OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Uchwała Nr XXV/233/2017 w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Dłużyna

Numer uchwały: 233
Numer sesji: XXV
Rok: 2017

UCHWAŁA NR XXV/233/2017
RADY GMINY WŁOSZAKOWICE
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy drogom w miejscowości Dłużyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2016 r., poz. 296 ze zmianami) Rada Gminy Włoszakowice uchwala co następuje:
§ 1
W miejscowości Dłużyna:
1) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej 229/2 stanowiącej własność Powiatu
Leszczyńskiego nadaje się nazwę ulicy “Włoszakowicka”
2) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 213 i 134/5 stanowiących własność
Powiatu Leszczyńskiego nadaje się nazwę ulicy „Ks. Juliana Dembińskiego”
3) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 265 i 134/6 stanowiących własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Szkolna”
4) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 239 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Bukówiecka”
5) drodze zlokalizowanej na działkach ewidencyjnych nr 229/1 i 491 stanowiących własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Strażacka”
6) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 431/1 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Kościelna”
7) drodze zlokalizowanej na części działek ewidencyjnych nr 167/1 i 521 stanowiących własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Źródlana”
8) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 270 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Krótka”
9) drodze zlokalizowanej na części działki ewidencyjnej nr 452 stanowiącej własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Leśna”
10) drodze zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 431/2 i części działki nr 452 stanowiących własność Gminy Włoszakowice nadaje się nazwę ulicy “Kierzki”
§ 2

Lokalizację ulic przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Włoszakowice
Aniela Poloszyk


U z a s a d n i e n i e

Do Uchwały Rady Gminy nr XXV/233/2017
z dnia 29 marca 2017 r.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do kompetencji Rady Gminy należy nadawanie nazw ulic.
Nazwy ulic proponuje się nadać zgodnie z ustaleniami Zebrania Wiejskiego. Większość z nazw wiąże się z lokalizacją ich w terenie.
Główna ulica miejscowości ma nosić nazwę Ks. Juliana Dembińskiego wieloletniego proboszcza miejscowej parafii.

Ksiądz Julian Dembiński, urodził się 9 stycznia 1882 r. w Żerkowie k. Jarocina. Od 1913 do 1919 r. jako proboszcz w Imielnie w pow. witkowskim dał się poznać jako dobry gospodarz i budowniczy włączając się w działalność społecznikowską i patriotyczną. Stał się członkiem Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki oraz założycielem spółki melioracyjnej.
Po ogłoszeniu powstania został członkiem rady ludowej zarządzającej powiatem witkowskim, a w 1920 r. ochotniczo wstąpił do wojska służąc w I Wielkopolskiej Dywizji Ochotniczej, po której zawieszeniu został kapelanem w szpitalu wojskowym w Kościanie.
W dniu 1 października 1921 r. objął parafię w Dłużynie. W 1927 r. otrzymał nominację na dziekana dekanatu przemęckiego. Wówczas w celach duszpasterskich często wyjeżdżał do ośrodków polonijnych w Niemczech, Francji, Belgii i USA.
Po napaści hitlerowców na Polskę najpierw przebywał w Dłużynie, a następnie w Lesznie gdzie 15 lutego 1940 r. został zatrzymany w celu internowania w Goruszkach. Stamtąd trafił do Fortu VII w Poznaniu ale już 24 maja 1940 r. znalazł się w obozie koncentracyjnym w Dachau. W sierpniu przeniesiono go do Buchenwaldu, a w grudniu 1940 r. powtórnie trafił do Dachau jak większość kleru, gdzie zamęczony zmarł 13 marca 1941 r.

Autor informacji: Bogusław Olejnik
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-04
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06