OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca ZSO Włoszakowice: referent


OGŁOSZENIE

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ogłasza nabór na stanowisko pracy – referent (1/2 etatu) w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 64-140 Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 30


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe magisterskie administracyjne lub ekonomiczne.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:
a) komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole,
b) umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,
c) umiejętność sprawnej organizacji pracy,

d) min. 6-miesięczne doświadczenie zawodowe w administracji oświatowej,

e) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa oświatowego oraz prawa pracy,

f) bardzo dobra obsługa komputera – MS Office, urządzeń biurowych.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

a) prowadzenie spraw typowych dla komórki kadr – m. in.: prowadzenie teczek osobowych,

b) sporządzanie dokumentacji dot. zatrudnienia i zwalniania pracowników oraz w trakcie stosunku pracy,

c) przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie w całości spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli,

d) przygotowywanie i wprowadzanie danych do SIO,

e) prowadzenie pogotowia kasowego,

f) sporządzanie sprawozdań GUS, PFRON, itp.


4. Wymagane dokumenty:
a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) życiorys (CV),

d) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu poświadczających posiadane doświadczenie wymienione w pkt. 2d),

f) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,

h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących 64-140 Włoszakowice,
ul. K. Kurpińskiego 30,

b) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze - referent,
c) wymiar czasu pracy: ½ etatu,
d) termin rozpoczęcia pracy: sierpień 2015 roku.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice lub pocztą na adres ZSO z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko – referent” w terminie do dnia 08 czerwca 2015 r.
do godz. 15.oo.Aplikacje, które wpłyną do ZSO Włoszakowice po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, liczy się data nadania (stempla pocztowego) w Urzędzie Pocztowym.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZSO Włoszakowice.

Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.Autor informacji: Marek Wodawski
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-05-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06