OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok

Numer uchwały: 2007/5/27
Numer sesji: 5
Rok: 2007

          
 U C H W A Ł A   NR  V/27/2007            

 RADY   GMINY   WŁOSZAKOWICE

z  dnia  1 marca 2007r.
   
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie gminy Włoszakowice.                                        


 Na podstawie art. 41  ust.2 i ust.5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu        w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz.1231 z późn.zm.-ost. zm. Dz.U.z 2006r. Nr 220 poz.1600/ Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co  następuje:


      § 1

Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok  na terenie gminy Włoszakowice w kształcie i o treści jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

      § 2

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Włoszakowice.

                                                                 
      § 3

Uchwała  wchodzi  w życie  z  dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 roku.

 

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y
R A D Y   G M I N Y

(-)  I R E N A    P R Z E Z B Ó R     
 


                                               
U z a s a d n i e n i e    

 

Do  Uchwały Nr V/27/2007 Rady  Gminy  Włoszakowice z dnia 1 marca 2007r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na terenie  gminy  Włoszakowice .


       Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi do obowiązkowych  zadań własnych gminy należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką  i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.  
W związku z tym istnieje potrzeba corocznego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie gminy Włoszakowice.                 
                                                                                                       
                                                                                                                                                 

Załącznik  nr 1   do Uchwały   Nr  V /27/2007
z  dnia 1 marca  2007r.  w  sprawie przyjęcia  
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych  na terenie gminy Włoszakowice
                                                               

 GMINNY  PROGRAM  PROFILAKTYKI  I  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW    ALKOHOLOWYCH  NA  ROK   2007


  ROZDZIAŁ    I       


 Celem tego programu  jest upowszechnianie w życiu społeczeństwa trzeźwości jako moralnego dobra i niezbędnego warunku  zapewnienia materialnej pomyślności ludzi, krzewienia abstynencji, szczególnie wśród młodzieży oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi, a także łagodzenie jego skutków społecznych .
Realizacja powyższego nastąpi poprzez :
1. Współpracę z Gminnym  Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie przeprowadzania wywiadów        środowiskowych, podejmowanie czynności zmierzających do objęcia leczeniem i rehabilitacją  osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.
2. Świadczenie pomocy w zakresie udostępnienia dzieciom  i młodzieży ze środowisk zagrożonych     możliwości zagospodarowania czasu wolnego poprzez udział w zajęciach rozwijających zainteresowania własne, takich jak:
 - zajęcia komputerowe w  szkołach,
 - zajęcia  wyrównawcze  w szkołach,
 - zajęcia sportowo-turystyczne w sekcjach działających na terenie gminy.
3.Dofinansowanie letnich i zimowych obozów/kolonii z programem profilaktyczno-terapeutycznym dla dzieci i młodzieży.
4.Udzielanie  rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkomania, pomocy psychospołecznej i prawnej, zwłaszcza ochrony przed przemocą w rodzinie, poprzez współdziałanie z Posterunkiem Policji we Włoszakowicach, ośrodkami zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i zespołami szkół,
   -    organizowanie posiedzeń gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
   -    kierowanie na badania przez biegłego psychologa,
   -    przygotowanie dokumentacji przez komisję do Sądów,
   -    pokrycie kosztów dojazdów osób podejmujących leczenie odwykowe w Poradni dla
        Osób z Problemami Alkoholowymi,
   -    finansowanie obozów i kolonii z programem terapeutycznym,
   -    opłacenie terapii dla osób  współuzależnionych oraz dzieci z rodzin z problemem
        alkoholowym.
 5.  Finansowe i organizacyjne  wspieranie działań  organizacji promujących bezalkoholowy  sposób    spędzania wolnego czasu oraz finansowe wspieranie imprez rozrywkowych, bezalkoholowych.

ROZDZIAŁ II

ZASADY   WYNAGRADZANIA   CZŁONKÓW
GMINNEJ  KOMISJI  ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH.


1.Dla osób wchodzących w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustala się następujące  wynagrodzenie:
       -  10 %  minimalnego wynagrodzenia  za każdorazowy udział w posiedzeniu Komisji.

2.Podstawę do wypłacenia wynagrodzenia stanowi obecność  członka Komisji  na  posiedzeniu potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY   GMINY

(-) IRENA  PRZEZBÓR

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 0000-00-00
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06