OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Protokół Nr 3K z dnia 31 stycznia 2007 r.

Numer protokołu: 3
Rok: 2007

P R O T O K Ó Ł

z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Włoszakowice odbytego dnia 31 stycznia 2007 r.

W posiedzeniu uczestniczyli:
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska: Hanna Michalska, Stefan Lis, Tadeusz Szalewski, Ryszard Lipowy, Andrzej Czajka, Krzysztof Poprawski.
Przewodnicząca Rady Gminy Irena Przezbór
Wójt Stanisław Waligóra
Spółki GZK - prezes Edwin Wożniak oraz pracownik Roman Hałupka

Porządek posiedzenia
1.Analiza materiału na sesje:
projekt uchwały dot. zwiększonych zobowiązań finansowych wobec MZO w Lesznie
projekt uchwały w sprawie przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu.
wniosek GZK sp. z o.o. dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
skarga dot. budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach na ul. Kurpińskiego.
zmiany w budżecie Gminy na 2007 r. Zmiany w budżecie spowodowane są zwiększonymi zobowiązaniami wobec MZO oraz wobec Energetyki Poznańskiej w związku z modernizacją oświetlenia ulicznego (zmiana wynika z wcześniej podjętych uchwał).
projekt uchwały w sprawie wynajmu lokalu użytkowego na rzecz Stowarzyszenia “Izba Życia – Nadzieja” na realizację działalności statutowej.
powołanie stałych komisji Rady Gminy Włoszakowice (zmiana wynikająca z połączenia komisji Oświaty z komisją Kultury oraz komisji Komunalnej z komisją Rolnictwa)
2.Projekt przebiegu drogi powiatowej Jezierzyce Kościelne – Włoszakowice – parametry drogi.
3.Wyjaśnienie WOKiSS dot. wysokości podatku od nieruchomości – usługi weterynaryjne.
4.Pismo Marszałka Województwa Wielkopolskiego dot. utrzymania porządku i czystości na obszarze jez. Dominickiego.

Ad. 1. Komisja przyjęła projekty uchwał dot.: zwiększonych zobowiązań wobec Miejskiego Zakładu Oczyszczania na budowę zakładu zagospodarowania odpadów w Trzebani oraz przeznaczenia umorzonej części pożyczki z WFOŚiGW na tą inwestycję.
Komisja nie wniosła uwag do innych projektów uchwał znajdujących się w porządku IV Sesji Rady Gminy.
Wniosek dot. zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków wraz z planami remontowymi dot. wodociągów przedstawił Roman Hałupka z GZK sp. z o.o. Wniosek stanowi załącznik do protokołu.
Komisja zaakceptowała taryfy w wysokości:
1)za zbiorowe zaopatrzenie w wodę .......1,91 zł za 1 m3 (netto)
2)za zbiorowe odprowadzenie ścieków
- ścieki komunalne.....................3,30 zł za 1 m3 (netto)
- ścieki przemysłowe ....................7,22 zł za 1 m3 (netto)
W związku z tym, że taryfa do ścieków komunalnych przedstawiona przez GZK sp. z.o.o. wynosi 4,01 zł za 1 m3 (netto) Komisja zaproponowała dopłatę do GZK w wysokości 0,71 zł do 1 m3 ścieków. Swoją propozycję Komisja przedłoży pod obrady sesji.
Komisja zapoznała się ze skargą dot. budowy kanalizacji sanitarnej we Włoszakowicach przy ul. Kurpińskiego, nie podzielając uwag wnioskującego.

Ad. 2. Komisja zapoznała się z projektem przebiegu drogi z Jezierzyc Kościelnych do Włoszakowic. Komisja zgłasza swoje uwagi:
szerokość drogi winna wynosić 7 metrów;
na Krzyżowcu należy zaplanować na rondo,
szerokość poboczy powinna wynosić ok. 2 metrów,
projekt drogi należy przedłużyć do granicy z Gminą Przemęt.

Ad. 3. Komisja przyjęła wyjaśnienie WOKiSS dot. wysokości podatku od nieruchomości – usługi weterynaryjne. Stanowisko stanowi załącznik do protokołu. Ze stanowiska wynika, że usług weterynaryjnych nie można zaliczyć do świadczeń zdrowotnych. Projekt odpowiedzi zostanie przestawiony do akceptacji radnych na sesji.

Ad. 4. Komisja zapoznała się ze stanowiskiem Marszałka Województwa Wielkopolskiego w sprawie utrzymania czystości i porządku na obszarze jez. Dominickiego. Samorząd województwa poinformował, że nie uzyskał od administracji rządowej środków na utrzymanie czystości. Pismo stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 5. Radni zapoznali się z pismem Wojewody Wielkopolskiego w sprawie oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka złożonego przez Wójta Gminy Włoszakowice.


Przewodniczący Komisji

(-) Stefan Lis (-) Ryszard Lipowy

(-) Andrzej Czajka

(-) Krzysztof Poprawski

(-) Hanna Michalska

(-) Tadeusz Szalewski


Autor informacji: Mirosława Poloszyk-Miś
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2007-01-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2007-07-24
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06