OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr VI/50/2015 w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków


Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2015 r. poz. 4410 z dnia 9 lipca 2015 r.

U C H W A Ł A NR VI/50/015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 roku

w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz
określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso podatków


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1381 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 465 ze zm.), art. 9, art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, należnych od osób fizycznych.

§ 2

Na inkasentów poboru podatków o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:

1) Boguszyn
Grażyna Tomowiak,
2) Bukówiec Górny
Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo
Ines Piotrowska,
4) Charbielin
Helena Sobecka,
5) Dłużyna
Aniela Poloszyk,
6) Dominice
Mateusz Krystians,
7) Grotniki
Łukasz Chałupka,
8) Jezierzyce Kościelne
Agnieszka Przewoźna
9) Krzycko Wielkie
Marzena Ratajczak,
10) Sądzia
Zenon Poloch,
11) Skarżyń
Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo
Jan Michalewicz.§ 3

Ustala się dla inkasentów procentowe wynagrodzenie za inkaso podatków od wpłat osobiście przez nich zainkasowanych w wysokości:
3% dla inkasentów wymienionych w § 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Traci moc uchwała Nr VIII/54/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórAutor informacji: Romana Pitrowska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-13
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-06-30 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06