OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Akt założycielski Gminnego Zakładu Komunalnego


STATUT
Gminnego Zakładu Komunalnego we Włoszakowicach


§ 1


Gminny Zakład Komunalny we Włoszakowicach jest jednostką organizacyjną Gminy, zwaną dalej Zakładem.

Działa na podstawie uchwały Nr XXIV/191/98 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 kwietnia 1998r.


§ 2

Siedzibą Zakładu jest miejscowość Włoszakowice, a terenem działania obszar gminy Włoszakowice w powiecie leszczyńskim

§ 3

Do podstawowych zadań Zakładu należy zaspakajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej obejmującej sprawy z zakresu:
1. gospodarki wodą:


 1. zbiorowego zaopatrzenia wspólnoty w wodę pitną gwarantującą im odpowiednią ilość, jakość i ciśnienie,

 2. ochrony ujęć i źródeł wody pitnej dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,

 3. eksploatacji ujęć i urządzeń poboru, uzdatniania i przesyłu oraz rozbudowa i modernizacja,

 4. zabezpieczenie ujęć wody dla celów przeciwpożarowych


2. gospodarki ściekami


 1. prowadzenie, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,

 2. budowa, utrzymanie, eksploatacja (własnych lub z innymi gminami) stacji zlewnych - gdy podłączenie do kanalizacji jest niemożliwe lub zbyt drogie,

 3. fachowa pomoc mieszkańcom w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków,

 4. eksploatacja, modernizacja, planowanie i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej,

 5. utrzymanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,

 6. prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz kontroli ich opróżniania,

 7. prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli pozbywania się ciekłych osadów komunalnych.


3. gospodarki odpadami:


 1. budowa, utrzymanie i eksploatacja składowisk odpadów komunalnych i instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

 2. organizacja zbiórki odpadów i surowców wtórnych,

 3. prowadzenie wszystkich spraw dotyczących odpadów, a w tym przygotowywanie opinii gospodarki odpadami, sprawy związane z opłatami produktowymi i depozytowymi oraz przygotowywanie z tego zakresu sprawozdań,

 4. prowadzenie Gminnego Centrum Edukacji Ekologicznej,

 5. zbiórka odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych od miejscowej społeczności.


4. promowania zachowań proekologicznych miejscowej społeczności.
5. przygotowywania szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
6. prowadzenia spraw związanych z egzekucją obowiązków dotyczących czystości i porządku na terenie Gminy za wyjątkiem spraw dotyczących dróg publicznych.§ 4

1. Zakład prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w przepisach ustawy o finansach publicznych oraz w szczegółowych innych regulacjach ustawowych określających zasady gospodarki finansowej w zakładach budżetowych w oparciu o zatwierdzony przez Wójta Gminy roczny plan finansowy zgodny z Uchwałą budżetową Rady Gminy.
2. Źródłami finansowania Zakładu są:
1) przychody własne z działalności statutowej,


     1. dotacje przedmiotowe przyznawane przez Radę Gminy,

     2. dotacje zewnętrzne na określone zadania własne oraz zadania inwestycyjne,

     3. inne środki otrzymywane od osób fizycznych i prawnych.§ 5


 1. Zakład wykonuje zadania własne i zlecone wynikające z wieloletnich i rocznych programów działania.

 2. Zakład jest obowiązany do udzielania pomocy i wykonywania zadań nie ujętych w rocznym planie działania w wypadku zaistnienia klęsk żywiołowych, nadzwyczajnego zagrożenia środowiska lub innych zdarzeń losowych.

 3. Jeżeli zadania zlecone Zakładowi przekraczają jego możliwości, to za zgodą Rady Gminy Zakład może łączyć się w związki między gminne.§ 6

Mieniem komunalnym Zakładu jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy:


 1. przekazane przez Wójta,

 2. powstałe w wyniku własnej działalności gospodarczej,

 3. przekazane przez inne czynności prawne takie jak: darowizny, spadkobranie, itp.§ 7

Zakład samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych przy zachowaniu wymogów zawartych w odrębnych przepisach prawa.

§ 8


 1. Na czele Zakładu stoi dyrektor, który kieruje jego działalnością i reprezentuje go na zewnątrz:

 2. Dyrektora zatrudnia Wójt Gminy. Przełożonym dyrektora jest wójt Gminy.

 3. Pracowników Zakładu zatrudnia dyrektor Zakładu.

 4. Dyrektor Zakładu działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy.

 5. Do czynności przekraczających zakres otrzymanego pełnomocnictwa potrzebna jest zgoda Wójta.

 6. Obowiązkiem dyrektora jest wykazanie szczególnej staranności nad przekazanym Zakładowi mieniem komunalnym.

§ 9

Schemat organizacyjny Zakładu zatwierdza Wójt Gminy na wniosek dyrektora Zakładu. Zmiany schematu organizacyjnego wymagają zgody Wójta.

§ 10

Nadzór nad działalnością Zakładu sprawuje Wójt Gminy w zakresie kryterium zgodności z prawem oraz celowości, legalności i gospodarności.

§ 11

Decyzję o rozwiązaniu Zakładu na wniosek Wójta podejmuje Rada Gminy.
W celu przeprowadzenia likwidacji Zakładu Wójt Gminy powołuje likwidatora.

§ 12

Zmiany statutu wymagają zgody Rady Gminy.

§ 13

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Radę Gminy.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 2007-06-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-18
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06