OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: Stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i kontroli zarządczej - nabór zakończony

Numer dokumentu: 4
Rok: 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice

1. Stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i kontroli zarządczej

2. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) dobry stan zdrowia,
5) wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu administracji,
6) nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość obsługi komputera.

3. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość zagadnień spraw obronnych i wojskowych, z zakresu zarządzania kryzysowego i stanu klęski żywiołowej, ustawy o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych,
2) prawo jazdy kat. B,
3) umiejętność samodzielnej pracy, organizacji czasu pracy, rzetelność, dokładność, kreatywność, wysoki poziom zaangażowania i poczucie odpowiedzialności, umiejętność podejmowania decyzji.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

Sprawy z zakresu Obrony Cywilnej ,Spraw Wojskowych i Zarządzania Kryzysowego
w szczególności dotyczące:
1) tworzenia formacji obrony cywilnej,
2) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współdziałania z organami wojskowymi,
5) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
6) administracji rezerwami osobowymi, w tym rejestracji,
7) przygotowanie ewidencji do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.
8) wydawanie decyzji w sprawie zasiłków przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania sił zbrojnych.
11) przygotowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego i realizacja jego zaleceń,
12) przygotowanie struktur uruchamianych w sytuacjach kryzysowych,
13) przygotowanie i utrzymanie zasobów niezbędnych do wykonywania zadań ujętych w planie zarządzania kryzysowego,
14) innych spraw z zakresu zarządzania kryzysowego,
Sprawy z zakresu Ochrony Przeciwpożarowej – a w szczególności :
1) prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) budowa, remonty i utrzymanie remiz; wykaz budynków remiz,
3) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych,
4) koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem:
a) opracowania i realizacji planów rzeczowo - finansowych,
b) organizacji zaopatrzenia w środki alarmowania, łączności, odzieży specjalnej i umundurowania,
c) pomocy administracyjno - biurowej na rzecz poszczególnych jednostek,
d) przygotowanie wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz wypłat dla komendanta gminnego i kierowców.
Sprawy z zakresu kontroli zarządczej a w szczególności:
1) nadzór nad realizacją kontroli zarządczej w Urzędzie i w Gminie.
2) kontrolowanie i monitorowanie kontroli zarządczej oraz systemu zarządzania ryzykiem,
3) kontrolowanie prowadzenia i przestrzegania procedur kontroli zarządczej ustalonych przez kierowników jednostek,
4) przygotowywanie rocznych planów kontroli,
5) przygotowywanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z kontroli zarządczej, oraz systemu zarządzania ryzykiem.
5. Informacje o warunkach pracy:
1) praca w biurze urzędu gminy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych oraz na terenie gminy Włoszakowice,
2) budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w
poruszaniu się i przemieszczaniu się,
3) średni kontakt z klientem,
4) zmienne tempo pracy,
5) dyspozycyjność,
6. Informacje dodatkowe:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
7. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) życiorys (CV),
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),
6) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kserokopie)
8. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we
Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem
„Nabór na stanowisko do spraw wojskowych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowe i kontroli zarządczej" w terminie do dnia 18 marca 2016 r.

Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznego ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowic
Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-03-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-24
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-03-02 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06