OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni – zakładu przetwarzania w Zbarzewie – na działce o numerze ewidencyjnym 297/7 obręb Zbarzewo, gm. Włoszakowice” oraz o możliwości zapoznania się przez wszystkich zainteresowanych z dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.


Nr : B. NiB.6220.7.16.2014 Włoszakowice, dnia 7 stycznia 2015 r.
Zawiadomienie

Wójta Gminy Włoszakowice


Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ze zmianami) zawiadamiam, iż przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompostowni – zakładu przetwarzania w Zbarzewie – na działce o numerze ewidencyjnym 297/7 obręb Zbarzewo, gm. Włoszakowice”. Inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, pok. Nr 116, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stanisław Waligóra
Wójt Gminy Włoszakowice

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2015-01-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06