OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt protokołu Nr XXXV/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r.

Numer dokumentu: XXXV
Rok: 2014

projekt p r o t o k ó ł u Nr XXXV/2014
-------------------------------------------
z XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 23 czerwca 2014 r. w sali posiedzeń (sali widowiskowej) we Włoszakowicach w godzinach od 12.00 do 14.10.

Otwarcia XXXV Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji bierze udział 13 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał. Ponadto poinformowała, że zgłosił swoje spóźnienie radny Leszek Jagodzik.
Do przekazanego radnym porządku obrad sesji przewodnicząca zaproponowała zmianę polegająca na wykreśleniu punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/91/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 29 grudnia 2011 r. Projekt uchwały dotyczył zmiany zakresu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Dominicach.
Przedstawiony przez przewodniczącą projekt porządku obrad wraz z ww. zmianą został przyjęty jednogłośnie.

Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
4. Interpelacje radnych.
5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok:
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium.
8. Zmiany budżetowe dotyczące roku 2014.
- zmiana budżetu gminy na 2014 r.
- zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2023
9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybie ich pobierania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Włoszakowice.
13. Podjęcie uchwał w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego:
- w zakresie przebudowy i budowy dróg
- w zakresie stworzenia warunków oraz infrastruktury dla rozwoju turystyki
14. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
15. Wolne głosy i wnioski.
16. Zakończenie.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym.
Informację o realizacji uchwał, interpelacji i wniosków z poprzedniej sesji złożył Wójt Gminy Stanisław Waligóra. Informacja Wójta została przyjęta i stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do treści protokołu z XXXIV Sesji Rady Gminy radni nie zgłosili uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad 3. Informacja o pracy komisji Rady Gminy.
Protokół (w części) ze wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia przedstawił radny Ryszard Lipowy.

Ad 4. Interpelacje radnych.
Radna Aniela Poloszyk – poinformowała o konieczności wyczyszczenia i pogłębienia rowu w Dłużynie przy drodze powiatowej (przy byłej remizie strażackiej). Rów jest bardzo płytki i w czasie deszczu nie jest w stanie odebrać spływającej z pól wody, wynikiem czego jest zalewanie posesji znajdującej się po przeciwnej stronie drogi. Wniosek do radnej zgłosił właściciel niniejszej nieruchomości.
Radna przekazała wniosek dyrektora Zespołu Szkół w Dłużynie o utwardzenie chodnika przed szkołą. Dotychczas stosowane rozwiązanie w postaci gruzu i równania gruntu nie spełnia swojej funkcji.
Po każdym większym opadzie deszczu tymczasowy chodnik zostaje zrywany, a gruz i piasek przenoszony w okolice probostwa.

Radny Stefan Lis - zaproponował przeanalizować opcję połączenia ul. Zachodniej we Włoszakowicach drogą utwardzoną z ul. Grotnicką, tzn. podjąć wstępne prace w zakresie planu wykupu i legalizacji własności gruntu. Zgłaszający uzasadnił swój wniosek tym, że ten nieoficjalny przejazd funkcjonuje w prowizorycznej postaci kilkadziesiąt lat i wymaga corocznie nakładów finansowych, aby był drożny. Przejazd byłby alternatywnym łącznikiem wschodniej i zachodniej części wsi i odciążyłby przejazd ul. Kurpińskiego przez tory.
Radny zwrócił również uwagę na niedbałe według niego wykonywanie robót drogowych na ul. Podgórnej we Włoszakowicach. Zainteresowana mieszkanka tej ulicy zgłosiła problemy związane z dojściem na posesję i z dojazdem służb medycznych (kable elektryczne itp.).
Ponadto zgłosił do naprawy chodnik przy ul. Grotnickiej we Włoszakowicach podmyty przez wodę.


Podczas zgłaszania interpelacji na sesję przybył radny Leszek Jagodzik, w związku z tym dalszy ciąg sesji odbywał się przy udziale 14 radnych.

Ad 5. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za rok 2013.
Projekt uchwały przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór. Do projektu radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/295/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 2 do protokołu.


Ad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że materiał w zakresie dotyczącym sprawozdań finansowych oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 r. został przekazany radnym w celu zapoznania się i ewentualnego wyjaśnienia wątpliwości. Materiał stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
Ponadto przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Włoszakowice za 2013 rok wyrażoną w Uchwale Nr SO-0954/39/9/Ln/2014 przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 kwietnia 2014 r. (załącznik nr 4 do protokołu).
Przed debatą przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że 30 maja 2013 r. szczegółową analizę sprawozdań przeprowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy, przyjmując je bez zastrzeżeń, po czym otwarła dyskusję.
Radny Ryszard Lipowy nawiązał do wykonania budżetu gminy w zakresie odpłatności za zbiórkę odpadów komunalnych, stwierdzając, że mimo wprowadzenia jednej z niższych kwot w regionie, tj. 8 zł od osoby za miesiąc, zebrana kwota okazała się wystarczająca na pokrycie wydatków związanych z realizacją tego zadania. W związku z tym proponował, aby w terminie późniejszym zastanowić się nad wprowadzeniem zwolnienia z przedmiotowej opłaty dla rodzin wielodzietnych.
Wniosek został poparty przez radnych Aleksego Zarembę i Anielę Poloszyk, która podała wyliczenia dotyczące rodzin wielodzietnych z Dłużyny.
Radna Zofia Strzymińska wniosła o wyjaśnienie niskiego wykonania zadań inwestycyjnych zaplanowanych w oświacie. Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że zadania dotyczące projektu rozbudowy budynku w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych zostały przeniesione do budżetu w roku 2014 i są aktualnie realizowane, natomiast od urządzania pracowni gospodarstwa domowego w Zespole Szkół Ogólnokształcącego we Włoszakowicach odstąpiono.
Radny Leszek Jagodzik poruszył sprawę rozwoju przedsiębiorczości w gminie m.in. dzięki stosowaniu stawek niższych niż maksymalne w podatku od nieruchomości w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej.
Ponadto odniósł się do różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami – nadwyżka ok. 2 mln.zł z zapytaniem, na co została ona przeznaczona.
Skarbnik Gminy Maria Rolka wyjaśniła, że przede wszystkim na spłatę rat kredytów i pożyczki oraz omówiła szczegółowe zestawienie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu.
Radny Krzysztof Poprawski zapytał, czy po wpłacie w 2013 r. na zadanie pn. kompleksowa usługa oświetlania miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy Włoszakowice ostatecznie rozliczono i zakończono powyższe zadanie.
Skarbnik Gminy Maria Rola potwierdziła zakończenie i rozliczenie zadania.
Na tym debatę zakończono.

Do przedstawionego projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 r. radni uwag nie wnieśli.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/296/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu


Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała o procedurze, jaka poprzedza decyzję dotyczącą absolutorium dla wójta. Wcześniej radni zapoznali się już:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Aleksy Zaremba przedstawił wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice przyjęte na posiedzeniu w dniu 30 maja 2014 r. - załącznik nr 6 do protokołu. Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła fragmenty opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie realizacji budżetu gminy (załącznik nr 7 do protokołu) oraz opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażoną w Uchwale Nr SO-0955/51/9/Ln/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Włoszakowice z wykonania budżetu Gminy za 2013 rok (załącznik nr 8 do protokołu).
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/297/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu

Ad 8. Zmiany budżetowe dotyczące roku 2014.
- zmiana budżetu gminy na 2014 r.
Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała, że planowane jest zwiększenie łącznej kwoty dochodów budżetu na 2014 r. o 194.100,00 zł.
Zwiększenie związane jest w szczególności: z dotacją celową Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 180.000,00 zł tj. rozbudowę Środowiskowego Domu Samopomocy (adaptacja poddasza); ze wzrostem dochodów wypracowanych przez Urząd; ze zwrotem niesłusznie pobranych zasiłków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Po proponowanej zmianie łączna kwota dochodów wyniesie 28.197.642,26 zł, w tym dochodów bieżących 27.192.504,26 zł i dochodów majątkowych 1.005.138,00 zł.
Ponadto planuje się zwiększenie łącznej kwoty wydatków budżetu na 2014 r. o 434.100,00 zł. W związku z czym łączna kwota wydatków wyniesie 28.830.705,26 zł, w tym wydatków bieżących 25.352.605,26 zł i wydatków majątkowych 3.478.100,00 zł.
Deficyt w wysokości 633.063,00 zł planuje się sfinansować z wolnych środków uzyskanych w roku ubiegłym oraz z kredytu lub pożyczki.
Planowane zmiany w wydatkach dotyczą m.in.: zwiększenia środków dla Zespołu Szkół w Dłużynie; zwiększenia dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na remont sali w Bukówcu Górnym; zwiększenia środków dla Zarządu Dróg Gminnych; zwiększenia środków dla Urzędu Gminy, w tym rozbudowa Środowiskowego Domu Samopomocy; zwiększenie środków dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji na remont łazienek.

Skarbnik Gminy Maria Rolka poinformowała również, że w związku ze zmianą budżetu wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Zmian wymagają kwoty dochodów, wydatków, wyniku, przychodów i rozchodów oraz sposobu sfinansowania spłaty długu na skutek otrzymania dotacji na zadania własne realizowane w drodze porozumienia oraz zadania zlecone. Po stronie wydatków należy wprowadzić nowe zadania, w większości inwestycyjne, i aktualizację kwot planowanych przedsięwzięć: budowy remizy w Boszkowie, projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach letniskowych gminy w związku z rozstrzygnięciami przetargowymi i obniżeniem kwot w stosunku do przygotowanych kosztorysów.
Uwag radni nie wnieśli.
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2014 r. przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/298/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu

zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2023 przedstawiła przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice. W związku z tym, że temat omówiono wraz ze projektem zmiany budżetu na 2014 r. i radni nie wnieśli uwag, przewodnicząca poddała projekt pod głosowanie.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/299/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu

Ad 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej położonej we Włoszakowicach w drodze zamiany.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformował, że zamiarem Gminy Włoszakowice i Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach jest dokonanie zamiany nieruchomości.
Rada Gminy wyraziła zgodę na zbycie w drodze zamiany, prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę, położoną we Włoszakowicach, nr 519 o pow. 0,03 ha w zamian za przeniesienie na rzecz Gminy Włoszakowice prawa własności nieruchomości stanowiącej drogę, położoną we Włoszakowicach, nr 530/6 o powierzchni 0,03 ha.


W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/300/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu

Ad 10. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Dominicach, dz.nr 88/21, o powierzchni 0,0788 ha, z przeznaczeniem pod budowę drogi gminnej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/301/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu


Ad 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybie ich pobierania.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła załączniki do projektu niniejszej uchwały tj. załącznik nr 1 określający warunki przyznawania pomocy w ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych oraz załącznik nr 2 w zakresie odpłatności za ww. usługi i zwolnień od opłat.
Radni uwag nie zgłosili.
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/302/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu

Ad 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na terenie Gminy Włoszakowice.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty zachodzi konieczność zmiany uchwały Rady Gminy Włoszakowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługi świadczone w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszakowice. Ustawodawca określił termin dokonania tej zmiany do 31 sierpnia 2014 roku. Ustawodawca upoważnił Radę Gminy do określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez gminę publicznych przedszkolach w czasie przekraczającym wymiar zajęć niezbędny do realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz ewentualnego określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, przy czym wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
Przedszkola prowadzone przez Gminę Włoszakowice zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, w którym to czasie realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego. Poza tym czasem proponuje się opłatę w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę. Opłata nie obejmuje kosztów wyżywienia.
Uwag nie było.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/303/2014
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu

Ad 13. Podjęcie uchwał w sprawie podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego:
w zakresie przebudowy i budowy dróg
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała o kontaktach z Gminą Wijewo, Gminą Śmigiel, Powiatem Leszczyńskim oraz Powiatem Kościańskim w spawach dotyczących przebudowy oraz budowy dróg na odcinku od drogi powiatowej nr 305 relacji Wschowa – Wolsztyn poprzez Gminę Wijewo, Gminę Włoszakowice, Gminę Śmigiel do węzła planowanej drogi ekspresowej S-5 w Nietążkowie. Rada Gminy wyraziła zgodę na podjęcie przez Wójta Gminy Włoszakowice działań zmierzających do nawiązania współpracy z ww. gminami.W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/304/20
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu

w zakresie stworzenia warunków oraz infrastruktury dla rozwoju turystyki
Przewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że w celu stworzenia warunków oraz infrastruktury dla rozwoju turystyki, żeglarstwa oraz ruchu wodnego po jeziorach położonych w granicach Przemęckiego Parku Krajobrazowego w tym budowy dróg wodnych łączących jeziora niezbędna jest współpraca z Gminą Wijewo oraz Gminą Przemęt. W związku z tym Rada Gminy wyraziła zgodę na podjęcie przez Wójta Gminy Włoszakowice działań zmierzających do nawiązania współpracy z wymienionymi gminami.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXXV/305/20
-------------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołuAd 14. Załatwienie wniosków skierowanych do Rady Gminy Włoszakowice.
1) skarga i wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r.
Na sesji przedstawiono stanowiska Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Kultury Sportu Zdrowia, zdaniem których skarga i wniosek z dnia 8 kwietnia 2014 r. noszą znamiona pieniactwa w rozumieniu kpa. Odpowiedzi wcześniej zostały udzielone, skarga w tym przedmiocie była rozpatrywana. Komisje proponują pozostawić ją bez rozpoznania bez zawiadamiania skarżącego. Stanowisko niniejsze zostało poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy Włoszakowice.

2) wnioski z dnia 4 kwietnia 2014 r.
Stanowisko wymienionych komisji dotyczące wniosków przedstawionych w piśmie z dnia 4 kwietnia 2014 r. przedstawiono Radzie Gminy. Komisje stwierdziły, że pismo o jakim jest mowa we wniosku, skierowane zostało do „Szanownej Pani Przewodniczącej Rady Gminy Włoszakowice”, a nie - jak obecnie wnioskodawca sugeruje - do pani Przezbór. Pismo to było datowane już po wydaniu wyroku w sądzie odwoławczym i zdaniem Komisji wnioskodawca celowo wywołał problem, który wymagał wyjaśnienia na forum Rady o czym został poinformowany w piśmie Nr BOOG.1510.5/2014 z dnia 2014-04-01.
Pozostałe informacje zawarte w tym wniosku są zdaniem komisji przejawem niefortunnych pomówień związanych z nieznajomością zasad związanych z zastępstwem procesowym przed sądami udzielanymi pomiędzy pełnomocnikami, a nie - jak we wniosku zasugerował wnioskodawca - tym że to Wójt udzielił takiego pełnomocnictwa radcy prawnemu. Zarzut ponoszenia przez Gminę kosztów pełnomocnika w sprawie, która jest przedmiotem wniosku, zdaniem komisji jest bezzasadny.
Kolejne wymienione w piśmie wnioski zdaniem komisji ponawiają wcześniej zgłoszone zarzuty, jednakże brak jest nowych okoliczności, które mogłyby być przedmiotem analizy, co wg komisji uzasadnia podtrzymanie poprzednich stanowisk w poruszanych kwestiach.
Komisje Rady Gminy Włoszakowice stwierdzają również, że sprawy przedstawione we wnioskach były przedmiotem analizy przeprowadzonej na posiedzeniach komisji i na sesji i wyciągnięto trafne wnioski, które w konsekwencji doprowadziły do uznania skarg za bezzasadne.
Komisje ponadto proponują poinformować wnioskodawcę, że jeżeli stanowiska zajęte przez Radę Gminy nie spełniają jego oczekiwań, to ponawianie kolejnych skarg bez nowej argumentacji nie wpłynie na ich zmianę.
Stanowisko komisji zostało poddane pod głosowanie i przyjęte jednogłośnie przez Radę Gminy Włoszakowice.

3) wniosek z dnia 21 maja 2014 r.
Rada Gminy zapoznała się ze stanowiskiem ww. komisji dotyczących wniosku z dnia 21 maja 2014 r. Komisje przyjęły odpowiedź udzieloną wnioskodawcy przez Wójta, w której informował o braku podstaw, by uznać, że istnieje konflikt pomiędzy wskazanymi przez wnioskodawcę jednostkami samorządu terytorialnego.
Jednocześnie komisje wnioskują do Rady Gminy, aby niniejszą odpowiedź potraktować jako stanowisko Rady. Rada Gminy Włoszakowice wniosek komisji przyjęła w głosowaniu jednogłośnie.

Ad 15. Wolne głosy i wnioski.
Radni wniosków nie zgłosili.
Uczestniczący w sesji p. JM w związku z przygotowanym wnioskiem został poproszony o złożenie wniosku na piśmie w sekretariacie.
Pan ZD nawiązał do wcześniej składanych wniosków m.in. dotyczących konsultacji z mieszkańcami i niezgodnego z obradami protokołu z sesji. W związku z tym, że wywiązała się dyskusja między ww. a radnymi bez stosowania trybu pracy rady określonego w statucie gminy przewodnicząca zamknęła dyskusję i punkt wolne głosy i wnioski.

Ad 16. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Irena Przezbór zakończyła XXXV Sesję Rady Gminy Włoszakowice.Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-07-10
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-07-10
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06