OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przedszkole w Bukówcu Górnym


STATUT
PRZEDSZKOLA W BUKÓWCU GÓRNYM


§ 1


 1. Przedszkole w Bukówcu Górnym mieści się przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 111.

 2. Organem prowadzącym przedszkole jest Samorząd Gminy Włoszakowice.

 3. Nadzór pedagogiczny prowadzony jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.
§ 2
Statut przedszkola określa:


 1. Cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności w zakresie;

  1. wspomagania indywidualnego rozwoju dzieci,

  2. sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

  3. współdziałania z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

  4. umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

  5. udzielania dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej,

  6. organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

 2. Sposób realizacji zadań przedszkola:

  1. zadania przedszkola realizowane są zgodnie z zainteresowaniami, możliwościami dziecka, z jego indywidualnym rozwojem, integrując treści programowe z potrzebami dziecka i jego środowiskiem,

  2. w całym przedszkolu obowiązuje jednolita podstawa pracy - metoda tradycyjna z wykorzystaniem elementów metody Dobrego Startu i scenariuszy „Przedszkolaki Krok Drugi”,, wydanych przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży, Warszawa 1999 r.

 3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział pod opiekę jednej nauczycielki. Za bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola odpowiada wychowawca.

 4. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów lub upoważnioną osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo dziecka. Osoba uprawniona do tego nie może być pod wpływem alkoholu.§ 3


 1. Organami przedszkola są:

  1. Dyrektor Przedszkola;

 • sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i dokonuje ich oceny,

 • kieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną placówki,

 • reprezentuje przedszkole na zewnątrz,

 • jest odpowiedzialny za wyniki i jakość pracy przedszkola,

 • współpracuje i realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,

 • dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe ich wykorzystanie,

 • podejmuje decyzję w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznaje nagrody dyrektora,

 • decyduje o przyjęciu dzieci do przedszkola, jeżeli liczba zgłoszonych nie jest większa od liczby miejsc,

 • realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami Organów nadzorujących przedszkole,

 • zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodowym,

 • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,

 • zapewnia odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych,

 


  1. Rada Rodziców;

 • reprezentuje ogół rodziców przedszkola,

 • działa na rzecz opiekuńczej funkcji placówki,

 • gromadzi fundusze niezbędne dla wspierania działalności przedszkola, a także ustala zasady użytkowania tych funduszy,

  1. Rada Pedagogiczna, działająca przy Przedszkolu Nr 2 we Włoszakowicach:

  • realizuje uchwały Rady Pedagogicznej,

  • tworzy atmosferę życzliwości, koleżeństwa i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady,

  • oddziaływuje na postawę nauczycieli, pobudza ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

  • dba o autorytet Rady Pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli,

  • opracowuje plan rozwoju i mierzenia jakości pracy przedszkola,

  • zapoznaje członków Rady z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.

  1. Na pierwszym spotkaniu z rodzicami w wyniku głosowania wybiera się Radę Rodziców:

    1. przewodniczący,

    2. skarbnik,

    3. sekretarz.

  2. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań wychowania przedszkolnego, placówka współdziała z w/w Organami przez:

    1. spotkania z rodzicami,

    2. pedagogizację rodziców,

    3. udostępnienie książek pedagogicznych,

    4. pomoc rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych,

    5. organizowaniu posiedzeń i spotkań w miarę potrzeb przedszkolnych z Organem Samorządowym, Radą Rodziców, i Radą Pedagogiczną w celu podejmowania wspólnych decyzji i uchwał dotyczących prawidłowego funkcjonowania placówki.  § 4

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb zainteresowań, uzdolnień stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

  2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie swego dziecka w przedszkolu zobowiązani są złożyć kartę zgłoszenia dziecka w terminie od 15 do 30 kwietnia.

  3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25. Jeżeli liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci przekroczy liczbę miejsc, o przyjęciu dzieci decydować będzie komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola. W skład komisji wchodzić będzie: dyrektor, jako przewodniczący, przedstawiciel Rady Rodziców i przedstawiciel Rady Gminy.

  4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zatwierdzoną przez MEN (DZ. U. Nr 2/2000 - Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 1999 r.) oraz zgodnie z programem wychowania przedszkolnego XXI wieku - ABC, zatwierdzonego przez MEN.

  5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

  6. Czas trwania zajęć dodatkowych (nauka religii), powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci (z dziećmi 5-6-letnimi około 30 min).

  7. Przedszkole w Bukówcu Górnym jest Przedszkolem dwuoddziałowym, (jedna grupa dzieci 6-letnich i jedna grupa dzieci 5-letnich). Jest przedszkolem typu wiejskiego czynne 5 godzin dziennie.

  8. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska, czynne: od godz. 800 do godz. 1300, w dniach, w których odbywa się nauka religii, czas pracy przedszkola wydłużony jest o 30 min.

  9. Dzieci korzystają z jednego posiłku (śniadanie własne). W przedszkolu przygotowuje się herbatę.

  10. Szczegółową organizację wychowania, nauczania, opieki w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący.

  11. W arkuszu organizacyjnym przedszkoli określa się w szczególności:

   1. czas pracy odpowiednich oddziałów,

   2. liczbę pracowników przedszkola,

   3. ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole.

  12. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z nauczycielami współpracującymi.

  13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

  14. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (ferie świąteczne, letnie, dni ustawowo wolne od pracy). Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych.

  15. Wysokość opłat z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu, ustala organ prowadzący przedszkole.


  § 5
  1.W przedszkolu zatrudnione są:
  a. dyrektor przedszkola, która pełni także rolę nauczycielki,

  1. jedna nauczycielka,

  2. woźna,

  3. palacz co - w sezonie grzewczym.

  2. Dyrektor jako nauczyciel i nauczycielka:
  a. prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą,
  b. dokonują mierzenia jakości pracy przedszkola,
  c. są odpowiedzialne za wyniki i jakość tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych wychowanków,
  d. otaczają indywidualną opieką każdego wychowanka,
  e. utrzymują kontakt z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, form pomocy w działaniach wychowawczych i włączenie ich w działalność przedszkola,
  f. dbają o estetykę swoich sal,
  g. gromadzą pomoce dydaktyczne,

  1. prowadzą zajęcia zgodnie z programem wychowania przedszkolnego XXI wieku oraz z koncepcją działań edukacyjnych,

  2. prowadzą obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują ją,

  3. wyniki obserwacji nanoszone są trzy razy w roku na kartę obserwacji dziecka, (IX, II, VI), nauczycielka diagnozuje i ustala kierunek pracy z dzieckiem.

  4. dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, pożądane jest, by nauczycielki prowadziły swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w placówce.

  3. Do zadań sprzątaczki należy:
  a. dbanie o ład i porządek we wszystkich pomieszczeniach przedszkola,

  1. prace porządkowe na zewnątrz obiektu,

  2. przygotowywanie herbaty dla dzieci do śniadania,

  3. wykonywanie bieżących poleceń wydawanych przez dyrektora placówki,

  1. Palacz zatrudniony jest w sezonie grzewczym, tj. od 1.10. do 30.04. i obowiązany jest:

    1. dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,

    2. utrzymać w stanie używalności urządzenia grzewcze.


  § 6
  1. Do przedszkola w zasadzie uczęszczają dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
  2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.
  3. Przedszkole zapewnia wychowankom właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo-wychowawczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej.

  1. Przedszkole chroni dziecko przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej lub psychicznej oraz chroni i szanuje jego godność osobistą.

  2. Dziecko ma prawo do:

    1. akceptacji takim jakie jest,

    2. spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

    3. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

    4. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

    5. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy,

    6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

    7. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić,

    8. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.


  § 7

  1. Dokumentację prowadzi dyrektor przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i przechowuje w zamkniętej szafie.

  2. Zasady gospodarki finansowej oraz utrzymanie przedszkola leży w gestii Samorządu.


  Statut przedszkola, po zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, wchodzi w życie z dniem 23.04.2001 r.


  Dyrektor Przedszkola
  w Bukówcu Górnym
  mgr Renata Dworczak-Misiek

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 1
Opublikowany dnia: 1999-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-28
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06