OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

BIURO PLANOWANIA, INWESTYCJI I SPRAW PUBLICZNYCH

E-mail: robert.kasperczak@wloszakowice.pl;beata.gertych@wloszakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek-piątek 7:30-15:30
Telefon: (065) 52 52 992; (065) 52 52 991; (065) 52 52 963

Biuro Planowania, Inwestycji i Spraw Publicznych dzieli się na:


1. Stanowisko ds. Planowania Przestrzennego – do którego należą w szczególności sprawy:
1) przygotowywanie materiałów do dokumentów planistycznych Gminy,
2) koordynacja i obsługa działań związanych z opiniowaniem i uzgadnianiem dokumentów planistycznych,
3) koordynacja i obsługa działań związanych z wprowadzaniem zadań rządowych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4) przechowywanie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie odpisów i wyrysów,
5) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
6) ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie wyników tej oceny,
7) dokonywanie analiz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych oraz z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego,
9) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy zagospodarowania terenu,
10) prowadzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zagospodarowania terenu,
11) rejestrowanie decyzji dotyczących zagospodarowania terenu wydawanych przez inne organy administracji publicznej oraz analizowanie ich zgodności z ustalonymi warunkami zabudowy i zagospodarowania terenu,
12) opiniowanie wstępnych podziałów nieruchomości,
13) wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego,
14) prowadzenie rejestru wydanych pozwoleń na budowę na terenie Gminy,
15) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o samowolach budowlanych na terenie Gminy,
16) prowadzenie spraw w zakresie planów zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną, ciepło i paliwa.

2. Stanowisko ds. Kultury – do którego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie i realizacja zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i muzeów,
2) wykonywanie zadań związanych z instytucjami kultury, a w tym: tworzenie, łączenie, przekształcenia, i likwidacja instytucji kultury.

3. Stanowisko ds. Realizacji Zamówień Publicznych – do którego należą w szczególności sprawy:

1) postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy, a w szczególności Urzędu,
2) prowadzenie szkoleń i dokonywanie kontroli w zakresie stosowania przepisów o zamówieniach publicznych przez jednostki organizacyjne Gminy i Urzędu,
3) prowadzenie dokumentacji przetargowej.

4. Stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej – do którego należą w szczególności sprawy:

1) prowadzenie ewidencji Ochotniczych Straży Pożarnych,
2) budowa, remonty i utrzymanie remiz; wykaz budynków remiz stanowi załącznik nr 11,
3) sprawowanie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Ochotniczych Straży Pożarnych,
4) koordynowanie działalności Ochotniczych Straży Pożarnych pod kątem:
         a) opracowania i realizacji planów rzeczowo - finansowych,
         b) organizacji zaopatrzenia w środki alarmowania, łączności, odzieży specjalnej i umundurowania, 
         c) pomocy administracyjno - biurowej na rzecz poszczególnych jednostek,
         d) przygotowanie wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych oraz wypłat dla komendanta gminnego i kierowców.

5. Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych – do którego należą sprawy związane z obronnością kraju, a w szczególności dotyczące:

1) tworzenia formacji obrony cywilnej,
2) nakładania obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności,
3) świadczeń na rzecz obrony,
4) współdziałania z organami wojskowymi,
5) przygotowania ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
6) administracji rezerwami osobowymi, w tym rejestracji, poboru i ewidencji,
7) orzekania o konieczności sprawowania przez poborowego bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,
8) przysługujących żołnierzom i członkom ich rodzin zasiłków na utrzymanie rodziny oraz pokrywania należności mieszkaniowych i opłat eksploatacyjnych,
9) udzielania pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym,
10) zakwaterowania sił zbrojnych.

6.Stanowisko ds. Sportu i Rekreacji – do którego w szczególności należą sprawy:

1) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez, wykaz imprez - załącznik nr 9,
2) budowa, remonty, utrzymanie, boisk sportowych. Wykaz boisk stanowi załącznik nr 10,
3) prowadzenie Szkolnego Klubu Żeglarskiego w Boszkowie,
4) organizowanie sportowych, rekreacyjnych i wypoczynkowych imprez dla pracowników gminy,
5) wspieranie działalności zespołów sportowych, współpraca z młodzieżą,
6) prowadzenie Portu żeglarskiego w Boszkowie.


7. Stanowisko ds. Administracyjno – Gospodarczych - do którego należą następujące sprawy:

1) utrzymanie budynków gminnych ( w tym nadzór nad osobami zatrudnionymi do sprzątania, dozorowania, palenia, itd.,)
2) utrzymanie porządku i czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez Urząd,
3) prowadzenie inwestycji, adaptacji, remontów, konserwacji i napraw,
4) prowadzenie analizy kosztów funkcjonowania Urzędu i pozostałych budynków oraz dbanie o terminowe uiszczanie opłat z tym związanych,
5) ubezpieczania budynków gminnych,
6) zaopatrywanie Urzędu i pozostałych budynków w niezbędny sprzęt i wyposażenie oraz utrzymanie tego sprzętu,
7) prowadzenie ksiąg inwentarzowych,
8) prowadzenie książek obiektów budowlanych,
9) zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i antywłamaniowej Urzędu i innych budynków gminnych,
10)zaopatrzenie w opał, wodę, energię elektryczną, utrzymanie urządzeń łączności telefonicznej, radiowej, komórkowej, alarmowej i zapewnienie odbioru odpadów komunalnych,
11)utrzymanie urządzeń grzewczych,
12)utrzymanie samochodów należących do Urzędu,
13)utrzymanie i remonty miejsc pamięci narodowej ( w tym wywieszenie flag, położenie wieńców, zniczy lub kwiatów na grobach lub pod tablicami poległych za Ojczyznę albo w inny sposób zasłużonych),
14)organizowanie dowozu dzieci do szkół,
15)nadzór nad stanowiskami pomocniczymi:
       a) konserwator-palacz, 
       b) sprzątaczka-dozorca,
       c) dozorca.


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-07-16
Wprowadzony do BIP dnia: 2009-04-08
Ilość zmian wpisu: 2 - pokaż poprzednie wersje
  - wersja z dnia 2007-07-28 wprowadzona przez: 1
  - wersja z dnia 2009-01-09 wprowadzona przez: 4
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06