OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Przedszkole nr 1 we Włoszakowicach


STATUT PRZEDSZKOLA NR 1 WE WŁOSZAKOWICACHOpracowany na podstawie art.60 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 wrzesnia 1991r. Z późniejszymi zmianami - Rozporządzenie MEN z dnia 31 stycznia 2002r.


§ 1


PRZEDSZKOLE NR 1
ul.Spokojna 4
64-140 Włoszakowice

§ 2


 1. Statut przedszkola okresla, że:

1) Przedszkole realizuke cele i zadania zgodnie z przepisami prawa oświatowego, a wszczególności w zakresie:
a) udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez:
- prowadzenie obserwacji i dokonanie wstepnej diagnozy,
- poinformowanie rodziców o wynikach,
- prowadzenie pracy wyrównawczej we współpracy z rodzicami,
- wskazywanie rodzicom odpowiednich specjalistów,
- zorganizowanie pomocy specjalistycznej (w miarę możliwości) w przedszkolu (płatne przez rodziców)
- pedagogizacje rodziców.
b) stwarza możliwość organizowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym poprzez:

     • przyjęcie dziecka na okres próbny (1 miesiąc),

     • pobyt z rodzicem w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci i funkcjonowania grupy (2-3 godziny dziennie),

     • ukierunkowanie oddziaływań we współpracy z rodzicami poprzez udostępnienie dokumentacji specjalistycznej nauczycielkom.

        1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez:

          1. - kształtowanie i doskonalenie różnych umiejętności,
           - różnicowanie zdań w grupie wielopoziomowej,
           - zdiagnozowanie dzieci i opracowanie planów pracy wyrównawczej,
           - podzielenie dzieci na zespoły - przygotowanie zakresu ćwiczeń i pomocy dydaktycznych,
           - tworzenie warunków dobrej i aktywnej działalności,
           - prace indywidualną z dzieckiem, a także wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu do późniejszej nauki poprzez:
           - udzielanie rodzicom wiedzy na temat rozwoju i zachowania dziecka,
           - organizowania zajęć otwartych (2 razy w roku) oraz zebrań,
           - udostepniania opracowanych ćwiczeń do pracy indywidualnej,
           - pomaga rodzinie w sprawowaniu opieki nad dzieckiem odpowiednio do potrzeb rodziców i możliwości przedszkola.

            1. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz poza terenem za jego bezpieczeństwo odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu powierzono wychowawstwo oddziału lub nauczyciel go zastepujący. Do opieki na wycieczkach lub innych wyjazdach włączni są rodzice oraz pozostały personel przedszkola.

           Troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci poprzez:
           - kształtowanie nawyków higieniczno - kulturalnych, sprawności i czynności samoobsługowych,
           - przeprowadzanie codziennych ćwiczeń i zabaw ruchowych,
           - korzystanie ze świeżego powietrza (spacery, wycieczki, wietrzenie sali),
           - dbałość o odpowiedni ubiór dziecka,
           - zapoznanie z podstawowymi zasadami ruchu drogowego,
           - przestrzeganie warunków bezpiecznego posługiwania się przyborami i urządzeniami,
           - podjęcie współpracy z rodzicami.

            1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do systematycznego i punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub upoważnioną dorosła osobę wskazaną wcześniej przez rodzica w stanie trzeźwym. W przypadku odbierania przez starsze rodzeństwo rodzice zobowiązani są do pisemnego oświadczenia o pełnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka.


           § 3

           1. Organami przedszkola są:

           a) Dyrektor przedszkola, który odpowiedzialny jest za całokształt pracy przedszkola. Powołany na stanowisko w wyniku konkursu lub przedłużenia kadencji. Podejmuje działania i decyzje zgodnie z przepisami prawa oświatowego, aktualnymi zarządzeniami i w ramach swoich kompetencji:
           - kieruje bieżącą działalnością wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola,
           - prowadzi, przygotowuje i przewodniczy radzie pedagogicznej,
           - podejmuje decyzje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wyróżnień oraz wymierzania kar porządkowych,
           - współpracuje z Komitetem Rodzicielskim,
           b) Rda pedagogiczna, która działa w oparciu o opracowany regulamin swej działalności, a dotyczy on między innymi takich spraw, jak:
           - zatwierdzanie programów i planów pracy przedszkoli,
           - zatwierdzanie statutów przedszkoli,
           - podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych,
           - organizowanie pracy przedszkoli.
           Inne kompetecje rady realizowane są poprzez podejmowanie uchwał i czuwanie nad ich realizacją, formowanie wniosków i opinii. Uchwały podejmowane są większością głosów. Dokumentem działności rady pedagogicznej jest protokolarz opieczętowany i podpisany przez dyrektora placówki, a protokolant zmienny.
           c) Rada rodziców, która nosi nazwę Komitetu Rodzicielski.
           Ma prawo występować do dyrekcji, rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola i dzieci. Wybiera swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na dyrektora placówki.

           1. Komitet Rodzicielski jest organem społecznym, wybieranym na zebraniu ogólnym.

           2. Komitet Rodzicielski opracowuje wspólnie z dyrekcją plan współpracy na dany rok szkolny oraz sposób gromadzenia funduszy (składki rodziców) i ich wydatkowanie w planie finansowym. Ustalona skłądka pobierana jest przy odpłatności za przedszkole co miesiąc, a pieniądze gromadzone na koncie. Plan współpracy określa formy współdziałania włączając rodziców do:

           - realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych,
           - pomocy w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i środowiskowych,
           - prac użytecznych na rzecz przedszkola,
           - ustalenia sposobu przekazywania informacji między rodzicami i przedszkolem.
           Rodzice mają możliwość uczestniczenia w codziennym życiu przedszkola, np. Zajęcia otwarte, uroczystości, wycieczki, spotkania. Mają prawo wyrażania opinii, uwag i wniosków. Oczekiwać moga od przedszkola otwartości tzn. Jawności działań poprzez ich znajomość i akceptację zgodną z oczekiwaniami.
           Od rodzicówwymaga się:
           - przestrzegania regulaminu przedszkola,
           - systematycznego przyprowadzania dziecka do przedszkola,
           - uiszczania opłaty w wyznaczonych terminach.


           § 4

           Do odziałów dzieci przydzielane są według rocznika ( wyjątkiem może być łączenie rodzeństwa) w liczbie do 25 dzieci.

           § 5

           1. Praca wychowawczo - dydaktyczna oparta jest na podstawie programowej - Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 1999r. I według “ABC - program wychowania przedszkolnego XXI wieku” A.Łady-Grodzkiej, E.Bełczewskiej, M.Herde, E.Kwiatkowskiej, J.Wasilewskiej w ramach określonych obszarów edukacyjnych w ciągu 5 godzin dziennie.
           2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
           3. Dodatkowo prowadzona jest nauka języka angielskiego dwa razy w tygodniu po 30 minut poza czasem pracy przedszkola - gdy zbierze się grupa. Koszty ponoszą rodzice. W przypadku zainteresowania rodziców mogą być prowadzone inne dodatkowe zajęcia z pełną odpłatnością ponoszoną przez rodziców.

           § 6

           1. Przedszkole jest III oddziałowe z liczbą 60 dzieci według orzeczenia organizacyjnego w wieku od 3 do 5 lat.


           § 7

           1. Całokształt organizacji pracy w danym roku szkolnym okresla “Arkusz organizacji przedszkola...” opracowany przez dyrektora do końca maja. Zatwierdz go organ prowadzący, którym jest Samorząd Gminy Włoszakowice.

           2. Arkusz organizacji przedszkola określa:

           1) Czas pracy poszczególnych oddziałów:
           a) czas pracy 2 oddziałów od godziny 8.00 do 13.00,
           b) czas pracy jednego oddziału od 7.30 do 12.30,
           2) Liczbę zatrudnionych pracowników przedszkola:
           a) 3 pracowników pedagogicznych ( w tym 1 dyrektor),
           b) 2 pracowników obsługowych,
           c) 1 pracownik na umowe zlecenie,
           3) Liczba godzin finansowanych ze środków Urzędu Gminy 75 godzin tygodniowo, w tym 7 godzin ponadwymiarowych.

           § 8

           1. Na radzie pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego ustalany jest ramowy rozkład dnia.

           2. Nauczycielki poszczególnych oddziałów ustalają szczegółowy rozkład dnia dla swojej grupy, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.


           § 9

           1. Przedszkole czynne jest cały rok z 2-miesięczną przerwą wakacyjną.

           2. Statut przedszkola określa:

           1) Przedszkole czynne jest 5 godzin dziennie ( każdy oddział).
           2) Przerwa w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia każdego roku.
           3) W trakcie pobytu dzieci w przedszkolu spożywają śniadanie przyniesione z domu, z herbatą przygotowaną w przedszkolu.
           4) Opłatę administracyjną za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący, a decyzję o zmianie wysokości podejmuje Rada Gminy - uchwałami.

           § 10

           1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednej nauczycielki - wyjątek stanowi łączenie oddziałów podczas schodzenia się dzieci w godzinach od 7.30 do 8.00 oraz rozchodzenia w czasie od 12.30 do 13.00.

           2. Wychowawstwo grup zmienia się co roku ( nie ma ciągłości) z uwagi na rozmieszczenie sal ( dzieci pięcioletnie na zagospodarowanym poddaszu) oraz pomoc wychowawczą w grupie maluchów co daje dyrektorowi możliwość przyjmowania interesantów, załatwiania spraw służbowych itp...


           § 11

           1. Statut przedszkola okresla nauczycielom zakres zadań, do których należą:

           1) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci poprzez:
           a) zapoznawanie z zadaniami pracy wychowawczo - dydaktycznej,
           b) informowanie rodziców o wynikach obserwacji (karta współpracy z rodzicami),
           c) pedagogizację rodziców,
           d) zajęcia otwarte (2 razy w roku),
           e) udział rodziców w uroczystościach przedszkolnych.
           2) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz jej jakość poprzez:
           a) pisanie planów (miesięcznych, pracy wyrównawczej),
           b) opracowywanie narzędzi badawczych,
           c) gromadzenie pomocy dydaktycznych,
           d) wprowadzanie elementów innowacji pedagogicznych,
           e) dokumentowanie swej pracy zgodnie z ustaleniami,
           f) znajomośc prawa oświatowego,
           g) nauczycielki nie biorą odpowiedzialności za efekty pracy przy systematycznej nieobecności dziecka w przdszkolu.
           3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz jej dokumentowanie poprzez:
           a) prowadzenie obserwacji przez wrzesień, październik (karta obserwacji),
           b) zdiagnozowanie dzieci,
           c) podzielenie na zespoły wyrównawcze,
           d) opracowanie planu pracy wyrównawczej,
           e) praca indywidualna.
           4) Współpraca ze specjalistami poprzez:
           a) zapraszanie specjalistów do przedszkola,
           b) pośredniczenie w naiązywaniu kontaktu ze specjalistami,
           c) kierowanie do poradni specjalistycznych,
           d) wymianę informacji w obu kierunkach.

           1. Ponadto organizowane sa zebrania ogólne i w poszczególnych oddziałach - 4 razy w roku oraz zajęcia otwarte 2 razy w roku.


           § 12

           1. Do przedszkola przyjmowane sa dzieci w wieku od 3 do 5 lat, a nawet młodsze (jeżeli w wystarczającym stopniu opanowały czynności higieniczno - obsługowe), a w wyjątkowych przypadkach dzieci specjalnej troski po okresie próbnym.

           2. Ze względu na wiek dzieci przyjmowanych do przedszkola (3 do 5 lat) nie praktykuje się pozostawiania dziecka dłużej, jeżeli zachodzi obawa odroczenia obowiązku szkolnego.

           3. Rodzice pragnący zapisać dziecko do przedszkola pobierają Kartę Zgłoszenia w placówce w terminie ogłoszonym w regionalnym miesięczniku “Nasze Jutro”. Jeżeli liczba zgłoszeń nie przekracza liczby miejsc przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola. W przeciwnym wypadku przyjęć dokonuje Komisja Kwalifikacyjna zgodnie z zarządzeniem MEN z dnia 15 lutego 1999r. Rodzice dzieci nie przyjętych mają prawo się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji do Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Gminy. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci nowe w ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca.

           1) Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
           a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo - dydaktycznego, wspomagającego jego indywidualny rozwój (sprawności i umiejętności),
           b) życzliwego traktowania, akceptacji takim, jakie jest,
           c) swobody wyrażania myśli, wyboru towarzyszy zabawy,
           d) miłej i bezpiecznej zabawy.
           2) Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w uzasadnionych przypadkach:
           a) nie regulowania należnej odpłatności za przedszkole,
           b) długotrwałej, nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka oraz odizolowania na czas określony z powodu występowania wszawicy, innych chorób zakaźnych.

           § 13

           1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

           2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określaja odrębne przepisy.           Statut został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dniu 4 lutego 2003r.

           Podpisy Rady Pedagogicznej

      Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
      Informację wprowadził: 4
      Opublikowany dnia: 2003-07-12
      Wprowadzony do BIP dnia: 2003-07-12
      Zmian: 0
      Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
      Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


       

      Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06