OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przedszkole w Jezierzycach Kościelnych


STATUT PRZEDSZKOLA W JEZIERZYCACH KOŚCIELNYCH


§ 1

 1. Przedszkole w Jezierzycach Kościelnych mieści się w budynku nr 32

 2. Organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Włoszakowice

 3. Nadzór pedagogiczny prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty


§ 2

Statut przedszkola określa:

 1. Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991r. oraz przepisów wydanych na jej podstawie w szczególności

 1. Udzielenie pomocy psychologiczno - pedagogicznej przez:

 • Wyselekcjonowanie dzieci

 • Poinformowanie rodziców o wyniku diagnozy

 • Przyjęcie roli pośrednika między poradnię, a rodzicem i ustalenie terminu wizyty

 • Pedagogizacja rodziców

 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka

 • Zdiagnozowanie dziecka, opracowanie planu pracy wyrównawczej

 • Podział dzieci na zespoły i stosowanie odpowiednich zadań

 • Różnicowanie zadań w grupie wielopoziomowej

 • Tworzenie warunków miłej atmosfery i warunków dobrej zabawy

 1. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

 • Kształtowanie nawyków higieniczno - kulturowych i sprawności samoobsługowych

 • Prowadzenie codziennych ćwiczeń porannych i zabaw ruchowych

 • Korzystanie ze świeżego powietrza (spacery, wycieczki, wietrzenie sal)

 • Dbałość o odpowiedni ubiór dziecka

 • Zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego

 • Przestrzeganie warunków bezpiecznego posługiwania się nożyczkami i przyborami

 • Podjęcie współpracy z rodzicami i przestrzeganie regulaminu przedszkola

 1. Umożliwienie dzieciom podczymywania poczucia tożsamości religijnej

 • Jeżeli do przedszkola zgłosi się dziecko innego wyznania należy zapewnić mu inne zajęcia lub za zgodą rodziców może pójść wcześniej do domu

 1. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

 • W przypadku , gdy do przedszkola zgłosi się dziecko niepełnosprawne należy otoczyć je szczególną opieką może ono przebywać w przedszkolu 2 godziny w obecności matki (gdy zagraża otoczeniu)

 • Udostępnienie za zgodą rodziców dokumentacji specjalistycznej nauczycielce w celu ukierunkowania pracy z danym dzieckiem

 1. Wspomaganie rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do nauki w szkole

 • Udzielenie rodzicom rzetelnej wiedzy na temat jego rozwoju i zachowania

 • Organizowanie zajęć otwartych - 1 w ciągu roku oraz imprez okolicznościowych

 • Kontakt ze szkołą - zwiedzenie swojej przyszłej klasy i biblioteki

 • Opracowanie i udostępnienie rodzicom propozycji ćwiczeń do pracy wyrównawczej

 1. Pomaga rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem odpowiednio do możliwości przedszkola

 • Zajęcia na powietrzu odbywają się na placu zabaw i sprzęcie dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci

 • Podczas wycieczek opiekę pomagają sprawować rodzice - na 10 dzieci przypada 1 opiekun

 • Dzieci ze Zbarzewa i Gołanic mają zapewnioną opiekę przed dojazdem do domu ze strony nauczycielki

 1. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę wskazaną wcześniej przez rodziców osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu


§ 3

 1. Organami przedszkola są:

 1. Dyrektor - nauczyciel przedszkola (członek Rady Pedagogicznej działającej przy Przedszkolu Nr 1 we Włoszakowicach)

Dyrektor przedszkola:

 • Pełni funkcję nauczyciela

 • Kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną

 • Reprezentuje przedszkole na zewnątrz (imprezy okolicznościowe)

 • Współpracuje z Radą Rodziców

 • Podejmuje decyzje w sprawie zatrudnienia i zwalniania pracowników

 1. Rada Rodziców

 • Zostaje powołana na zebraniu rodziców3w głosowaniu jawnym

 • W skład jej wchodzą: przewodniczący, sekretarz, skarbnik

 • Zadania Rady Rodziców określa regulamin, który

 • Gwarantuje każdemu z członków swobodę w działalności i podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji i z racji pełnienia funkcji

 • Sekretarz prowadzi protokół spotkań rodziców

 • Skarbnik prowadzi pełną dokumentację przyjętych pieniędzy od rodziców, jak również ich rozchód

 • Rada Rodziców przez własne inicjatywy zdobywa środki finansowe z imprez dochodowych. Po uzyskaniu dochodów Rada Rodziców rozlicza się przed ogółem rodziców


§ 4

 1. Przedszkole w Jezierzycach Kościelnych jest przedszkolem jednoodziałowym, typu wiejskiego

 2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku 3, 4, 5, 6 lat

 3. Czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska, czynne od 8.00 do 13.00

 • W dniach, w których odbywa się religia przedszkole czynne jest do 13.30

 1. Liczba dzieci w przedszkolu nie może przekraczać 25

 • Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza liczbę miejsc - o przyjęciu dzieci decyduje Komisja społeczna powołana przez dyrektora przedszkola

W skład komisji wchodzą:

 • Dyrektor przedszkola jako przewodniczący komisji

 • Przedstawiciel Rady Gminy

 • Przedstawiciel Rady Rodziców

 • Organ prowadzący ustala odpłatność za przedszkole i wynosi 0,35/h

 • Rodzice ubiegający się o umieszczenie swego dziecka w przedszkolu obowiązani są złożyć kartę zgłoszenia dziecka w terminie do 30 kwietnia

 1. Czas pracy na realizację programu wynosi 5 godzin dziennie


§ 6

1.Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego (załącznik nr 1 do rozporządzania Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 1999r zmieniającego się rozporządzanie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego (DZU nr 2 z 17 stycznia 2000r. poz.18), i z Programem wychowania przedszkolnego XXI wieku - ABC, wydanym przez WS i P

 1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 m9inut

 2. Czas trwania nauki religii z dziećmi 6 letnimi wynosi 30 minut - poza 5 godzinami pracy przedszkola od 13.00 - 13.30


§ 8

 1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do 15 maja każdego roku

 2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole po pozytywnym zaopiniowaniu przez nadzór pedagogiczny

 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się czas pracy oddziału, ogólną liczbę godzin i godzin ponadwymiarowych§ 9

 1. Przedszkole pracuje na podstawie ustalonego rozkładu dnia z uwzględnieniem ochrony zdrowia i higieny, również uwzględniając potrzeby dzieci


§ 10

 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący (w ferie świąteczne i przerwy od pracy, w przedszkolu wykonuje się prace modernizacyjne i porządkowe)

 2. W przedszkolu organizowany jest 1 posiłek dziennie na zasadzie, że dzieciom przygotowuje się herbatę, a kanapki przynosi każde dziecko we własnym zakresie
§ 15

 1. Nauczyciel jako dyrektor prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną, opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, a w szczególności związanych z:

 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

 • Opracowuje narzędzia do mierzenia jakości pracy

 • Opracowuje koncepcje działań edukacyjnych

 • Prowadzi obserwacje pedagogiczne - 3 razy w ciągu roku szkolnego

 • Karty obserwacji gromadzi w teczkach

 • Nauczyciel diagnozuje i ustala kierunek pracy z dziećmi

 1. Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc pedagogiczno - zdrowotną

 2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z dzieci i utrzymuje kontakt z ich rodzicami. Rodzice miejscowi są informowani o postępach przez rozmowę i wystawę prac w szatniach.. Natomiast rodzice dzieci dojeżdżających poprzez korespondencję i wgląd do prac 1 raz w miesiącu

 3. Włączenie rodziców w działalności przedszkola - uroczystości: Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Matki


§ 16

 1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.. Dzieci ,którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do 10 roku życia

 2. Przedszkole zapewnia wychowankom:

 • Właściwe zorganizowanie procesu opiekuńczo - wychowawczego zgodnie z zasadami higieny umysłowej

 • Chroni przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony poszanowania jego godności osobistej

 • Życzliwe i przedmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo - dydaktycznym

 1. Dziecko ma prawo do:

 • Akceptacji takim jakim jest

 • Spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje

 • Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju

 • Zabawy i wyboru towarzyszy zabaw

§ 17

Dokumentację przedszkola prowadzi dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Gospodarkę finansową oraz utrzymanie przedszkola prowadzi Samorząd Gminy

ZATWIERDZONY NA RADZIE PEDAGOGICZNEJ 4-02-2003

PODPISY: J. Zarabska
L. Walkowiak
A. Bajon
M. Tyrała

Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2003-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06