OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko urzędnicze księgowego w Przedszkolu we Włoszakowicach


PRZEDSZKOLE NR 2
ul. Karola Kurpińskiego 27
64-140 Włoszakowice
tel. (0-65) 5252 989


O G Ł O S Z E N I E

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu we Włoszakowicach


Na podstawie art. 3a ust.1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1593 ze zmianami), ogłaszam nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – księgowego.

1.Wymagania niezbędne
a/. wykształcenie wyższe o kierunku związanym z ekonomią lub rachunkowością,
b/. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c/. dobry stan zdrowia.

2.Wymagania dodatkowe
a/. trzy letni staż pracy,
b/. znajomość obsługi komputera z zakresu MS Office, internet explorer,
c/. znajomość zagadnień z zakresu;
płac i spraw ZUS,
rachunkowości,
            d/. uregulowany stosunek do służby wojskowej,
e/. umiejętność organizacji czasu pracy, dokładność, odpowiedzialność,
     komunikatywność.                        

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
a/. przygotowywanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zatrudnionych
     osób,
b/. dokonywanie rozliczeń z urzędem skarbowym (podatek dochodowy od osób
                  fizycznych), z zakładem ubezpieczeń społecznych z tytułu zatrudnienia (składki               
                  ubezpieczeniowe),
c/. przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb emerytalno – rentowych,
            d/. wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
e/. sporządzanie deklaracji i sprawozdań z wyżej wymienionego zakresu,
f/. Przygotowywanie przelewów.
                    
4.Wymagane dokumenty
a/. życiorys (CV),
b/. list motywacyjny,
c/. dokumenty potwierdzające wykształcenie,
            d/. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe kandydata,
e/. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
f/. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania
    pracy,
g/. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 
     dla celów rekrutacji (ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o ochronie danych
     osobowych).
    
5.Inne informacje
Umowa zostanie zawarta na czas określony – próbny z możliwością dalszego zatrudnienia,pod warunkiem otrzymania pozytywnej oceny pracodawcy.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Przedszkolu przy ul. Karola Kurpińskiego 27 w terminie 14 dni od opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Przedszkola to jest do dnia 26 marca 2007 roku.

Dokumenty, które wpłyną do Przedszkola we Włoszakowicach po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wyniku naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu.
 
                  

 

   Dyrektor Przedszkola
                                                                                              
   (-)  Maria Rzeźniczak


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-02-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-08-21
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-03-09 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06