OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XI/93/2015 w sprawie opłaty targowej + rozstrzygnięcie nadzorcze


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. poz. 290)


UCHWAŁA Nr XI/93/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie opłaty targowej
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zmianami) oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:
§ 1
Na terenie Gminy Włoszakowice wprowadza się opłatę targową.
§ 2
1. Ustala się na terenie Gminy Włoszakowice dzienne stawki opłaty targowej za sprzedaż:
1) na powierzchni do 4 m2 6,00 zł
2) na powierzchni powyżej 4m2 do 8m2 11,00 zł
3) na powierzchni powyżej 8m2 25,00 zł
2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
§ 3
1. Zarządza się pobór opłaty targowej w formie inkasa,
2. Pobór opłaty targowej powierza się Panu Jerzemu Michalskiemu,
3. Ustala się wynagrodzenia inkasenta, o którym mowa w ust. 2, za pobór opłaty targowej w
wysokości 1 % pobranych i terminowo odprowadzonych kwot,
4. Inkasent pobierający opłatę targową odprowadza ją w dniu skasowania wpłaty.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 5
Traci moc uchwała Nr XXI/235/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej.
§ 6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Irena PrzezbórUzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/93 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie opłaty targowej

Opłata targowa pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawne, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z wyłączeniem sprzedaży dokonywanych w budynkach lub w ich częściach. Targowiskami są wszelkie miejsca, w których dokonywana jest sprzedaż.
Do roku 2015 opłata targowa na terenie gminy była obligatoryjna, począwszy od roku 2016 stanie się fakultatywna. W związku z tą zmianą, wynikającą z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z końcem roku 2015 tracą moc podjęte przez rady gmin uchwały w sprawach opłaty targowej. Oznacza to, że rada gminy może, o ile taka jest jej wola, począwszy od roku 2016, wprowadzić na swoim terenie opłatę targową.
Wpływy z tej opłaty wynosiły: rok 2012 – 19.041,00zł, rok 2013 - 20.065,00zł, rok 2014 - 21.617,00zł, na koniec listopada 2015 roku 19.178,00 zł
Art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U z 2014 roku, poz.849 ze zmianami) stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku (M.P,poz. 735) górna granica stawki opłaty targowej wynosi 758,47 zł dziennie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 roku poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat. Art. 19 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat (w tym opłaty targowej), określonych w ustawie, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.

Pliki do pobrania:

Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-29
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-12-31 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2016-01-11 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06