OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

Zawiadomienie Wójta Gminy Włoszakowice o przystąpieniu do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna)”,zmienionej na przedsięwzięcie polegające na: „Budowie farmy wiatrowej składającej się z 5 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 10 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na działkach nr: 60 obręb ewidencyjny Bukówiec Górny oraz 372/1, 386, 412/2 obręb ewid


Nr B.NiB.6220.19.80.2012 Włoszakowice, dnia 27.11.2018 r.


Z a w i a d o m i e n i e
Wójta Gminy Włoszakowice
o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 29, art. 33 ust. 1 i art. 34, w związku z art. 79 ust. 1 i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam, iż przystąpiono do oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Farmy wiatrowej składającej się z 15 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 30 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanego na działkach nr: 60, 193, 199, 200, 269, 272, 298/2, 320/4, 862/2, 863, 1031/1, 1031/2, 1024 (obręb ewidencyjny Bukówiec Górny) i działkach nr: 372/1, 386, 412/2 (obręb ewidencyjny Dłużyna)”.
Jednocześnie, zawiadamiam, że w dniu 7 listopada 2018 r. do tutejszego Urzędu wpłynęło pismo Inwestora z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczące zawężenia inwestycji do lokalizacji 5 turbin.
W związku z powyższym, inwestycja będzie polegała na: „Budowie farmy wiatrowej składającej się z 5 turbin wiatrowych o łącznej mocy do 10 MW oraz infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na działkach nr: 60 obręb ewidencyjny Bukówiec Górny oraz 372/1, 386, 412/2 obręb ewidencyjny Dłużyna”. Ponadto, Inwestor udzielił informacji, że w dniu 8 października 2018 r. nastąpiła zmiana nazwy spółki z Gestamp Eolica Sp. z o.o. na Elawan Energy Polska Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa.

Organem właściwym do przeprowadzenia postępowania, rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w ramach udziału społeczeństwa oraz wydania decyzji jest Wójt Gminy Włoszakowice (w uzasadnieniu decyzji, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa).
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia w przedmiotowej sprawie są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie.

Każdy ma możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz prawo składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy Włoszakowice, ul. K. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, Biuro Nieruchomości i Budownictwa (pok. nr 116), od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 w/w ustawy.
Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice, sołectwa Bukówiec Górny, sołectwa Dłużyna oraz Urzędu Miejskiego w Śmiglu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Włoszakowice http://bip.wloszakowice.pl

Robert Kasperczak
Wójt Gminy Włoszakowice

Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 19
Opublikowany dnia: 2018-11-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-29
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06