OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Statut Przedszkola w Krzycku Wielkim


STATUT PRZEDSZKOLA W KRZYCKU WIELKIMI Postanowiena ogólne.


§1

Przedszkole w Krzycku Wielkim jest placówką oświatowo - wychowawczą działającą jako przedszkole publiczne.

§2
Organem prowadzącym przedszkole jest Samorząd Gminy Włoszakowice.

§3
Nadzór pedagogiczny jest przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

§4
Przedszkole w Krzycku Wielkim jest przedszkolem dwuoddziałowym (jeden oddział - dzieci w wieku 3,4,5 lat , drugi oddział dzieci w wieku 6 lat ).

§5


 1. Przedszkole czynne jest 5 godz. Dziennie od 8:00 - 13:00 od poniedziałku do piątku . Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska;

 2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala się z organem prowadzącym i zatwierdzone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny;

 3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania aż herbaty - koszt pokrywają rodzice ( zakup herbaty i cukru);

 4. Stałe opłaty za przedszkole ustala organ prowadzący przedszkole;

 5. Opłaty przyjmowane są w określone dni nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca i są księgowane na specjalnych drukach wydawane przez organ prowadzący przedszkole;

 6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu ( pow.5 dni), rodzicom przysługuje zwrot wpłaty

 7. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, np. Religia, j. Angielski, j. Niemiecki, rytmika itp.;

 • Uczestniczenie dzieci w tych zajęciach zależy od dobrowolne decyzji rodziców

 • Wpłaty za zajęcia dodatkowe rodzice uiszczają w dniach opłat za przedszkolem

 • Rodzice mogą nie wnosić opłat za zajęcia dodatkowe w przypadku długiej nie obecności dziecka w przedszkolu

 • Terminy zajęć dodatkowych ( jeśli takie są) oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości rodziców na pierwszym zebraniu inauguracyjnym rok szkolny

 1. Religia odbywa się w obu grupach 1 godz. Tygodniowo i płatna jest przez Samorząd Gminny Włoszakowice.

II Cele i zadania przedszkola

§6


 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

 2. Celem przedszkola jest:

 • Objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju

 • Stymulowanie rozwoju wychowanka

 • Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie , innych ludzi i otaczającego go świata

 • Współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

 • W obu grupach realizuje się metody tradycyjne z wykorzystaniem elementów “ Przedszkolaki krok drugi” ( Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży)§7


 1. Do zadań przedszkola należą:

 • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie sprawności ruchowej

 • Budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmocnienie więzi uczuciowej z rodziną

 • Nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności czytania i kreślenie symboli graficznych

 • integrowanie treści edukacyjnych

 • wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy

 • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka

 • współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną w celu udzielenia dziecku pomocy specjalistycznej

 • zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski§8


 1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:

 • Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej nauczycielce

 • Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup, odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci

 • Dzieci dojeżdżające z kierunku Sądziła, Krzycko Małe, Boguszyn mają zapewnioną opiekę konwojentki w autobusie szkolnym, a w godz. Oczekiwania na otwarcie przedszkola do godz. 7:45 - po uprzednim uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły , mają zapewnioną opiekę na świetlicy szkolnej. Nauczycielki obu oddziałów przejmują dzieci ok. Godz. 7:50 i zobowiązują się do sprawowania opieki nad dziećmi dojeżdżającymi do godz. 13:05 każdego dnia

 • W trakcie spacerów, wycieczek poza teren przedszkola zapewniona jest opieka nauczycielki.

 1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może wystąpić do Centrum Opieki Społecznej o przyznanie stałej bądź doraźnej dziecinom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

 2. W sprawowaniu opieki nad wychowankami dziecka obowiązku osobistego przeprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dzieci mogą odbierać również osoby dorosłe upoważnione do tego na piśmie przez rodziców bądź opiekunów

 3. Osoba uprawniona do tego nie może być pod wpływem alkoholu.§9


 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej nauczycielce pracującej w układzie godzin podanych na arkuszu organizacyjnym.

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest , by nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.

 3. Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale dziecięcym.III Organy przedszkola.


§10
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami organami przedszkola są:


 1. Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających kwalifikacje nauczyciela przedszkola i co najmniej pięcioletni staż pracy:

 • Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce

 • Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz

 • Dyrektor sprawuje nadzór nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro - zdrowotne

 • Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji

 • Dokonuje mierzenia jakości pracy palcówki, opracowuje narzędzia do mierzenia jakości pracy przedszkola

 • Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych

 • Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami

 • Dyrektor występuje z wnioskami , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola

 • Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami

 • Dyrektor placówki przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.

 1. Rada Rodziców:

 • Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki

 • Współdziałają z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole

 • Uczestnicy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości placówki i zaspakajania potrzeb dzieci.

 • Rada Rodziców:


- opiniuje statut przedszkolaki
- przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu pracy
- ma prawo do wyrażania opinii na temat funkcjonowania palcówki do organu sprawującego nadzór nad przedszkolem


 • W celu wspierania działalności statutowej przedszkole , Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł

 • Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców na zasadzie dobrowolnych zgłoszeń

 • Rada powinna liczyć co najmniej 6 członków z obu grup. Rada Rodziców uchwala regulamin swoje działalności oraz wybiera przewodniczącego

 • Zebrania Rady są protokołowanie

 • W posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor palcówki.

 • Do udziału w posiedzeniach mogą być zaproszone inne osoby z głosem doradczym.§11


 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą:

 • dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola

 • zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą

 1. Rodzice i nauczyciel współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.

 • Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat dziecka , jego zachowania i rozwoju

 • Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym

 • Rodzice maja prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszkola oraz znać tematy i treści koncepcji edukacyjnej w danym oddziale

 • Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówkiIV. Organizacja przedszkola

§12


 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym

 2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych

 3. Przedszkole jest dwudziałowe.§13


 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz przedszkola opracowany przez dyrektora

 2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny

 3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

 • czas pracy poszczególnych oddziałów

 • liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych

 • ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący przedszkolem

 • terminy przerw w pracy przedszkola§14


 1. Podstawą do zgłoszenia dziecka do przedszkola jest “ Karta zgłoszenia dziecka”

 2. W przypadku , gdy liczba dzieci jest mniejsza od ilości miejsc, dyrektor przedszkola może odstąpić od powoływania komisji kwalifikacyjnej

 3. Powołana komisja kwalifikacyjna składa się:


a) z przedstawicieli rady pedagogicznej
b) z przedstawicieli rodziców i organizacji lokalnych
c)przedstawicieli placówek przedszkolnych najbliżej usytuowanych


 1. Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola

 2. Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola ustalane są co rok przez Komisję

 3. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci z rejonu, zamieszkałej najbliżej przedszkolaki

 4. Dodatkowe kryteria przyjęć do przedszkola ustala komisja Kwalifikacyjna§15


 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wag zbliżonego wieku np. 3-5 latki

 2. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb placówki i realizacji założeń programowych§16


 1. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić 15 -20 w tym 2-5 dzieci niepełnosprawnych

 2. Decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Komisja Kwalifikacyjne po wnikliwym zbadaniu sprawy oraz ze szczególnym zwróceniu uwagi na to, czy rozkład architektoniczny przedszkola jest właściwy do przyjęcia dziecka niepełnosprawnego.§17


 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:


a) Podstaw programowych opracowanych przez MEN ( Dz.U.nr 2/200)
b)Programu wychowania przedszkolnego XXI w. “ABC” Wydanego przez MEN W - wa 2000 przyjęty przez Radę Pedagogiczna


 1. Organizacje pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną

 2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne,higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych

§18


 1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:


- 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci dla 3,4 i 5 latków i salę dla 6 latków mieszczącą się w Zespole Szkół w Krzycku Wielkim
- kuchnię
- pomieszczenia administracyjno- gospodarcze


 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.


Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.

V. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

§19


 1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora , nauczyciela oraz pracownika obsługi

 2. zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.§20


 1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowi powierzonych mu wychowanków

 2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy

 3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno - kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń

 4. W pracy dydaktyczno - wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów

 5. Nauczyciel prowadzi dokumentację swoje pracy oraz obserwuje pedagogicznie. Do obserwacji pedagogicznej wprowadzono kartę obserwacji dziecka, którą wypełnia się trzy razy do roku.

 6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.

 7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel otacza indywidualna opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formę pracy do jego możliwości.

 8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo - edukacyjnych.§21
Do zadań sprzątaczki należy:
a) sprzątanie, utrzymanie wzorowej czystości w pomieszczeniach przedszkola
b) utrzymanie wzorowej czystości przed przedszkolem
c) przestrzeganie przepisów BHP
d) sprawdzanie zabezpieczenia obiektu przedszkolnego w czasie,a w szczególności po zakończeniu pracy
e) wykonywanie innych czynności i prac wynikających z potrzeb przedszkola zalecanych przez Dyrektora przedszkola


 1. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków

 2. Szczegółowe zadania pracowników przedszkola określają odrębne przepisy.§22
Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.


 1. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego, do przedszkola może również uczęszczać dziecko, które nie przekroczyło 10 lat.

 2. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka , które nie ukończyło 3 roku życia - przyjmując pewną tolerancję ( np. do 2 miesięcy)§23


 1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo edukacyjnego uwzględniając zasadę:


- zaspakajanie potrzeb dziecka
- aktywności
- indywidualności
- organizowanie życia społecznego
- integracji


 1. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej.

 2. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków

 3. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice bądź opiekunowie we wrześniu, na początku roku szkolnego.§24
Na podstawie uchwały rady pedagogicznej, dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy:


 • dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni, a rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności

 • rodzice bez podania przyczyny systematycznie zalegają z opłatami za przedszkole


VI. Zasady gospodarki finansowej.

§25
Przedszkole jest jednostką publiczną , która swoje wydatki pokrywa z budżetu Gminy Włoszakowice.

§26


 1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy do akceptacji zarządowi.


Plan finansowy zatwierdza Zarząd Gminy Włoszakowice.VII. Postanowienia końcowe.

§27


 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami

 2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.§28
Statut przedszkola po zatwierdzeniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wchodzi w życie z dniem 23.04.2001r.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2001-04-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06