OSOBY     JEDNOSTKI I PODMIOTY    TEMATY    DOKUMENTY    SESJE RADY     ARCHIWUM

Instrukcja       Redakcja BIP       Strona WWW       BIP.gov.pl       Szukaj      Statystyki      Strony usunięte      Struktura organizacyjna

 

KADENCJA 2018-2023: Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.


 

(uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2018 r. poz. 9529 z dnia 5 grudnia 2018 r.)

Uchwała Nr II/14/2018
Rady Gminy Włoszakowice

z dnia 30 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), Rada Gminy Włoszakowice, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie, uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice” (Dz. Urzęd. Woj. Wlkp z 12 lipca 2016 r., poz 4549) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dopuszcza się stosowanie następujących rodzajów pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz przy drogach publicznych:
1) pojemniki o pojemności 40 litrów,
2) pojemniki o pojemności 60 litrów,
3) pojemniki o pojemności 90 litrów,
4) pojemniki o pojemności 120 litrów,
5) pojemniki o pojemności 240 litrów,
6) pojemniki o pojemności 660 litrów,
7) pojemniki o pojemności 1100 litrów,
8) kontenery (KP5, KP7, KP10) o pojemności 5 m³, 7 m³, 10 m³,
9) pojemnik z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym o dowolnej pojemności w stosunku do odpadów zielonych,
10) kosze uliczne o pojemności 10 - 50 litrów.
2) § 14 otrzymuje brzmienie:
„1. Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych wynosi nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych, o których mowa w Rozdziale 3 § 10 ust. 6 powinna być dostosowana do ilości gromadzonych w nich odpadów komunalnych jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włoszakowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący
Rady Gminy Włoszakowice

Kazimierz Kurpisz
Uzasadnienie do Uchwały Nr II/14/2018
Rady Gminy Włoszakowice
z dnia 30 listiopada 2018 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.


W związku ze wzrostem ilości odpadów oddawanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, w szczególności na których prowadzona jest działalność gospodarcza, zaistniała potrzeba dopuszczenia do stosowania większych pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych, tj. o pojemności: 660 l i 1100 l. Natomiast określenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych nie rzadziej niż raz w miesiącu pozwoli uregulować ich odbiór z terenów niezamieszkałych.
Zgodnie z wymogami przepisu art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) rada gminy przed podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu (w tym przypadku zmiany regulaminu) zasięga opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie postanowieniem znak: ON.HK-0700-29(2)/18 z dnia 9 listopada 2018 r. zaopiniował pozytywnie przedstawiony projekt zmiany uchwały nr XVII/142/2016 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włoszakowice”.
Podsumowując, uważa się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały i wdrożenie jej do realizacji.


Autor informacji: Albert Cygan
Informację wprowadził: 4
Opublikowany dnia: 2018-12-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-12-05
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.


 

Urząd Gminy Włoszakowice, ul. Kurpińskiego 29, 64-140 Włoszakowice, tel. 065 525 29 99, fax: 065 537 01 06