OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: Stanowisko do spraw zamówień publicznych 1/2 etatu - nabór zakończony

Numer dokumentu: 5
Rok: 2016

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice

1. Stanowisko do spraw zamówień publicznych 1/2 etatu

2. Wymagania niezbędne:
1.) obywatelstwo polskie,
2)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)dobry stan zdrowia,
5)wykształcenie wyższe magisterskie z zakresu administracji lub prawa,
6)nieposzlakowana opinia,
7) dobra znajomość obsługi komputera

3. Wymagania dodatkowe:
1) co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,
2) umiejętność interpretacji aktów prawnych szczególnie dotyczących zamówień publicznych ,
3) umiejętność sporządzania dokumentacji postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
4) znajomość zagadnień z zakresu zamówień publicznych, samorządu gminnego,
5) prawo jazdy kat. B,
6) dobra umiejętność obsługi komputera, organizacji czasu pracy, dokładność komunikatywność, wysoki poziom zaangażowania i poczucie odpowiedzialności, umiejętność podejmowania decyzji.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu zamówień publicznych dla urzędu gminy i jednostek Gminy Włoszakowice,
2) przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, do których stosuje się przepisy ustawy PZP oraz postępowań do których nie stosuje się przepisów ustawy PZP,
3) przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, na podstawie opisu przedmiotu zamówienia przygotowanego przez pracownika urzędu lub jednostki gminy,
4) uczestniczenie w pracach komisji przetargowych powołanych do przygotowania i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
5) prowadzenie dokumentacji przetargowych,
6) prowadzenie szkoleń i dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jednostki Gminy i Urząd,
7) przesyłanie drogą elektroniczną ogłoszeń o zamówieniach publicznych do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, umieszczanie dokumentów przetargowych i wszystkich informacji z zakresu toczącego się postępowania przetargowego na stronie internetowej Gminy, publikacja ogłoszeń o zamówieniach publicznych poprzez umieszczanie ich na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice,
8) prowadzenie czynności związanych z zawarciem umowy z wybranym wykonawca, poprzez dokonywanie wstępnej kontroli projektów umów przed przedłożeniem do ostatecznego zatwierdzenia przez radcę prawnego,
9) prowadzenie korespondencji z wykonawcami,
10) prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
11) archiwizacja dokumentacji przetargowej.

5. Informacje o warunkach
1) praca w biurze urzędu gminy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń
biurowych oraz na terenie gminy Włoszakowice,
2) budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych z trudnościami w
poruszaniu się i przemieszczaniu się,
3) zmienne tempo pracy,
4) dyspozycyjność,

6. Informacje dodatkowe:
Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

7. Wymagane dokumenty:
1) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do
pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór
do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),
2) list motywacyjny,
3) życiorys (CV),
4) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
(druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),
6) oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych ( druk
do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kserokopie)

8. Termin i miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we
Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 lub pocztą na adres urzędu z dopiskiem
„ Nabór na stanowisko do spraw zamówień publicznych” w terminie do dnia 28 października 2016 r.
Aplikacje które wpłyną do urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznego ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowice.


Przyg. Monika KlemenskaAutor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-11-08
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2016-10-12 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06