OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 4R z dnia 29 marca 2007 r.

Numer protokołu: 4
Rok: 2007

P r o t o k ó ł

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29 marca 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Członkowie komisji: Rewizyjnej
Zenon Mejza – przewodniczący
Bronisław Elimer – członek komisji
Aleksy Zaremba – członek komisji

Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Gminy Stanisław Waligóra
Skarbnik Gminy Maria Rolka

Porządek posiedzenia:
1.Zaopiniowanie wykonania budżetu gminy z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.
2.Analiza materiału na sesje.
3.Stanowisko dotyczące Przemęckiego Parku Krajobrazowego.

Wnioski Komisji:
1.Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok Skarbnik Gminy Maria Rolka. Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy stanowi załącznik do protokołu. Wniosek zostanie przekazany Przewodniczącej Rady Gminy celem przekazania do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
2.Komisja zapoznała się z materiałami na sesje.
Komisja nie wniosły uwag do projektów uchwał.
3.Komisja zaakceptowała treść stanowiska Gminy Włoszakowice w sprawie Przemęckiego Parku Krajobrazowego jako załącznik do wniosków ze spotkania przedstawicieli samorządu terytorialnego Przemętu, Wijewa, Wschowy i Włoszakowic.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

(-) Zenon Mejza


(-) Bronisław Elimer

(-) Aleksy Zaremba

W n i o s e k

do Rady Gminy Włoszakowice o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Włoszakowice w składzie:
Zenon Mejza - przewodniczący
Bronisław Elimer - członek
Aleksy Zaremba - członek

na swoim posiedzeniu w dniu 29 marca 2007 roku
1)rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006,
2)porównała powiązania danych ze sprawozdaniami budżetowymi,
3)ustaliła powiązania z dokonywanymi przez Komisję w ciągu 2006 roku kontrolami wykonywania budżetu Gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2006 r.
Komisja kolejno ustosunkowywała się do wielkości wykonania dochodów i wydatków budżetu gminy w roku 2006.

Na planowane do uzyskania 19.043.652,00 zł dochodów wpłynęła kwota 19.016.171,05 zł; a wydatkowano 21.002.920,51 zł z planowanych 22.069.750,00 zł.
Powstały deficyt w kwocie 1.986.749,46 zł sfinansowano z pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 1.500.000 zł i środkami z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 486.749,46 zł.

Odnośnie wykonania dochodów i wydatków Komisja Rewizyjna przyjęła wyjaśnienia złożone przez Wójta Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu Uznała, że plan dochodów jako prognoza ich wielkości może wahać się o około 10 % w obie strony. Zwróciła uwagę na pozycje, których wykonanie znacząco odbiega od planu i przyjęła wyjaśnienia powstałych rozbieżności.

DOCHODY

1.Dział 600 rozdział 60016 plan – 10.000 zł wykonanie 22.835 zł ( 228 %) - dochody wypracowane przez Zarząd Dróg Gminnych szacowano na podstawie roku 2005, nie planowano dochodów ze sprzedaży, które zrealizowano w kwocie 15.813 zł.
2.Dział 630 rozdział 63003 plan – 56.500 zł wykonanie 46.431 zł ( 82 % ) - w związku ze sprzedażą domków w Dominicach nie zrealizowano prognozowanych kwot.
3.Dział 750 rozdział 75023 – plan 130.900 zł wykonanie 156.579 zł – na znacznie wyższe wykonanie wpływ wywarły nieprzewidziane wpłaty z lat ubiegłych ( WSZ i US - § 0970).
4.Dział 751 rozdział 75109 plan w wysokości 32.018 zł zakładał dwie tury wyborów wójta, wykonanie 18.125 zł dotyczy jednej tury.
5.Dział 754 rozdział 75414 zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji – 400 zł.
6.Dział 756 rozdział 75601 realizacja wpływu podatku od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej plan 25.000 zł (szacunek wg roku 2005), wpływ 1.816 zł ( 7 % ), jest to zanikająca forma opodatkowania, realizowana poprzez US, trudna do oszacowania.
7.Dział 756 wszystkie rozdziały charakteryzują się zaniżonym wykonaniem wpływów z odsetek, podatnicy albo płacą w terminie, albo nie płacą wcale.
8.Dział 756 rozdział 75615 § 0310 niższe wykonanie dochodów dotyczy podatku od nieruchomości z powodu zalegania w jego płaceniu przez niektóre podmioty (PKP).
9.Dział 801 wszystkie rozdziały miały zawyżony plan na wpływy z odsetek bankowych i jednocześnie nie planowane w szkołach wpływy z usług i sprzedaży.

10.Dział 900 rozdział 90020 § 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 10.000 zł wykonanie 3.059 zł ( 31 %) - dochody szacowano na poziomie lat ubiegłych, a wykonanie okazało się dużo niższe.

WYDATKI

1.Dział 700 - wykonanie w 57% - odstąpiono od wykonania niektórych planowanych zadań.
2.Dział 750 - wykonanie w 90% różnica ponad 200.000 zł wynika z wykonywania zdań przy wykorzystaniu niższych środków (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług remontowych i inwestycyjnych, zadania z zakresu promocji zostały przesunięte na 2007 rok).
3.Dział 630 - planowane do wykonania zadania wykonano przy wykorzystaniu niższych środków.
4.Dział 751 - już w I turze wyborów wybrano wójta, a wydatki zaplanowano na dwie tury.
5.Dział 754 - wydatki na policję zrealizowano w wysokości uzyskanych na ten cel środków, nie wykonano wszystkich planowanych zadań z zakresu ochrony i monitoringu obiektów Gminy.
6.Dział 756 - nie wszystkie wydatki dotyczące poboru podatków ujęto w powyższym dziale.
7.Dział 758 - nie uruchomiono środków z rezerwy, ponieważ nie było takiej potrzeby.
8.Dział 801 - planowane zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych zrealizowano za niższą kwotę.
9.Dział 851 - nie dokonano dopłaty do zakupu tomografu przez WSZ w Lesznie, ponieważ zakup ten nie został zrealizowany w roku 2006 i przesunięty na rok 2007.
10.Dział 852 - wydatki z zakresu pomocy społecznej zrealizowano w wysokości występujących potrzeb.
11.Dział 926 - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zrealizowano w zakresie niższym niż planowano, przesuwając niektóre planowane zadania na lata późniejsze.

DOTACJE I ICH WYDATKOWANIE
Wszystkie dotacje wpłynęły w deklarowanych wysokościach, odzwierciedla je plan. W związku z niemożliwością wykorzystania pełnych kwot na przeznaczone zadania, dokonano zwrotu niewykorzystanych środków. Po stronie wykonania znajdują się realne, wykorzystane kwoty. Tylko w przypadku dotacji na przeprowadzenie wyborów nie otrzymano, mimo że znajduje się w planie, kwoty 13.893 złote należnej na przeprowadzenie drugiej tury wyborów wójta, która się nie odbyła ponieważ wójt został wybrany w I turze.

Sprawozdania budżetowe ( tabelaryczne )
Komisja zaznajomiła się ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi w ciągu roku 2006 (Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych, Rb-33 – z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej, Rb-50 – o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, Rb – 27ZZ – wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, Rb-N – o stanie należności, Rb- Z – o stanie zobowiązań, Rb- NDS – o nadwyżce/deficycie, Rb-PDP – z wykonania dochodów podatkowych) Rb- ST o stanie środków na rachunkach bankowych i stwierdziła, że dane w nich wykazane są zgodne z budżetem gminy. Wszystkie sprawozdania ( kwartalne, półroczne i roczne ) zostały sporządzone w wymaganym zakresie i w terminie przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.


Kontrole Komisji
W ciągu 2006 r. Komisja Rewizyjna dokonała kontroli w zakresie prawidłowości realizacji budżetu Gminy nie wnosząc uwag do prowadzonej gospodarki finansowej kontrolowanych jednostek.
Przeprowadzono kontrole w zakresie:

1. kontroli gospodarki finansowej w jednostkach organizacyjnych:
1)w Zespole Szkół w Jezierzycach Kościelnych;
2)w Ośrodku Żeglarskim w Boszkowie-Letnisku;
3)w Spółce Gminny Zakład Komunalny sp. z o.o.

2. kosztów:
1)ryczałtów na jazdy lokalne z wykorzystaniem samochodów prywatnych;
2)wizyty delegacji z Niemiec;
3)budowy dróg, chodników:
- ul. Wolności I i II, ul. Osady, ul. Podgórna, ul. Ogrodowa, ul. Bogusławskiego, ul. Chopina, ul. Grotnicka, ul. Spokojna, ulice za budynkami GS-u we Włoszakowicach;
- ul. Słoneczna i Łąkowa w Grotnikach;
- ul. Kaczmarka i Gołanicka w Krzycku Wielkim;
- Osiedle 700 lecia w Krzycku Wielkim;
- chodniki w Sądzi, Bukówcu Górnym, w Krzycku Wielkim, we Włoszakowicach i w Zbarzewie;
- ulica przy kościele w Jezierzycach Kościelnych;
- boisko z kostki przy szkole w Jezierzycach Kościelnych.

3. kontroli dokumentacji przetargowych
1)na budowę drogi na ul. Wolności we Włoszakowicach;
2)na budowę sieci wodociągowej Krzycko Wielkie – Jezierzyce Kościelne;
3)na budowę kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach i w Bukówcu Górnym
4)na dowóz dzieci i młodzieży do szkół;
5)na kupno samochodu dla Środowiskowego Domu Samopomocy;
6)na malowanie elewacji budynku Biblioteki Publicznej.

4. analizy wykorzystania środków funduszu alkoholowego.


Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu materiałów opiniuje całościowe wykonanie budżetu Gminy za 2006 rok pozytywnie i wnosi do Wysokiej Rady o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Włoszakowice.

Przewodniczący Komisji
Członkowie Komisji
(-) Zenon Mejza

(-) Bronisław Elimer
(-) Aleksy Zaremba


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-03-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06