OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007

Numer uchwały: 2007/5/30
Numer sesji: 5
Rok: 2007

UCHWAŁA NR V/ 30 /2007
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 1  marca 2007 roku
w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy na rok 2007


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz. U.  z  2006 roku Nr 181, poz. 1337 ) oraz art. 165 i art. 184 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych  (  Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U z 2006 roku Nr 249, poz. 1832    )  Rada Gminy uchwala co następuje:                                            


       
      § 1
1.Postanawia się zwiększyć  dochody budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 1 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 158.158 złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2.Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 1 ust. 2 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” zwiększa się o kwotę 12.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.
      
      § 2
1.Postanawia się zwiększyć  wydatki budżetu Gminy na rok 2007 określone w § 2 ust. 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” o kwotę 158.158  złotych, jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2.Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określone w § 2 ust. 4 pkt 1 uchwały Nr III/15/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006  roku  „ w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2007 rok” zwiększa się o kwotę 12.000 złotych, jak w załączniku nr 3 do uchwały.

      § 3
Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2007 wynosi:
1 ) po stronie dochodów 17.704.685 złotych, w tym  dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami  3.505.908 złotych
2 ) po stronie wydatków 17.479.685 złotych, w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 3.505.908 złotych.


        § 4
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.
                                                        
        § 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2007.
   

Przewodniczący Rady Gminy
                                                
(-)  Irena Przezbór

Uzasadnienie zmiany budżetu:

1.Zmiany po stronie dochodów ( załącznik nr 1 ) spowodowane są:
1) zwiększeniem  wpływów w podatku od nieruchomości w związku  z opodatkowaniem budowli GZK sp. z o. o. o kwotę 252.900 złotych,
2)  zwiększeniem dotacji Wojewody na:
     a) wypłatę zasiłków rodzinnych o 12.500 złotych,
     b)  opłacenie składek ubezpieczeniowych od podopiecznych GOPS o 600 złotych,
3)  zmniejszeniem subwencji oświatowej o 75.772 złote,
4)  zmniejszeniem prognozowanych wpływów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o 26.470 złotych,
5)  zmniejszeniem dotacji Wojewody na wypłatę zasiłków z OPS – u o 5.600 złotych.

2.Zmiany po stronie wydatków ( załącznik nr 2 ) spowodowane są:
1)  urealnieniem kwot dotyczących realizacji zadań dotowanych w kwocie 7.500 złotych,
2)  urealnieniem środków należnych szkołom w kwocie 44.258 złotych,
3)  wprowadzeniem zadań z zakresu bezpieczeństwa i ochrony obiektów Gminy 15.400 złotych,
4)  wnioskowanymi przeniesieniami w podziałkach klasyfikacyjnych w ZS w Dłużynie i Przedszkolu we Włoszakowicach w kwocie 8.962 złote,
5)  zwiększeniem wydatków na dofinansowanie działalności z zakresu gospodarki ściekowej ( obniżenie odpłatności za 1 m3 ścieków ) w kwocie 91.000 złotych.  

3.Trzy z w/w dotacji oraz wydatków na realizację zadań nimi finansowanych dotyczą zadań zleconych i mają swe odzwierciedlenie w załączniku nr 3 powodując ich wzrost o 12.000 złotych.

 

 

 


 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 0000-00-00
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-03-22
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06