OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: Zespół Szkół w Dłużynie; stanowisko: główny księgowy


Dłużyna, 13.06.2014r.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

  Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Zespole Szkół w Dłużynie do zatrudnienia została wybrana Pani Urszula Raszewska.  Na ogłoszenie o naborze wpłynęła jedna oferta . Wyżej wymieniona spełnia wymagania stawiane na stanowisku główny księgowy.    

 Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie Dariusz Walczak


OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Dyrektor Zespołu Szkół w Dłużynie ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Zespole Szkół w Dłużynie, Dłużyna 42, 64-140 Włoszakowice:
1. Wolne stanowisko: Główny Księgowy (1/2 etatu), możliwość pracy w godzinach popołudniowych w ustalonych z Dyrektorem dniach.
2. Wymagania niezbędne kandydata na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm., art. 54 ust. 2):  
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość obsługi komputera w tym MS Office.
3. Wymagania dodatkowe:
a) dobra znajomość obsługi programu Płatnik, E-Bank, SIO Bestia, pakietu ProgMan, eru PZU,
b) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
c) znajomość ustawy o finansach publicznych,
d) umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność, komunikatywność,
e) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.
4. Zadania wykonywane na stanowisku.
a) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
b) opracowywanie planów wykorzystania środków finansowych budżetowych, pozabudżetowych,
c) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami,
d) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych,
e) opracowywanie sprawozdań finansowych wykonywania budżetu i ich analiza,
f) sprawdzanie rachunków pod względem rachunkowym,
g) księgowanie w analityce,
h) sporządzanie list płac,
i) prowadzenie kart wynagrodzeń,
j) naliczanie i odprowadzanie składki ZUS i podatków oraz prowadzenie rozliczeń z instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym,
k) obsługa programu Płatnik, E-Bank, SIO Bestia, pakietu ProgMan, pakietu MS Office, eru PZU.
5. Informacje o warunkach pracy.
a) praca w biurze Zespołu Szkół z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
b) budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w poruszaniu i przemieszczaniu się,
c) umiarkowany kontakt z klientem,
d) zmienne tempo pracy,
e) dyspozycyjność.
6. Informacje dodatkowe.
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi poniżej 6 %.
7. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
b) list motywacyjny,
c) życiorys (CV),
d) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl),
f) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl),
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie).
8. Termin i miejsce składania ofert: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Dłużynie, Dłużyna 42, 64-140 Włoszakowice lub pocztą na adres szkoły z dopiskiem „Nabór na stanowisko główny księgowy” w terminie do dnia 12.06.2014 roku do godz. 13.00.
Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Zespole Szkół w Dłużynie.

Zdjęcia dołączone:

   


Autor informacji: Dyrektor ZS w Dłużynie
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-06-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-06-13
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2014-06-03 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2014-06-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06