OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Włoszakowice o wydanym postanowieniu w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Zabudowie mieszkaniowej wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 30 w miejscowości Włoszakowice, gmina Włoszakowice".


Nasz znak : B. NiB.6220.14.8.2014 Włoszakowice, dnia 23.10.2014 r.
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WŁOSZAKOWICE

Dla stron postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej nr ewid. 30 w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice”.
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235, ze zm.),
zawiadamiam,

że w dniu 23 października 2014 r. w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z infrastrukturą na działce oznaczonej nr ewid. 30 w miejscowości Dominice, gmina Włoszakowice” zostało wydane postanowienie o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia oraz pozostałych dokumentów zgromadzonych w toku postępowania można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice i na tablicy ogłoszeń sołectwa Dominice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Włoszakowice
Stanisław Waligóra

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2014-10-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-10-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06