą maszyn budowlanych i środków transportu,
ewentualne odpady będą przewiezione na wyznaczone miejsca składowania lub działające składowisko odpadów,
po zakończeniu prac likwidacji inwestycji nastąpi przywrócenie początkowego charakteru terenu w kierunku rolniczego wykorzystania – przeprowadzenie rekultywacji miejsc, w których znajdowały się drogi dojazdowe oraz fundamenty elektrowni wiatrowych.

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2014-04-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-04-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06