OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XI/94/2015 w sprawie opłaty miejscowej + rozstrzygnięcie nadzorcze


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2016 r. poz. 289)


UCHWAŁA Nr XI/ 94 /2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie opłaty miejscowej
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U z 2015, poz. 1515 roku ze zmianami), art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt. 1 litera b i pkt. 2 ustawy z 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U z 2014 roku poz. 849 ze zmianami) oraz uchwały nr XXXVII/258/2010 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2010 roku Nr 229 poz.4237) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:

§ 1

Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2
Opłata miejscowa będzie pobierana w miejscowościach określonych w uchwale Rady Gminy Włoszakowice Nr XXXVII/258/2010 z dnia 21 września 2010 roku.

§ 3
Opłata miejscowa wynosi 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4

1. Pobór opłaty miejscowej odbywa się w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się:
1) kierowników ośrodków wypoczynkowych,
2) kierowników pól campingowych i namiotowych
3) kierowników hoteli,
4) sołtysa wsi Dominice,
5) osoby fizyczne wynajmujące kwatery w celach zarobkowych.
3. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów na rachunek bankowy lub konto
Urzędu nie rzadziej niż raz w miesiącu
§ 5.

Za pobieranie opłaty miejscowej osoby wymienione w § 2 otrzymują wynagrodzenia za inkaso w wysokości 15 % skasowanych kwot. Rozliczenie z tytułu inkasa następuje w terminie 14 dni po zakończeniu miesiąca.

§ 6.

Traci moc uchwała Nr IV/19/2011 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 21 stycznia 2011 roku w sprawie opłaty miejscowej.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


/Irena Przezbór/

Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XI/94/2015
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 30 grudnia 2015 roku
w sprawie opłaty miejscowej

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach
W uchwale Rady Gminy Włoszakowice nr XXXVII/258/2010 z dnia 21 września 2010 roku zostały ustalone miejscowości spełniające warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej.
Do miejscowości tych zalicza się: Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, Dominice.
Do roku 2015 opłata miejscowa na terenie gminy była obligatoryjna, począwszy od roku 2016 stanie się fakultatywna. W związku z tą zmianą, wynikającą z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, z końcem roku 2015 tracą moc podjęte przez rady gmin uchwały w sprawach opłaty miejscowej. Oznacza to, że rada gminy może, o ile taka jest jej wola, począwszy od roku 2016, wprowadzić na swoim terenie opłatę miejscową.
Wpływy z tej opłaty wynosiły: rok 2012 – 26.290,50 zł, rok 2013 - 24.998,70 zł, rok 2014 - 35143,00 zł, na koniec listopada 2015 roku 35.027,50 zł
Art. 20 ust.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz .U z 2014 roku, poz.849 ze zmianami) stanowi, że minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza górne granice stawek kwotowych na każdy rok podatkowy. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku (M.P,poz. 735) górna granica stawki opłaty miejscowej wynosi 2,18 zł dziennie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2015 roku poz. 1515) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat. Art. 19 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat (w tym opłaty miejscowej), określonych w ustawie, z tym, że stawki nie mogą przekroczyć stawek określonych przez Ministra Finansów.
Pliki do pobrania:

Autor informacji: Danuta Poloszyk
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2015-12-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-01-29
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2015-12-31 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2016-01-11 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06