OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

INFORMACJA dla organizacji pozarządowych o naborze kandydatów do Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2014 - 2020


INFORMACJA dla organizacji pozarządowych

Nabór kandydatów do Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2014 - 2020 rozpoczęty!

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Komisja Wyborcza z ramienia Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (KM WRPO 2014-2020). Informacje nt procedury wyborczej zostały zawarte w Uchwale
Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego z dnia 9 stycznia 2015 roku w sprawie: ordynacji wyborczej do Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (do pobrania poniżej).
Zgodnie z ordynacją liczba dostępnych miejsc w Komitecie Monitorującym WRPO 2014-2020 dla reprezentantów organizacji pozarządowych wynosi cztery:
a. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska,
b. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej na rzecz promowania włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i niedyskryminacji,
c. jedno dla przedstawiciela federacji organizacji pozarządowych,
d. jedno dla przedstawiciela organizacji pozarządowej działającej w jednym z obszarów zgodnych z zakresem interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z wyłączeniem obszarów tematycznych zawartych w ww. pkt. a, b, c.
Pod pojęciem „przedstawiciel” należy rozumieć wybranych w wyborach powszechnych na terenie Wielkopolski zarówno członka Komitetu Monitorującego WRPO 2014-2020  reprezentującego organizacje pozarządowe w danym obszarze tematycznym jak również jego zastępcę.
Przedstawiciele organizacji pozarządowych do składu Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 powinni posiadać doświadczenie w obszarze dotyczącym realizacji programów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej lub dziedzinach będących bezpośrednio przedmiotem interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Program Operacyjnego na lata 2014-2020.
Zgłoszenia kandydatów na członka oraz zastępcę członka Komitetu Monitorującego należy dokonać wyłącznie drogą elektroniczną (e-mail) poprzez:
 1)  wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do Uchwały),
 2)  zeskanowanie wypełnionego formularza wraz z wymaganymi dokumentami,
 3)  przesłanie go (w formacie pdf lub jpg) wraz z edytowalną wersją (najlepiej plik WORD o rozszerzeniu .doc/.docx/.rtf) na następujące adres mailowy: wybory-komitet@umww.pl. Tytuł maila: Zgłoszenie [nazwa organizacji] kandydata do KM WRPO 2014-2020.
Termin zgłaszania kandydatów upływa w poniedziałek 26 stycznia 2015 roku
o godzinie 15:30.
Szczegółowe informacje nt zgłaszania kandydatów zawarte są w Uchwale (pkt 5 Zgłaszanie kandydatów).
Więcej informacji udziela Pan Paweł Michałowski pod numerem telefonu: 61 626 6712.
Informacja nt Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020.
Komitety Monitorujące powoływane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (art. 14).
Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014. o zasadach realizacji programów (…), w przypadku regionalnych programów operacyjnych Komitet Monitorujący RPO powołuje Zarząd Województwa , jako Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym.
Rolą Komitetu Monitorującego jest monitorowanie realizacji programu operacyjnego, w tym między innymi przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, rozpatrywanie i zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów oraz wszelkich propozycji Instytucji Zarządzającej dotyczących zmian Programu, przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO oraz monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.
Zgodnie z zapisami Ustawy w skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych.
Zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), instytucja zarządzająca występuje do Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w celu przeprowadzenia wyborów do komitetu monitorującego regionalny program operacyjny.

załączniki na stronie
http://wielkopolskiewici.pl/page.php/1/0/show/2174/

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-01-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-01-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06