OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: stanowisko urzędnicze - Główny księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach - nabór zakończony
OGŁOSZENIE
O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach ogłasza nabór
na wolne stanowisko – Główny księgowy w Zespole Szkół Ogólnokształcących, 64-140 Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 30.


1. Wymagania niezbędne: (wynikające z art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)

Głównym księgowym (z zastrzeżeniem art. 54 ust. 9 ustawy) może być osoba, która:
1) ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba
że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
4) posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym
do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
5) nieposzlakowana opinia,
6) spełnia jeden z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę
w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada
co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wymagania dodatkowe:

1) dokładność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
2) znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych, znajomość przepisów z zakresu prawa podatkowego w jednostkach oświatowych,
3) dobra znajomość obsługi programu E-Bank, SIO Bestia, pakietu ProgMan,
4) bardzo dobra obsługa komputera – MS Office (w szczególności MS Excel), urządzeń biurowych,
5) doświadczenie zawodowe będzie dodatkowym atutem.


3. Zakres wykonywanych zadań:

1) prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami,
2) opracowywanie planów wykorzystania środków finansowych budżetowych, pozabudżetowych,
3) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
4) analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu i środków pozabudżetowych,
5) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu i ich analiza,
6) sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości,
7) sprawdzanie dokumentów pod względem rachunkowym,
8) prowadzenie rozliczeń z instytucjami, z którymi szkoła współpracuje w zakresie finansowym,
9) prowadzenie ewidencji zamówień publicznych,
10) obsługa programu E-Bank, SIO Bestia, pakietu ProgMan, pakietu MS Office.
11) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.

4. Informacje o warunkach pracy:

1) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 64-140 Włoszakowice,
ul. K. Kurpińskiego 30,
2) budynek nie jest przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych z trudnościami
w poruszaniu i przemieszczaniu się,
3) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – Główny księgowy,
4) wymiar czasu pracy: 1/1 etatu,
5) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: sierpień 2016 roku,
6) umiarkowany kontakt z klientem,
7) zmienne tempo pracy,
8) dyspozycyjność.

5. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
o korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.


6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Dokumenty należy składać w terminie od ukazania się ogłoszenia do dnia 18 lipca 2016 r. do godz. 12.00

2) Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”.

3) Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice lub
za pośrednictwem poczty. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki.

7. Pozostałe informacje:

1) Aplikacje, które wpłyną do ZSO Włoszakowice po wyżej określonym terminie,
w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone
w języku polskim.
3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie ZSO Włoszakowice.
5) Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które
w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

wz. Dyrektora
Wicedyrektor
(-) mgr Hanna Grycz


Autor informacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-26
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-07-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06