OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Praca: nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Włoszakowice stanowisko kasjera nabór zakończony

Numer dokumentu: 6
Rok: 2017

 

           

                                    Ogłoszenie  o naborze na wolne stanowisko

 

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Gminy Włoszakowice ul. K. Kurpińskiego 29 64-140 Włoszakowice

 

  1. Stanowisko  kasjera

 

  1. Wymagania niezbędne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)      dobry stan zdrowia,

5)      wykształcenie wyższe  magisterskie o kierunku lub specjalności: rachunkowość i finanse, ekonomia, bankowość, administracja

6)      nieposzlakowana opinia,

7)      dobra znajomość obsługi komputera.

 

 

  1. Wymagania dodatkowe:

1)      znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych, kodeks postępowania administracyjnego, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ordynacji podatkowej i  ustawy o samorządzie gminnym,

2)      co najmniej 2 letni staż pracy w administracji samorządowej,

3)      prawo jazdy kat. B,

4)      umiejętność  pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, dyspozycyjność, umiejętność  organizacji czasu pracy, rzetelność i poczucie odpowiedzialności.

 

 

  1. Zadania wykonywane na stanowisku:

 

             1) prowadzenie obsługi kasowej i przestrzeganie zasad ochrony wartości pieniężnych

                 (przyjmowanie wpłat i wystawianie dowodów wpłat, dokonywanie wypłat,

                 odprowadzanie gotówki na rachunek, sporządzanie raportów kasowych),

             2) rozlicznie pogotowia kasowego, pobieranie gotówki z kasy banku na podstawie

                 czeków gotówkowych na zabezpieczenie pogotowia kasowego i innych wypłat z  

                   kasy,

             3) kontrola terminowości rozliczeń pobranych zaliczek,

             4) prowadzenie wszystkich spraw z zakresu naliczania i poboru opłaty skarbowej,

             5) prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania i składanie zapotrzebowania na

                  te druki,

             6) Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej gwarancji i zabezpieczeń,

            

.

                              5. Informacje o warunkach pracy:

1)      praca w biurze urzędu gminy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń

biurowych  oraz na terenie gminy Włoszakowice,

2)   pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony z możliwością jej przedłużenia na

      czas nieokreślony,

3)   w przypadku osoby podejmującej pracę w samorządzie na stanowisku urzędniczym        

      po  raz pierwszy  konieczność odbycia służby przygotowawczej,

4)   budynek nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych  z trudnościami w

poruszaniu się i przemieszczaniu się,

5)  bezpośredni   kontakt z klientem,

6)  zmienne tempo pracy.

 

 

                     6.  Informacje dodatkowe:

    Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób

    niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i

    społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

 

 

                     7. Wymagane dokumenty:

1)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (druk do pobrania ze strony www.bip.wloszakowice.pl (dział dokumenty i informacje – nabór do pracy, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

2)      list motywacyjny,

3)      życiorys (CV),

4)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

5)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe  (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl),

6)      oświadczenie kandydata dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk do pobrania ze strony bip.wloszakowice.pl).  

7)      inne  dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach. (kserokopie)

 

 

                   8. Termin i miejsce składania ofert:

                Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy we

                Włoszakowicach ul. Karola Kurpińskiego 29 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem

               Nabór na stanowisko kasjera " do dnia 27 stycznia 2017 r.

 

 

  Aplikacje które wpłyną do Urzędu po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej Biuletynu  Informacji   Publicznego ( bip.wloszakowice.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Włoszakowic

 

 Autor informacji: Monika Klemenska
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-01-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-02-06
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2017-01-12 wprowadzona przez: 4
  - wersja z dnia 2017-01-13 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06