OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

"Kadencja 2006-2010" Protokół Nr III/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r.


 


P r o t o k ó ł   Nr III/06
z  III sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 28 grudnia 2006 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach.
 
 Otwarcia III Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że w sesji uczestniczy cały 15 -osobowy skład Rady, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.

Porządek III Sesji Rady Gminy
1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2006.
6.Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
9.Podjęcie uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.
10.Sprawy bieżące – pismo w sprawie podatku od nieruchomości dot. prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt.
11.Wolne głosy i wnioski.
12.Zakończenie.

 Do porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zaproponowała dodatkowy punkt, a mianowicie podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic w sprawie zniesienia sołectwa Włoszakowice.
Temat ten był analizowany na posiedzeniach Komisji Oświaty i Wychowania oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
Propozycja została poddana pod głosowanie i została przyjęta jednogłośnie, spełniając jednocześnie wymóg uzyskania bezwzględnej większości głosów ustawowego składu Rady Gminy Włoszakowice.

Po dokonanej zmianie porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
2.Informacja o pracy Komisji.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Interpelacje radnych.
5.Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2006.
6.Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 rok.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
8.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
9.Podjęcie uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.
10.Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic.
11.Sprawy bieżące – pismo w sprawie podatku od nieruchomości dot. prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt.
12.Wolne głosy i wnioski.
13.Zakończenie.

Ad. 1. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
 Informację o pracy w okresie międzysesyjnym złożył Wójt Stanisław Waligóra.

Ad. 2. Informacje z posiedzenia komisji Rady Gminy.
 Informację z posiedzenia Komisji Oświaty i Wychowania złożyła przewodnicząca Komisji Krystyna John, a z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przewodniczący Komisji Stefan Lis.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 Do protokołu z poprzedniej sesji radni nie zgłosili żadnych uwag. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4. Interpelacje radnych.
Radny Paweł Marcinek – wnioskował w imieniu mieszkańców ul. L. Marcinka w Bukówcu Górnym o założenie chodnika na przejściu do ul. Powstańców Wlkp.
Radna Irena Przezbór – wnioskowała w sprawie wyczyszczenia herbu na pałacu we Włoszakowicach.

Ad. 5. Wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Włoszakowice na rok 2006.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w dochodach budżetu planuje się wprowadzenie następujących zmian:
1) wzrost dotacji na wypłatę środków dla pracodawców kształcących młodocianych pracowników o  38.239 złotych,
2) wzrost dotacji na wypłatę zasiłków dla rolników w związku z klęską suszy o 72.000 złotych,
3) wzrost dotacji z Urzędu Gminy Święciechowa na realizację zadania  na podstawie porozumienia o 24 złote,
4) darowiznę pieniężną na paczki świąteczne dla dzieci niepełnosprawnych w  kwocie 15.000 złotych,
5)wzrost wpływów z dochodów własnych (z opłat za podłączenie się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ze sprzedaży majątku, z odsetek bankowych od lokat i na rachunku bieżącym ) o 350.976 złotych.

W wydatkach  uzyskane środki planuje się przeznaczyć na dodatkowe  zadania w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach, a dochody uzyskane w formie dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

W wydatkach majątkowych planuje się zmianę wydatków na zakupy inwestycyjne (zwiększenie dotyczy budowy i modernizacji dróg gminnych, kanalizacji sanitarnej, zakupu sprzętu dla ośrodka w Boszkowie-Letnisku oraz budowy ogrodzenia kortu i boiska w Boszkowie w łącznej kwocie 54.200 złotych, a zmniejszenie - zakupów inwestycyjnych dla Urzędu Gminy oraz budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego i sieci wodociągowej w kwocie 28.300 złotych).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

W związku z podjętą na poprzedniej sesji  uchwałą w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania sp. z o.o. w Lesznie proponuje się uwzględnić w budżecie i wieloletnim programie inwestycyjnym wprowadzone zmiany kwot.

 

 Po dokonanych zmianach ogólna kwota budżetu Gminy na rok 2006  wyniesie:
 1 ) po stronie dochodów 19.043.652 złote, w tym dotacje na zadania zlecone 3.202.413 zł,
 2) po stronie wydatków 22.069.750 złotych, w tym wydatki dotyczące zadań zleconych  3.202.413 złotych.  
 
 Wójt Stanisław Waligóra ponadto poinformował radnych o niedoszacowaniu projektu budowy zakładu oczyszczania odpadów komunalnych, w którym to projekcie uczestniczy Gmina Włoszakowice.
Inwestor wystąpił o dodatkowe środki:
z unijnych środków – otrzymał negatywne stanowisko;
z Funduszu Ochrony Środowiska – otrzymał  odmowę.
W związku z tym zwiększoną kwotę podzielił na gminy uczestniczące w projekcie. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. został zobowiązany do zorientowania się jak zbiórkę odpadów realizują gminy sąsiednie, które nie uczestniczą w ww. projekcie.

Radny Zenon Mejza zwrócił się o wyjaśnienie sprawy związanej z modernizacją oświetlenia ulicznego.
Wójt wyjaśnił, że modernizacji oświetlenia ulicznego należy oczekiwać w pierwszych 3 miesiącach 2007 r., chyba że pogoda nie pozwoli na podjęcie tych prac. Obecnie będzie więcej punktów świetlnych, stąd koszt za energię będzie wyższy.

Innych uwag i pytań nie było.

       
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
            U C H W A Ł Ę   Nr III/14/2006
         ---------------------------------------------------
             
Ad. 6. Uchwalenie budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 rok.
 Radni dokonali analizy budżetu na posiedzeniach Komisji, stąd na sesji nie wnoszono uwag do projektu. Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła Uchwałę Nr SO-9/4/B/2006/Ln Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 5 grudnia 2006 r. w sprawie wyrażenia pozytywnej opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy projekcie budżetu Gminy Włoszakowice na 2007 rok.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
       U C H W A Ł Ę   Nr III/15/2006
  ---------------------------------------------------
                      


Ustalono dochody budżetu na rok 2007 w wysokości 17.546.527 złotych, a wydatki budżetu na rok 2007 w wysokości 17.021.527 złotych.

Ad. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych.
 Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że w związku z realizacją inwestycji pod nazwą “Kompleksowa usługa oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących  się na terenie Gminy Włoszakowice” planuje się zaciągnąć zobowiązania finansowe na pokrycie kosztów w wysokości 1.034.211 zł na lata:
2007 – 113.264 zł
2008 – 170.705 zł
2009 – 171.556 zł
2010 – 172.450 zł
2011 – 173.389 zł
2012 – 174.376 zł
2013 -   58.471  zł
Uwag nie było.

      
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę   Nr III/16/2006
  ---------------------------------------------------
       

Ad. 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach.
 Zaproponowano nadanie drodze wewnętrznej położonej we Włoszakowicach po lewej stronie ul. Powstańców Wlkp nazwę ulica Strażacka. Nazwę taką podali we wniosku właściciele gruntów stanowiących drogę.
Ponadto zaproponowano nazwanie terenów w Dominicach – lewa strona za lasem przy wjeździe do Dominic: Osiedle Zalesie oraz przy drodze do Górska i Miastka:  Osiedle Nad Zatoką.
Uwag nie było.

    
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
       U C H W A Ł Ę   Nr III/17/2006
   ---------------------------------------------------

Ad. 9. Podjęcie uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego.  
 Rada Gminy Włoszakowice postanowiła zaskarżyć rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego, stwierdzające nieważność Uchwały Nr XXXVII/292/2006 w sprawie powołania Stanisława Waligóry na zastępcę kierownika Urzędu Stanu Cywilnego we Włoszakowice.

 
       W wyniku przeprowadzonego głosowania
        Rada Gminy Włoszakowice podjęła przy jednym głosie wstrzymującym
        U C H W A Ł Ę   Nr III/18/2006
         ---------------------------------------------------
        
Ad. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Włoszakowic.
 Wójt Stanisław Waligóra przypomniał, że Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze m.in. takie jak sołectwo. Sytuacja sołectwa Włoszakowice jest szczególna. Organem stanowiącym w sołectwie jest zebranie wiejskie, które w przypadku Włoszakowic odbywa się przy udziale ok. 30 osób na 3.100 mieszkańców, pomimo zawiadomień o terminie zebrania wiejskiego.  Z tego powodu nie można mówić, że decyzje podejmowane na zebraniu odzwierciedlają poglądy mieszkańców Włoszakowic.
 Ze względu na fakt, że siedziba Urzędu Gminy mieści się we Włoszakowicach od wielu już lat mieszkańcy wsi  załatwiają swoje sprawy, wnioski itp. bezpośrednio w Urzędzie bez korzystania z pośrednictwa sołtysa.
W potrzebnych sytuacjach mieszkańcy Włoszakowic kontaktują się ze swoimi radnymi.
 Obowiązujące przepisy nie sprzyjają przekazywaniu do dyspozycji sołectw środków finansowych, szczególnie w sytuacji, gdy ustawowo za prawidłową gospodarkę finansową Gminy odpowiada wójt. Nie budzi wątpliwości wykonywanie zadań gminy przez jednostki organizacyjne, których pracownicy, będąc w stosunku pracy, ponoszą odpowiedzialność służbową za swoje działanie. Dysponowanie środkami finansowymi przez sołtysa przy Równoczesnej pełnej odpowiedzialności prawnej wójta nie jest wskazane. Stąd propozycja likwidacji sołectwa. W tej sprawie z mieszkańcami Włoszakowic winna zostać przeprowadzona konsultacja w formie ankiety, polegająca na udzieleniu odpowiedzi na pytanie “Czy jesteś za likwidacją sołectwa Włoszakowice”.

Radni nie wnieśli uwag.

       W wyniku przeprowadzonego głosowania
       Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
        U C H W A Ł Ę   Nr III/19/2006
    ---------------------------------------------------
   

Ad. 11. Sprawy bieżące – pismo w sprawie podatku od nieruchomości dot. prowadzenia zakładu leczniczego dla zwierząt.
          Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór przedstawiła wniosek lekarza weterynarii  w sprawie wysokości podatku od nieruchomości za obiekty zajmowane na zakłady lecznicze dla zwierząt i stosowania stawek jak dla świadczeń zdrowotnym.

Radni postanowili wystąpić o opinię prawną w tej sprawie do WOKiSS w Poznaniu.
 
 Ad. 12. Wolne głosy i wnioski.
Radny Bronisław Elimer prosił o wyjaśnienie sprawy przejęcia gruntów przez Gminę we Włoszakowicach przy ul. Powstańców Wlkp.
Wójt poinformował, że Sąd Rejonowy w Lesznie odmówił Gminie prawa do gruntu. W postępowaniu odwoławczym Sąd Okręgowy w Poznaniu uchylił decyzję Sądu Leszczyńskiego. Zastosowana kasacja wyroku przywróciła stanowisko Sądu Rejonowego w Lesznie nie odnosząc się do argumentów Sądu Odwoławczego.
Gmina jest na etapie przygotowywania skargi do Trybunału Europejskiego w Strasburgu.

Radny Zenon Mejza poinformował o przerwie w dostawie energii elektrycznej bez wcześniejszego powiadomienia sołtysa. Wójt wyjaśnił, że informacje podawane są w prasie np. Gazeta Poznańska i to uznawane jest za zawiadomienie.

Ad. 13. Zakończenie.
 W związku z wyczerpaniem porządku III sesji Rady Gminy przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór zakończyła obrady.

   Protokołowała                                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy

(-) Mirosława Poloszyk-Miś                                                                                                               (-)  Irena Przezbór


 


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2006-12-28
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-02-15
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06