OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018: Uchwała Nr XVII/145/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji + rozstrzygnięcie


Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lipca 2016 r. poz. 4552UCHWAŁA NR XVII/145/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 8 lipca 2016 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Na podstawie art. 6n ust. 1, art. 6m ust. 1a i 1b ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 250) i art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1.Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć w terminie:
1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
2) 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 3. Deklarację, o której mowa w § 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć Wójtowi Gminy Włoszakowice:
1) osobiście w Urzędzie Gminy Włoszakowice: adres Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, lub
2) za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej, operatora publicznego na adres Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. Karola Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, lub
3) w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Włoszakowice za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem http://wwww.epuap.gov.pl, jako załącznik w formatach elektronicznych pdf. lub doc.

§ 4. 1.Warunkiem złożenia deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest opatrzenie jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 ze zmianami) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
2.Układ informacji i powiązań między nimi w deklaracji elektronicznej w formacie danych określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
§ 6. Traci moc uchwała nr XX/160/2012 z dnia 19 listopada 2012 r. Rady Gminyu Włoszakowice w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena PrzezbórAutor informacji: Agnieszka Knop
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-07-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-08-19
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-07-13 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06