OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach


PROJEKT

U C H W A Ł A NR ……………/2016

Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ……………………………………w sprawie : uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włoszakowice
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. H, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Z 2016r poz.446 ze zm.) oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jedn. Z 2016r poz.930 z późn. zm.) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:


§ 1.


Uchwala się Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy

Irena Przezbór

Załącznik
do Uchwały Nr …………………
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia ……………………………S T A T U T


Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we WłoszakowicachROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1.
Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach, zwany dalej statutem, określa:

1.Podstawy prawne działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Włoszakowicach
2.Cele i przedmiot działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach
3.Organizację wewnętrzną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszakowicach
4.Zasady prowadzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach
działalności finansowej i gospodarowania majątkiem.


§ 2.
Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1.Ośrodku – należy przez to rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we
Włoszakowicach,
2.Statucie – należy przez to rozumieć niniejszy Statut,
3.Kierowniku – należy przez to rozumieć kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włoszakowicach,
4.Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Włoszakowicach,
5.Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy
społecznej


§ 3.
Ośrodek działa w szczególności na podstawie:

1.Uchwały Nr XI/53/90 Gminnej Rady Narodowej we Włoszakowicach z dnia 26 kwietnia
1990 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej – Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Włoszakowicach,
2.Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z
2016r poz.446).
3.Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z

2013 r. poz.885 z późn.zm.).
4.Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.
poz.930).
5.Niniejszego statutu§ 4.

1.Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy Włoszakowice.
2.Terenem działania Ośrodka jest Gmina Włoszakowice
3.Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Włoszakowice ul.Karola Kurpińskiego 29
4.Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Włoszakowice
5.Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych sprawuje Wojewoda
WielkopolskiROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA OŚRODKA


§ 5.
Celem działania Ośrodka jest rozpoznawanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin wymagających pomocy oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia tych potrzeb i umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem Ośrodka jest także organizowanie wynikających z rozpoznania potrzeb działań i inspirowanie działalności innych sił społecznych, działających w sferze pomocy społecznej w celu doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 6.
Do zadań Ośrodka należy prowadzenie całokształtu spraw w zakresie pomocy społecznej wynikających z ustawy z dnia 12 marca 200r4 roku o pomocy społecznej, a w szczególności:
1)przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z pomocy społecznej,
2)praca socjalna, rozpoznanie socjalnych potrzeb społecznych,
3)prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej,
4)analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy
społecznej,
5)realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
6)rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych
potrzeb,
7)realizacja programów aktywności lokalnej, odpowiadających na potrzeby społeczności
lokalnej i grup,
8)tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną,
9)dożywianie dzieci,
10)organizacja usług opiekuńczych.

§ 7. Ośrodek realizuje również inne zadania zgodnie z przepisami :
1)ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z
2015r poz.114 z późn. zm.) poprzez ustalanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych,
weryfikacji świadczeń rodzinnych oraz wstrzymywania tych świadczeń w przypadkach
przewidzianych w ustawie,
2)ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst
jednolity Dz.U. z 2016r poz. 169 i poz.195) poprzez
ustalanie uprawnień, przyznawanie i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego
osobom uprawnionym do alimentów oraz podejmowania działań wobec dłużników
alimentacyjnych,
3)ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity
Dz.U. z 2015r. poz.1390 ) w szczególności poprzez opracowanie i realizację gminnego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy, a także
zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej zespołu interdyscyplinarnego,
4)ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
( tekst jednolity Dz.U. z 2016r poz.575) poprzez realizację zadań własnych gminy w
zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, w tym opracowanie i realizację
gminnego programu wspierania rodziny,
5)ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz.U.
z 2016r. poz. 546 i poz. 960),
6)ustawy z dnia 13 czerwca 2003r o zatrudnieniu socjalnym (tekst jednolity Dz.U. z 2011r.
Nr 43 poz.225, z 2011r Nr 205 poz. 1211, z 2015r. poz.1567 i poz.1220),
7)ustawy z dnia 13 października 1998r o systemie ubezpieczeń społecznych ( tekst
jednolity Dz.U. z 2016r. Poz. 963),
8)ustawy z dnia 6 lutego 1997r o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (tekst
jednolity z 2015r poz. 581 z późn.zm),
9)ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r poz.581 z późn.zm.),
10)ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (tekst jednolity z 2015r poz.2156 z
późn.zm ),
11)ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz.721 z
późn. zm. ),
12)ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz.645 i poz.691 oraz poz.868),
13)ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. Poz.487),
14)ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu narkomanii ( tekst jednolity Dz.U. z
2016r. Poz.224 i poz.437),
15)ustawy z dnia 24 stycznia 1991r o kombatantach oraz niektórych osobach będących
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (tekst jednolity Dz.U. z 2014r.
poz.1206 z późn. zm.),
16)uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r w sprawie ustanowienia
wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc
państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (tekst jednolity M.P. z 2015r
poz.821),
17)ustawy z dnia 11 lutego 2016r o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 roku poz.195 ),
18)Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016r.
poz.785),
19)innych ustaw, których przepisy dotyczą zakresu działalności i zadań Ośrodka.
20)przepisów wykonawczych do ustaw,
21)uchwał Rady Gminy Włoszakowice,
22)zarządzeń Wójta Gminy Włoszakowice,
23)niniejszego statutu.

§ 8.
Przy realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organami administracji rządowej oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu, województwa, instytucjami i organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim i innymi Kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, sądami, prokuraturą, komornikami , pracodawcami, osobami fizycznymi i prawnymi oraz innymi podmiotami realizującymi cele i zadania określone w statucie Ośrodka i wynikających z przepisów prawa.


ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKIEM

§ 9.
1.Ośrodkiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Kierownik Ośrodka.
2.Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Kierownika wykonuje Wójt Gminy Włoszakowice.
3.Kierownik w imieniu Ośrodka działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa
udzielonego przez Wójta Gminy Włoszakowice.
4.Kierownik Ośrodka działa w granicach upoważnień do wydawania decyzji
administracyjnych udzielonych przez Wójta Gminy Włoszakowice.
5.Kierownik Ośrodka ustala w Regulaminie Organizacyjnym Ośrodka strukturę
organizacyjną oraz zakres zadań pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

§ 10.
1.Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszakowicach jest pracodawcą dla
zatrudnionych w nim pracowników.
2.Czynności w zakresie prawa pracy w stosunku do pracowników wykonuje Kierownik
Ośrodka.

§ 11.
Kierownik Ośrodka składa Radzie Gminy coroczną ocenę zasobów pomocy społecznej, która stanowi podstawę przygotowania budżetu na rok następny.


ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA OŚRODKA

§ 12.
1.Majątek Ośrodka jest własnością Gminy Włoszakowice.
2.Kierownik Ośrodka zarządza powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte
wykorzystanie.

§ 13.
1.Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy sporządzany przez
Kierownika Ośrodka na podstawie budżetu Gminy uchwalonego przez Radę Gminy,
przyjmowany przez Wójta Gminy w formie zarządzenia jako element układu
wykonawczego do budżetu Gminy.
2.W planie finansowym Ośrodka w ciągu roku mogą być dokonywane zmiany w
następstwie uchwał Rady Gminy lub zarządzeń Wójta Gminy.

§ 14.
1.Ośrodek prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową i pokrywa wydatki ze środków
otrzymanych z budżetu Gminy, a uzyskane dochody odprowadza do tego budżetu.
2.Ośrodek rozlicza się z dochodów i wydatków oraz otrzymanych środków na wydatki
budżetowe na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.


ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 15.
Zmiany statutu dokonuje Rada Gminy Włoszakowice w formie przewidzianej dla jego przyjęcia.


Autor informacji: Elżbieta Guć
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2016-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-12-09
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06