OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Projekt protokołu Nr XXX/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r.

Numer dokumentu: XXX
Rok: 2017

Projekt protokołu Nr XXX/2017
----------------------------------------------
z XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice odbytej w dniu 31 sierpnia 2017 r. w sali widowiskowej we Włoszakowicach w godzinach 10.00 - 12.30.

Otwarcia XXX Sesji Rady Gminy Włoszakowice dokonała przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór stwierdzając, że na ogólny stan 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, w związku z czym obrady są prawomocne do podejmowania uchwał.
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodnicząca złożyła wniosek o włączenie do porządku obrad - punktu: podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia szkół. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Nie zgłoszono uwag do przekazanego materiału sesyjnego.
Propozycja porządku obrad z wprowadzoną zmianą została przyjęta jednogłośnie.
Porządek obrad:
1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja z pracy komisji Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał w sprawach oświatowych:
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania,
- w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert,
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych.
5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy:
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim,
- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego.
6. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących kategorii dróg:
- w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P (na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P - granica powiatu Leszczyńskiego).
- w sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka drogi (skrzyżowanie z drogą gminną nr 712638P - granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712638P.
7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
8. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia szkół:
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dłużynie w Szkołę Podstawową w Dłużynie,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym w Szkołę Podstawową im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach,
- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach w Branżową Szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach.
9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie.

Przed rozpoczęciem realizacji porządku obrad, zgodnie z ustaleniem z ostatniej sesji, informację na temat propozycji odprowadzenia wody deszczowej z części Bukówca Górnego przedstawił pracownik Urzędu Gminy Bogusław Olejnik. Projekt został zaakceptowany.

Ad. 1. Informacja Wójta o pracy w okresie międzysesyjnym - realizacja uchwał i wniosków.
Informację na powyższy temat omówiła Sekretarz Gminy Monika Klemenska. Informacja stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór poinformowała, że protokół z poprzedniej sesji został sporządzony zgodnie z wpisami ustalonymi na sesji, był opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej i zaproponowała jego przyjęcie bez czytania.
Uwag nie było. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

Ad. 3. Informacja z pracy komisji Rady Gminy.
Informację z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Zdrowia przedstawiła przewodnicząca komisji Aniela Poloszyk.

Ad. 4. Podjęcie uchwał w sprawach oświatowych:
Projekty uchwał w sprawach oświatowych przedstawił i omówił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski.
- w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż jednostka samorządu terytorialnego organy na terenie gminy Włoszakowice oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/260/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 3 do protokołu.

- w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli oraz określenia kryteriów wyboru ofert

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/261/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 4 do protokołu.
- w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/262/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 5 do protokołu.
Ad. 5. Podjęcie uchwał w sprawach majątkowych gminy:
Projekty uchwał w sprawach majątkowych gminy omówił i przedstawił pracownik Urzędu Gminy Mateusz Mroziński.
- w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej położonej w Krzycku Wielkim

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/263/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 6 do protokołu.

- w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/264/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 7 do protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach dotyczących kategorii dróg
Projekty uchwał w sprawach dotyczących kategorii dróg przedstawił kierownik Zarządu Dróg Gminnych we Włoszakowicach Jerzy Michalski i poinformował o pozytywnej opinii Zarządu Powiatu Leszczyńskiego dot. projektów uchwał w zakresie zmian kategorii dróg (załącznik nr 8 do protokołu).

- w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej nr 712638P (na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 3903P - granica powiatu Leszczyńskiego)
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/265/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 9 do protokołu.

- w sprawie zaliczenia po utracie kategorii drogi powiatowej nr 3903P odcinka drogi (skrzyżowanie z drogą gminną nr 712638P - granica powiatu Leszczyńskiego) i zaliczenia go do kategorii drogi gminnej nr 712638P.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/266/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 10 do protokołu.

Ad. 7. Zmiana budżetu gminy na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.
Zmiany budżetowe przedstawiła Skarbnik Maria Rolka informując o wpisach wprowadzonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/267/2017
w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 r.
------------------------------------------
jak w załączniku nr 11 do protokołu.

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/268/2017
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2026
------------------------------------------
jak w załączniku nr 12 do protokołu.

Ad. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przekształcenia szkół.
Projekty uchwał w sprawie przekształcenia szkół przedstawił pracownik Urzędu Gminy Marek Wodawski. Przy podejmowaniu uchwał nie uczestniczyła radna Marzena Ratajczak (opuściła salę obrad). Podczas realizacji pkt. 8 obrad w sesji uczestniczyło 13 radnych.
Podjęte zostały następujące uchwały:

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Dłużynie w Szkołę Podstawową w Dłużynie
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/269/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 13 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Krzycku Wielkim w Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Krzycku Wielkim

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/270/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 14 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym w Szkołę Podstawową im. ks. Teodora Kurpisza w Bukówcu Górnym
W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/271/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 15 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Jezierzycach Kościelnych w Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Jezierzycach Kościelnych

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/272/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 16 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/273/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 17 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach w Branżową Szkołę I stopnia wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

W wyniku przeprowadzonego głosowania
Rada Gminy Włoszakowice podjęła jednogłośnie
UCHWAŁĘ Nr XXX/274/2017
------------------------------------------
jak w załączniku nr 18 do protokołu.

Ad. 9. Interpelacje. Wolne głosy i wnioski.
Przy omawianiu pkt. 9 w sesji uczestniczyło 14 radnych (na salę obrad wróciła radna Marzena Ratajczak).
- pismo przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice przedstawiła apel Rady Miasta Leszna w sprawie udzielenia wsparcia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w działaniach zmierzających do zmiany kwalifikacji szpitala z poziomu szpitali II stopnia do poziomu szpitali III stopnia.
Postanowiono o udzieleniu wsparcia Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie w zakresie zmiany jego kwalifikacji wnosząc o przygotowanie projektu uchwały na następną sesję.

- pismo Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała o wniosku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie o pomoc finansową na zakup wyposażenia, aparatury i sprzętu medycznego dla pracowni endoskopii.
Postanowiono o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 5.000 zł wnosząc o przygotowanie projektu uchwały na następną sesję.

- pismo spółki akcyjnej „Barter”
Przewodnicząca Rady Gminy Włoszakowice poinformowała o piśmie Barter S.A. w sprawie podjęcia współpracy ze Spółką w zakresie gazyfikacji gminy. Pismo-ofertę przyjęto do wiadomości. Gazyfikację w gminie realizuje już inny podmiot. Innych uwag nie było.
Radny Krzysztof Kasperski - zgłosił zapadnięte kostki brukowe w drodze na ul. L. Marcinka w Bukówcu Górnym.
Radny Zenon Poloch - wystąpił o pomoc w rozwiązaniu sprawy założenia światłowodów w Sądzi (umowy spółka z podpisała z mieszkańcami) - załącznik nr 19 do protokołu. Poproszono radnego o podanie danych spółki z umów.
Radna Hanna Michalska - wnioskowała o wyrównanie ul. Rolnej i ul. Powstańców Wlkp. w Jezierzycach Kościelnych.
Radny Zbysław Drożdżyński wnioskował:
1) o podanie informacji w związku ze sprawą sądową, która według wiedzy radnego miała miejsce pod sygnaturą R S O W - 298/16, a dotyczyła sieci hydrantowej i braku wody podczas pożaru we Włoszakowicach:
- przeciwko komu toczyło się to postępowanie,
- jak zakończyło się powyższe postępowanie.
2) o wyjaśnienie jak zakończył się przetarg na pałac w Zbarzewie - wyjaśnień udzieliła Sekretarz Gminy Monika Klemenska.
Natomiast wniosek o budowę parkingu dla samochodów ciężarowych radni odrzucili.

Ponadto przewodnicząca zaapelowała o czytelne precyzowanie wniosków.

Ad. 10. Zakończenie.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodnicząca Rady Irena Przezbór zamknęła XXX Sesję Rady Gminy Włoszakowice.


Autor informacji: -
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2017-09-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-09-13
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06