OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr VI/51/2014 w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiU C H W A Ł A NR VI/51/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE

z dnia 25 czerwca 2015 roku
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiNa podstawie art. 6 „l” ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1399 ze zm.), art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:


§ 1
Zarządza się na terenie gminy Włoszakowice, w sołectwach: Boguszyn, Bukówiec Górny, Boszkowo, Charbielin, Dłużyna, Dominice, Grotniki, Jezierzyce Kościelne, Krzycko Wielkie, Sądzia, Skarżyń i Zbarzewo pobór w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 2
Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o jakich mowa w § 1, wyznacza się następujące osoby na terenie sołectwa:
1) Boguszyn - Grażyna Tomowiak,
2) Bukówiec Górny - Tadeusz Malepszy,
3) Boszkowo - Ines Piotrowska,
4) Charbielin - Helena Sobecka,
5) Dłużyna - Aniela Poloszyk,
6) Dominice - Mateusz Krystians,
7) Grotniki - Łukasz Chałupka,
8) Jezierzyce Kościelne - Agnieszka Przewoźna,
9) Krzycko Wielkie - Marzena Ratajczak,
10) Sądzia - Zenon Poloch,
11) Skarżyń - Stanisław Grochowy,
12) Zbarzewo - Jan Michalewicz.


§ 3
Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3 % od zainkasowanych osobiście przez inkasenta opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5

Traci moc uchwała nr XXIV/189/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zarządzania poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości ich wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy
Irena Przezbór

Wpis archiwalny - zobacz aktualny
Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-06-30
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-30
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06