OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2014-2018 Uchwała Nr XX/166/2016 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


(Uchwała ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 5807 z dnia 4 października 2016 r.)

UCHWAŁA NR XX/166/2016
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 27 września 2016 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 2a pkt 1 i ust. 3 w związku z art. 6j ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Poz. 446) – Rada Gminy Włoszakowice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Metoda ustalenia opłaty określona w ust. 1 polega na zastosowaniu iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w niniejszej uchwale.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - w wysokości 10 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny - w wysokości 18 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Włoszakowice nr III/20/2015 z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 listopada 2016 r.Przewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Irena Przezbór


Autor informacji: Agnieszka Knop
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-10-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-10-05
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-10-04 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06