OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zarządzenie Nr 28/2018 w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jezierzycach Kościelnych,

Numer dokumentu: 28
Rok: 2018

Zarządzenie Nr 28/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 25.06.2018r.

w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Jezierzycach Kościelnych,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 40 ust.1 pkt 1, ust. 3, art. 67 ust. 2 pkt 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2018r. poz. 121 ze zmianami), § 3 ust.1, § 6 ust. 1, ust. 7, § 8 ust. 2, § 9, § 13, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami) oraz Uchwały Nr XXIV/206/2017 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w Jezierzycach Kościelnych; zarządzam co następuje:


§ 1

Ogłaszam II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 193/8, położonej w Jezierzycach Kościelnych, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Cena wywoławcza nieruchomości określonej w § 1 niniejszego zarządzenia została obniżona o 18 % w stosunku do ceny wywoławczej ustalonej w I przetargu nieograniczonym.


§ 2

1. Ogłoszenie o przetargu stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Włoszakowice.
2. Informację o ogłoszeniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń sołectwa Jezierzyce Kościelne i stronie internetowej Gminy Włoszakowice.
3. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu publikuje się w czasopiśmie o zasięgu regionalnym.

§ 3

1. Powołuję komisję przetargową w składzie:

1) Mateusz Mroziński - przewodniczący
2) Albert Cygan - członek
3) Bogusław Olejnik - członek

2. W przypadku wystąpienia przesłanki zawartej w § 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2014r. poz. 1490, ze zmianami), powołuję w zastępstwie wyłączonych członków komisji:

1) Beata Gertych,
§ 5

Wykonanie zarządzenia powierzam podinsp. Mateuszowi Mrozińskiemu.

§ 6

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.


Wójt
(-) Stanisław WaligóraZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2018
Wójta Gminy Włoszakowice
z dnia 26.06.2018r.

O G Ł O S Z E N I E
-----------------------------------

Wójt Gminy Włoszakowice ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Jezierzycach Kościelnych ul. Leszczyńska 36, dla której w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr PO1L/00026793/3

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość oznaczona następującym numerem działki:

 193/8 o powierzchni 525 m² cena wywoławcza 243540,00 zł

Działka zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1221 ze zmianami).

Postąpienie nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Poprzedni przetargi na zbycie ww. nieruchomości odbył się w dniu: 21 maja 2018r.

Przetarg odbędzie się dnia 6 sierpnia 2018 r. o godz. 11-tej w salce masońskiej Urzędu Gminy Włoszakowice przy ul. Kurpińskiego 29.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w terminie do dnia 3 sierpnia 2018 r. godz. 14.00 na konto: Urząd Gminy Włoszakowice BS Włoszakowice 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na konto urzędu.

Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygrała zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium przepada na rzecz organizatora przetargu jeżeli osoba, która przetarg wygrała uchyli się od zawarcia umowy.
Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

W dziale III księgi wieczystej (prawa, roszczenia i ograniczenia) nr PO1L/00026793/3 znajduje się zapis: Ostrzeżenie o niezgodności treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym albowiem działki 203/2, 205/1 oraz działka 193/5 (powstała w wyniku podziału działki 193/3) stały się własnością Powiatu Leszczyńskiego na mocy decyzji nr 1/D/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
Dział IV księgi wieczystej (hipoteka) nr PO1L/00026793/3 nie wykazuje żadnych obciążeń.

Uczestnik przetargu zobowiązany jest posiadać: dowód tożsamości, potwierdzony dowód wpłaty wadium, numer NIP. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – informację z CEiDG. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
W przypadku gdy nabywcą nieruchomości zostanie cudzoziemiec, do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli jego uzyskanie wynika z przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U z 2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zmianami).

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy Włoszakowice pok.117 lub telefonicznie 065 52 52 992.
Wójt
mgr (-) Stanisław Waligóra

Autor informacji: Mateusz Mroziński
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-06-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06