OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

"Kadencja 2006-2010" Protokół Nr II/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r.


P r o t o k ó ł   Nr II/06
z  II Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 6 grudnia 2006 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.
 
 Otwarcia II Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15 -osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek II Sesji Rady Gminy
1.Ślubowanie Wójta Gminy Włoszakowice.
2.Ślubowanie   Radnego Bronisława Elimera.
3.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4.Informacja o pracy Komisji.
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Interpelacje radnych.
7.Uchwalenie zwolnień w podatku od nieruchomości.
8.Opinia Rady Gminy w sprawie utworzenia “Obszaru Natura 2000”.
9.Uchwalenie diet dla radnych Gminy Włoszakowice.
10.Uchwalenie wysokości wynagrodzenia mgr Stanisława Waligóry Wójta Gminy Włoszakowice
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie. 
Porządek obrad został przyjęty bez uwag.

Ad. 1. Ślubowanie Wójta Gminy Włoszakowice.
 Wybrany na Wójta Gminy Włoszakowice Stanisław Waligóra złożył wobec Rady Gminy ślubowanie następującej treści: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”
Z tą chwilą Stanisław Waligóra objął obowiązki Wójta Gminy Włoszakowice.

Ad. 2. Ślubowanie   Radnego Bronisława Elimera.
 Ślubowanie Radnego nastąpiło w związku z nieobecnością na I Sesji rady Gminy Włoszakowice w dniu 27 listopada 2006 r. Rotę ślubowania odczytała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór: „Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”, a Radny Bronisław Elimer potwierdził “ślubuję -  tak mi dopomóż Bóg.”

Ad. 3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 Informację o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Stanisław Waligóra. 

Ad. 4. Informacje z posiedzenia komisji Rady Gminy.
 Informację z posiedzenia Komisji Rewizyjnej złożył przewodniczący Komisji Zenon Mejza.
Informację z posiedzenia Komisji  Rada Gminy przyjęła.

Ad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 6. Interpelacje radnych.
Radny Andrzej Czajka złożył interpelację w sprawie słabej widoczności wyjazdu z ul. Rzemieślniczej na ul. Grotnicką we Włoszakowicach.

Ad. 7. Uchwalenie zwolnień w podatku od nieruchomości.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, ze w związku z uchyleniem przez Regionalną Izbę Obrachunkową wprowadzonych zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Włoszakowice proponuje się wprowadzenie nowych zwolnień, a mianowicie:
- od  nieruchomości  oraz ich części  (budynki, budowle, grunty):
1) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie kultury z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2)zajętych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
3)zajętych na prowadzenie działalności w zakresie wypożyczania książek i czytelnictwa, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
4)zajętych na prowadzenie działalności w zakresie świadczeń pomocy społecznej z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
5)zajętych na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę.   

Uwag do proponowanych zwolnień nie było.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
       U C H W A Ł Ę   Nr II/11/2006
     -----------------------------------
     

Ad. 8. Opinia Rady Gminy w sprawie utworzenia “Obszaru Natura 2000”.
 Przewodnicząca Rady Gminy przedstawiła pismo Ministra Środowiska z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie zaopiniowania przez Radę Gminy projektu obszaru specjalnej ochrony ptaków “Pojezierze Sławskie”.Rada Gminy projekt zaopiniowała negatywnie, gdyż nikt z Radą wcześniej nie uzgadniał zasadności tworzenia ww. obszaru. Samowolne działanie organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia nowych obszarów bez weryfikowania takich potrzeb podważa wiarygodność proponowanych nam form ochrony przyrody.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła
       przy jednym głosie wstrzymującym 
                       O  P  I  N  I  Ę
         ---------------------------------------------------

 

Ad. 9. Uchwalenie diet dla radnych Gminy Włoszakowice.
 Radni postanowili wprowadzić zmiany wysokości diet za udział w pracach Rady Gminy ustalając ich następującą wysokość:
1)dieta miesięczna dla przewodniczącego Rady Gminy Włoszakowice  w  wysokości  1.200  zł,
2)jednorazowa dieta za udział w sesjach rady, posiedzeniach komisji rady oraz innych czynnościach zlecanych przez Radę Gminy w wysokości:
posiedzenia rady:
a)wiceprzewodniczący      220 zł
b)radni         200 zł
posiedzenia komisji
a)przewodniczący komisji      220 zł
b)radni         200 zł
udział w innych zlecanych czynnościach     200 zł

Uwag nie było.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
               U C H W A Ł Ę   Nr II/12/2006
         ---------------------------------------------------
             

Ad.10. Uchwalenie wysokości wynagrodzenia mgr Stanisława Waligóry Wójta Gminy Włoszakowice.
 W związku z objęciem obowiązków Wójta Gminy Włoszakowice w kadencji 2006-2010 przez Stanisława Waligórę, radni ustalili wysokość jego wynagrodzenia podejmując w tej sprawie uchwałę.


       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła 
       przy jednym głosie wstrzymującym
       U C H W A Ł Ę   Nr II/13/2006
---------------------------------------------------
             
Ad. 11. Wolne głosy i wnioski.
Radni zaproponowali objazd gminy inwestycji, obiektów itp. Ustalając termin na 28 grudnia 2006r.
Ponadto złożono wniosek o zorganizowanie spotkania z radnymi wybranymi do Powiatu Leszczyńskiego z Gminy Włoszakowice.

Ad. 12. Zakończenie.
 W związku z wyczerpaniem porządku II Sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

 

   Protokołowała                                                                                                                  Przewodniczący Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                               (-)  Irena Przezbór

 

 

 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06