OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: referent (1/2 etatu) w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach - nabór zakończony


OGŁOSZENIE


Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko – referent (1/2 etatu)
w Zespole Szkół Ogólnokształcących,
64-140 Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 30


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym lub związane z rachunkowością.

2. Wymagania dodatkowe:

a) dokładność, komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność, umiejętność sprawnej organizacji pracy,
b) znajomość zagadnień z zakresu płac i spraw zusowskich, rachunkowości,
c) doświadczenie zawodowe na stanowisku ds. płac,
d) dobra znajomość obsługi programu: Płatnik, pakiet Progman, MS Office
(w szczególności MS Excel), umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
e) doświadczenie zawodowe w administracji oświatowej będzie dodatkowym atutem.


3. Zakres wykonywanych zadań:

a) prowadzenie i archiwizacja płac oraz dokumentacji płacowej,
b) sporządzanie list płac, prowadzenie ewidencji wynagrodzeń zatrudnionych osób,
c) prowadzenie rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, rozliczanie z Urzędem Skarbowym (podatek dochodowy od osób fizycznych),
d) sporządzanie we współpracy z głównym księgowym planów finansowych
i sprawozdań odnoszących się do wynagrodzeń i ich pochodnych,
e) bieżąca kontrola wypłacanych dodatków – zgodnie z aktualnymi przepisami,
f) obliczanie i przygotowywanie wypłat wszystkich zasiłków z ubezp. społecznego oraz obliczanie i sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych oraz dla ZUS,
g) naliczanie skutków podwyżek i sporządzanie sprawozdań dla jednostek nadrzędnych,
h) przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb emerytalno-rentowych,
i) wydawanie zaświadczeń o zarobkach,
j) obsługa programu E-Bank, pakietu ProgMan, pakietu MS Office,
k) wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.4. Informacje o warunkach pracy:

a) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących, 64-140 Włoszakowice,
ul. K. Kurpińskiego 30,
b) budynek nie jest przystosowany do pracy dla osób niepełnosprawnych z trudnościami
w poruszaniu i przemieszczaniu się,
c) rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – referent,
d) wymiar czasu pracy: 1/2 etatu,
e) termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: styczeń 2017 roku,
f) umiarkowany kontakt z klientem,
g) zmienne tempo pracy,
h) dyspozycyjność.

5. Wymagane dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b) życiorys (CV),
c) kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,
d) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu poświadczające posiadane doświadczenie zawodowe,
e) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu
za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.


6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1) Dokumenty należy składać w terminie od ukazania się ogłoszenia do dnia
30 września 2016 r. do godz. 14.00

2) Sposób składania dokumentów:
Wymagane dokumenty i oświadczenia należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko referenta w Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach”.

3) Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. K. Kurpińskiego 30, 64-140 Włoszakowice lub
za pośrednictwem poczty. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki pocztowej, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki.

7. Pozostałe informacje:

1) Aplikacje, które wpłyną do ZSO Włoszakowice po wyżej określonym terminie,
w inny sposób niż określony w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane.
2) Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 z późn. zm.) wszystkie wymagane dokumenty muszą być złożone
w języku polskim.
3) Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, a o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie ZSO Włoszakowice.
5) Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które
w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
6) Dokumenty wybranego kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie naboru zostaną dołączone do akt osobowych.
7) Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.Autor informacji: Zespół Szkół Ogólnokształcących
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-09-19
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-17
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-09-19 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06