OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp


OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U., Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) w brzmieniu przed wejściem w życie art. 4 ust 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2010r., poz.130, Nr 871), art. 39 ust. 1 pkt 2-6 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) oraz zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Włoszakowice Nr XIV/106/2008 z dnia 28.04.2008 r.
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Włoszakowice.
Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Włoszakowice dla fragmentu miejscowości Włoszakowice (działka ew. nr 1195) wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko projektu ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” w dniach od 08.10.2014 r. do 31.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.10.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice o godzinie 12.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego wyłożonym do publicznego wglądu, może wnieść uwagi w formie, o której mowa w art. 18 ust. 2-3 ustawy.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) każdy może złożyć uwagi i wnioski w formie, o której mowa w art. 40 ustawy.
Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Włoszakowice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.11.2014r.


Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra


Autor informacji: Beata Gertych
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2014-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-09-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06