OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XVII/142/2016 w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice" + rozstrzygnięcie


Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12.07.2016 r. poz. 4549


UCHWAŁA NR XVII/142/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.


w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.


Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice w formie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”, stanowiącego Załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§3. Traci moc uchwała Nr XXIII/175/2013 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 25 lutego 2013 r. roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.Przewodniczący Rady Gminy:
Irena Przezbór

Załącznik do Uchwały Nr XVII/142/2016
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 8 lipca 2016 r.


Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice

Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice.
§2. Ilekroć w dalszej części Regulaminu jest mowa o:
1) gospodarstwie domowym – rozumie się przez to wszystkie osoby spokrewnione lub niespokrewnione zamieszkałe w danym mieszkaniu, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie;
2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Włoszakowice;
3) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoją masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) obiekcie do czasowego zamieszkania – należy przez to rozumieć w szczególności kempingi, namioty, pola namiotowe, przyczepy kempingowe, domki letniskowe;
5) harmonogramie – należy przez to rozumieć terminarz odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Włoszakowice,
6) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego do świadczenia usług w ramach zorganizowanego systemu odbierania odpadów oraz podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wpisany do rejestru działalności regulowanej, prowadzonego przez Wójta Gminy Włoszakowice, a także podmiot świadczący usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych posiadający stosowne zezwolenie Wójta Gminy Włoszakowice.
7) punkcie selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) – należy przez to rozumieć wyznaczone miejsce, na którym prowadzona jest na zlecenie Gminy Włoszakowice zbiórka selektywnie zebranych odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych w ramach uiszczanej opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości i terenach użytku

§3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do:
1) utrzymania czystości i porządku na nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej;
2) wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale – 3, urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
3) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Wyłącznie w przypadku braku takiej sieci, nieczystości ciekłe winny być gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych (niewyposażonych w przelewy do innych urządzeń infrastruktury technicznej) wybudowanych wybudowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego bądź oczyszczane w przydomowej oczyszczalni ścieków.

§4. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papier i tektura (makulatura),
2) tworzywa sztuczne i metale,
3) szkło bezbarwne,
4) szkło kolorowe,
5) odpady zielone,
6) przeterminowane leki,
7) chemikalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
11) zużyte opony
12) odpady budowlane i rozbiórkowe.
2. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu wskazanych w ust. 1 pkt. 1-12 stanowią odpady komunalne zmieszane i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.
3. W przypadku złożenia deklaracji o braku segregacji w pojemniku na odpady komunalne zmieszane można gromadzić wyłącznie odpady wymienione w ust. 1 pkt. 1-4. Z pozostałymi odpadami wymienionymi w ust. 1 pkt 5-12 należy postępować zgodnie z zapisami Rozdziału 4.
4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Odpady te należy odbierać z częstotliwością określoną w Rozdziale – 4.

§5. 1. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pojazdów oraz pieszych, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie zgromadzonych zanieczyszczeń. Piasek zużyty do ograniczenia śliskości chodnika należy z niego usunąć niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zastosowania.
2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach pojemników służących do gromadzenia odpadów i systematycznego ich opróżniania, w sposób nie dopuszczający do ich przepełnienia.

§6. Zabrania się mycia pojazdów w miejscach publicznych. Na utwardzonych powierzchniach nieruchomości, nie będących miejscami publicznymi, dopuszcza się (poza myjniami i warsztatami naprawczymi):
1) mycie samochodów pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do gminnej sieci kanalizacyjnej albo gromadzone w zbiorniku bezodpływowym. Zabrania się odprowadzania powstających ścieków do ziemi lub cieków zbiorników wodnych,
2) doraźne naprawy i regulacje samochodów, pod warunkiem, że powstające odpady będą gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych i nie będą stwarzały uciążliwości dla najbliższego otoczenia, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych; zabrania się prowadzenia napraw blacharskich, lakierniczych oraz wymiany płynów eksploatacyjnych.

§7. Na terenie Gminy Włoszakowice, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych oraz dopuszcza się spalanie suchych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, jeśli czynność ta nie narusza przepisów odrębnych i nie jest uciążliwa dla sąsiednich nieruchomości,
2) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
3) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
4) odprowadzania nieczystości ciekłych do cieków lub zbiorników wodnych, urządzeń kanalizacji deszczowej, rowów melioracyjnych, na łąki lub pola,
5) umieszczania odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, obiektach do czasowego zamieszkania, sklepach, punktach gastronomicznych i usługowych w koszach ulicznych oraz w innych miejscach na ten cel nie przeznaczonych,
6) gromadzenia w workach lub pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów innych niż te, na jakie przeznaczony jest worek lub pojemnik,
7) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, gorącego popiołu, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon, odpadów zielonych oraz śniegu i lodu.
8) gromadzenia w workach i pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, w tym rolniczej, nie mających charakteru odpadów komunalnych, w tym odpadów medycznych i odpadów opakowaniowych,
9) niszczenia roślinności ozdobnej w miejscach publicznych.


Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§8. 1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 40 litrów,
2) pojemniki o pojemności 60 litrów,
3) pojemniki o pojemności 90 litrów,
4) pojemniki o pojemności 120 litrów,
5) pojemniki o pojemności 240 litrów,
6) kontenery (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności 5 m3, 7 m3, 10 m3,
7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym o dowolnej pojemności w stosunku do odpadów zielonych,
8) kosze uliczne o pojemności 10 – 50 litrów.
2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się worki o pojemności od 60 litrów do 240 litrów wykonane z folii polietynelowej o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie się worka. Stosuje się następujące oznakowanie kolorystyczne worków:
1) kolor niebieski – worki przeznaczone do zbierania papieru i tektury,
2) kolor biały – worki przeznaczone do zbierania szkła bezbarwnego,
3) kolor zielony – worki przeznaczone do zbierania szkła kolorowego,
4) kolor żółty – worki przeznaczone do zbierania tworzyw sztucznych i metalu.
3. Na workach, o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu napis:
1) „PAPIER” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 1,
2) „SZKŁO BEZBARWNE – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 2,
3) „SZKŁO KOLOROWE – w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 3,
4) „ TWORZYWA SZTUCZNE, METAL” - w przypadku worka na odpady określonego w ust. 2 pkt 4,
4. W zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się możliwość zbierania odpadów selektywnych w pojemnikach (kontenerach) przeznaczonych do selektywnej zbiórki w kolorystyce określonej w ust. 2.

§9.1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania w sposób selektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących:
1) dla 1 – 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 40 litrów,
2) dla 3 – 4 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,
3) dla 5 i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 240 litrów,

2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania w sposób nieselektywny odpadów komunalnych na terenie nieruchomości dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w oparciu o liczbę osób zamieszkujących:
1) dla 1 – 3 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 litrów,
2) dla 4 i więcej osób – jeden pojemnik o pojemności 240 litrów ,

§10.1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik przystosowany do mechanicznego załadunku odpadów komunalnych zmieszanych, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w Rozdziale – 4.
2. Pojemniki (w tym worki) do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla osób z nich korzystających, na równej, utwardzonej nawierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i śniegu oraz przed dostępem zwierząt. Miejsce ich usytuowania właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
3. Pojemniki (w tym worki) należy ustawiać tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki (w tym worki) na odpady w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i nie powodować zagrożeń dla zdrowia użytkowników, a w szczególności ma obowiązek utrzymywać je w czystości poprzez mycie i dezynfekowanie, z częstotliwością zapewniającą ich odpowiedni stan sanitarny.
5. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić pracownikom przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dostęp do pojemników (w tym worków) do gromadzenia odpadów w czasie określonym w harmonogramie odbioru odpadów, w sposób umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkodę ludzi i mienia.
6. Kosze uliczne zlokalizowane są w pasach dróg publicznych, przystankach komunikacji publicznej oraz w innych miejscach publicznych.
7. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych przy drogach publicznych, wewnątrzosiedlowych i zakładowych, ciągach handlowych, parkach i na terenach wzmożonego ruchu pieszego ustala odpowiednio właściciel nieruchomości lub zarządca drogi, przy czym:
1) przystanki komunikacyjne należy wyposażyć w kosze uliczne w ilości min. 1 kosz na przystanek,
2) wzdłuż ulic i ciągów komunikacyjnych o nasilonym ruchu pieszych, należy rozmieścić 1 pojemnik (kosz uliczny) na 100 m długości;
8. Usuwanie odpadów z urządzeń, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2 odbywa się na bieżąco zgodnie z przyjętym harmonogramem wywozu.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§11.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie właściwego stanu sanitarno-porządkowego nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego odpady.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas ich odbierania, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd lub umożliwić dostęp do altany śmietnikowej. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców oraz innych osób trzecich.
4. Pojemniki i worki powinny być udostępnione zgodnie z obowiązującym harmonogramem odbioru nie później niż do godziny 6.00 dnia, w którym jest wyznaczony termin ich odbioru, jednak nie wcześniej niż 24 h przed tym terminem. Niewystawienie ich w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

§12. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
1) bezpośrednio z nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
b) papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne i metale, szkło bezbarwne, szkło kolorowe – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe – nie rzadziej niż dwa razy w roku,
d) odpady zielone – w okresie od 1 stycznia do 15 maja i w okresie od 15 września do 31 grudnia – nie rzadziej niż raz w miesiącu, a w okresie od 16 maja do 14 września – nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.
2) pozostałe odpady zebrane selektywnie, tj. przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz odpady budowlane i rozbiórkowe winny być przekazywane sukcesywnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych z częstotliwością zapewniającą utrzymanie standardów czystości nieruchomości, o jakich mowa w ust. 1.

§13. 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych:
1) Bezpośrednio z nieruchomości:
a) odpadów komunalnych zmieszanych poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach.
b) odpadów selektywnie zebranych, typu: papier i tektura (makulatura), tworzywa sztuczne i metale, szkło białe, szkło bezbarwne poprzez przekazanie ich przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w workach. Na terenie zabudowy zwartej wielorodzinnej dopuszcza się gromadzenie odpadów zebranych selektywnie w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki w kolorystyce określonej w Rozdziale 3 §8 ust. 2.
c) mebli i odpadów wielkogabarytowych poprzez przekazanie ich w trakcie zbiórki objazdowej przedsiębiorcy. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
d) odpadów zielonych poprzez przekazanie ich w trakcie zbiórki objazdowej przedsiębiorcy, po uprzednim zebraniu ich w pojemnikach. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.
e) wszystkie odpady zebrane selektywnie, wymienione w §13 ust. 1 pkt. 1 lit. b-d mogą być również przekazane przez właścicieli nieruchomości (mieszkańców) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2) Za pośrednictwem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
b) przeterminowanych i nie wykorzystanych leków poprzez przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady te można również wrzucać do odpowiednio oznaczonych pojemników zlokalizowanych w aptekach.
c) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z prac prowadzonych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, gromadzonych w workach i pojemnikach i przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilościach do 100 kg na 1 mieszkańca nieruchomości rocznie.
d) chemikaliów poprzez przekazywanie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
e) zużytych baterii i akumulatorów poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
f) zużytych opon poprzez przekazywanie ich do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości posiadający tereny zielone w granicach nieruchomości mogą kompostować odpady zielone oraz inne odpady biodegradowalne we własnym zakresie i na własne potrzeby.
3. Zasady przyjmowania odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych określa regulamin punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§14. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych, o których mowa w Rozdziale 3 §10 ust. 6 powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych jednak nie mniejsza niż 1 raz w tygodniu.

§15. Właściciele punktów handlowych i usługowych są zobowiązani usuwać odpady codziennie.

§16. Odbiór odpadów komunalnych selektywnie zbieranych oraz prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i dostarczanie kolorowych worków do selektywnej zbiórki zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady komunalne.

§17. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu tej nieruchomości.
§18.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń i wylewania ich zawartości na zewnątrz, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników przydomowych oczyszczalni wynika z indywidualnej instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych dokonuje przedsiębiorca posiadający stosowne zezwolenie Wójta.
3. Właściciel nieruchomości zapewnia swobodny dojazd do zbiornika bezodpływowego, umożliwiając jego opróżnienie w sposób nie narażający na szkodę ludzi, budynki i pojazdy mechaniczne.

§19. Zasady odprowadzania nieczystości ciekłych do kanalizacji sanitarnej określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Włoszakowice” uchwalony przez Radę Gminy.

§20. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przechowywania dowodów zapłaty za wykonane usługi, o których mowa w §17 i §18 przez okres 2 lat, a w przypadku kontroli do ich okazania. Dowód zapłaty za wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z nieruchomości jest równoznaczny z zawarciem umowy na ich odbiór.

§21.1. Transport odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez uprawnionych przedsiębiorców powinien odbywać się w sposób, który nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego i pieszego oraz nie powoduje zanieczyszczenia terenu.
2. Ewentualne zanieczyszczenia powstające podczas transportu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych winny być niezwłocznie usunięte przez jednostkę transportującą.
3. Wywóz odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinien odbywać się środkami transportu szczelnymi, czystymi i oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację.
4. Wywóz nieczystości ciekłych powinien nadto odbywać się wozami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
5. Zabrania się przewożenia pojazdami asenizacyjnymi innych cieczy np. wody, gnojowicy i ich mieszanin.
6. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do transportu obornika, gnojówki i gnojowicy.
7. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne z terenu gminy są zobowiązani wywozić odpady komunalne do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Gminy Włoszakowice wskazanej w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – tj. ZZO Trzebania.
8. Zrzut nieczystości ciekłych może być dokonywany tylko i wyłącznie do oczyszczalni ścieków w Grotnikach lub innych oczyszczalniach ścieków i punktach zlewnych określonych w zezwoleniu Wójta i za zgodą przedsiębiorstwa komunalnego.
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§22. Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych zobowiązani są do minimalizowania używania jednorazowych opakowań (toreb) z tworzyw nie ulegających biodegradacji.
§23. Przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązani są rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych od poszczególnych właścicieli nieruchomości zbierających te odpady w sposób selektywny.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§24.1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są do:
1) znakowania i rejestracji zwierząt domowych, określi Wójt w zarządzeniu,
2) zabezpieczenia nieruchomości, na której przebywa zwierzę w sposób uniemożliwiający swobodne wydostanie się zwierzęcia poza jej teren,
3) zapewnienia właściwej opieki,
4) natychmiastowego reagowania w sytuacjach powodujących zakłócenie porządku publicznego i ciszy nocnej wywołanego m. in. uporczywym wyciem lub szczekaniem,
5) usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
6) przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras groźnych i olbrzymich bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies ma założony kaganiec, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Zabronione jest:
1) pozostawianie psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz,
2) wpuszczania psów do piaskownic, na place zabaw dla dzieci i boisk szkolnych,
3) wprowadzania psów do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz, a także na teren plaż i kąpielisk (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§25.1. Ustala się strefę dla miejscowości Dominice, Boszkowo-Letnisko, Boszkowo, w której zabrania się hodowli zwierząt gospodarskich, w tym składowania obornika, gnojówki i gnojowicy:
1) dla miejscowości Dominice obejmującą Osiedle I, Osiedle II, ulice: Gryczaną, Letniskową, Widokową, Jeziorną, Wypoczynkową;
2) dla miejscowości Boszkowo-Letnisko obejmującą następujące ulice: Boszkowską, Brzozową, Cichą, Dominicką, Dworcową, Jasną, Kanałową, Leśną, Łąkową, Malinową, Piaskową, Pocztową, Podgórną, Różaną, Słoneczną, Sosnową, Starkowską, Turystyczną, Wiatraczną, Wierzbową, Wiewiórkową, Wiosenną, Wiśniową, Zacisze, Źródlaną, Żeglarską, Wakacyjną, Brzegową, Morelową, Brzoskwiniową, Czereśniową, Śliwkową, Jabłkową, Orzechową, Gruszkową, Porzeczkową, Szkutników;
3) dla miejscowości Boszkowo obejmującą następujące ulice: Akacjową, Azaliową, Boczną, Brzozową, Bukową, Dębową, Fiołkową, Irysową, Jesionową, Klonową, Kolejową, Konwaliową, Liliową, Makową, Młyńską, Narcyzową, Świerkową, Topolową, Tulipanową, Wierzbową, Osada Wędkarska.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich jest zobowiązany:
1) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego Regulaminu,
2) nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych,
3) utrzymywać ład i porządek w miejscach hodowli i chowu,
4) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych,
5) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór.
3. Zastosowane w gospodarstwach rolnych gnojowniki powinny spełniać przepisy prawa budowlanego, a w szczególności posiadać nieprzepuszczalne dno i ściany boczne.
4. Miejsca utrzymywania zwierząt gospodarskich oraz nieruchomości powinny być zabezpieczone przed ich samowolnym opuszczeniem.
5. Zabrania się:
1) chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach budownictwa wielorodzinnego,
2) wprowadzania i wypasania zwierząt gospodarskich na terenach parków, terenach rekreacyjnych i innych miejscach publicznie dostępnych,
3) utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej w promieniu nie mniejszym niż 50 m od budynków szkół, przedszkoli, placówek kulturalnych, zakładów opieki zdrowotnej i urzędów administracji publicznej,
4) utrzymywania ptaków lotnych w sposób powodujący uciążliwości dla otoczenia.

§26.1. Zwłoki zwierząt padłych powinny być zabezpieczone sanitarnie według wskazań lekarza weterynarii lub powiatowego lekarza weterynarii.
2. Zwłoki zwierząt padłych powinny zostać unieszkodliwione przez uprawniony do tego podmiot.
3. Transport zwłok zwierzęcych powinien być wykonywany przez uprawnioną do tego specjalistyczną jednostkę.

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§27.1. Nieruchomości i obiekty na nich zlokalizowane, które należą do osób prawnych lub fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, właścicieli gospodarstw rolnych, właścicieli domów jednorodzinnych, urzędów administracji publicznej, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkoły i placówki kulturalno-oświatowe; obejmuje się obowiązkiem deratyzacji.
2. Podmioty wymienione w ust. 1 zobowiązane są przeprowadzić deratyzację na bieżąco, w przypadku wystąpienia gryzoni.
3. Trucizna powinna być wyłożona w piwnicach oraz miejscach składowania odpadów komunalnych. Miejsca wyłożenia trucizny powinny być oznakowane napisem „Uwaga trucizna”. Przez cały okres deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie.


Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§28. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy odrębne.Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-07-13 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06